29 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29401

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yenilemeyen ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler, dönem başlangıcından itibaren 3 hafta içerisinde bölümlerine müracaat etmeleri ve mazeretlerinin ilgili yönetim kurulunca kabul edilmesi şartıyla, kayıt yenileme ve ders kaydını yaptırabilirler. Bu süreler dışında yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler, daha önceki kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak için eğitim-öğretim döneminde derslerin başlamasından itibaren iki hafta içerisinde başvurdukları sürede muafiyet istekleri ilgili yönetim kurulunca değerlendirilir ve karara bağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrencilerin başarı notu sıralamaları, her dönem için bütünleme sınavları bitimi tarihi itibariyle hesaplanır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

22/8/2012

28389

2-

17/1/2013

28531

3-

11/3/2013

28584

4-

19/6/2013

28682

5-

24/4/2014

28981

6-

1/8/2014

29075