28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

YÖNETMELİK

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYİ

GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ (ÖGEM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (ÖGEM) teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Rektör: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörünü,

d) Rektörlük: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünü,

e) Üniversite: Orta Doğu Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin Amaçları

MADDE 5 – (1) Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Merkezi; Üniversitede öğrenme süreçlerinin ve öğretimin geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hizmetleri verir:

a) Öğrencilerin akademik gelişimlerine destek olmak amacıyla programlar yürütmek,

b) Öğretim üye ve görevlilerine yönelik öğretimi zenginleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan programlar sunmak,

c) Mesleğe yeni başlayan öğretim üyeleri için mesleğe uyum programları düzenlemek,

ç) Yeni göreve başlayan araştırma görevlileri için uyum programı yürütme ve araştırma görevlilerinin öğretme becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve eğitimler yürütmek,

d) Öğrenme ortamını geliştirmeyi amaçlayan nitelikli araştırmalar yürütme; araştırma sonuçlarını yayınlama ve kurum içi ilgili birimlerle paylaşarak öğrenme ve öğretmeyi geliştirecek düzenlemelerin planlanmasına ve yürütülmesine destek olmak,

e) Merkezin çalışma alanları kapsamında danışmanlık hizmeti vermek,

f) Merkez tarafından sunulan hizmetleri değerlendirerek, Merkezin gelecekteki çalışmalarına yön vermek.

(2) Merkez verdiği tüm hizmetlerin, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin misyonuna paralel, mesleki ve etik ilkelere bağlı, gelişime ve yeniliklere açık bir biçimde öğrencilerin ve öğretim elemanlarının ihtiyaçlarına uygun olmasına önem verir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan amaçlarına ulaşabilmek için, Üniversitenin ilgili akademik ve idari birimleri ile işbirliği içinde öğrenme ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik eğitim, araştırma ve değerlendirme faaliyetlerini yürütür.

(2) Merkez, öğretim becerilerini geliştirmeyi isteyen öğretim elemanlarına destek olmak ve bilgi vermek amacıyla aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Üniversiteye yeni katılan öğretim elemanlarına yönelik etkili öğretim seminerleri düzenlemek,

b) Öğretim elemanlarına yönelik öğrenciyle iletişim, ölçme ve değerlendirme, öğretimde teknoloji kullanımı, öğretim yöntemleri gibi konularda seminerler sunmak,

c) Öğretim elemanlarının öğretimlerini iyileştirmeye yönelik bireysel veya grup danışmanlığı hizmeti vermek,

ç) Öğrenme ve öğretime ilişkin çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sunmak,

d) Farklı alanlardan, bölümlerden öğretim elemanlarının bir araya gelerek eğitim ve öğretim ile ilgili bilgi ve deneyimlerini meslektaşlarıyla paylaştıkları öğrenme ortamları oluşturmak.

(3) Merkez, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla, onlara akademik özeliklerini tanıma, akademik hedeflerine ulaşma, Üniversitede gerekli olan öğrenme becerilerini geliştirme ve başarılarını arttırma gibi konularda yardımcı olur. Öğrencilere sunulan hizmet ve programlar aşağıda listelenmiştir:

a) Akademik konulara yönelik bireysel veya grup rehberliği ve danışmanlığı hizmeti vermek,

b) Öğrencilere öğrenmelerini geliştirmeyi amaçlayan öğrenme becerileri ve stratejileri, zaman yönetimi, sınavlara hazırlık, sınav kaygısı ile başa çıkma, erteleme davranışının üstesinden gelme gibi konularda seminerler vermek,

c) Akran destekli ders çalışma programları düzenlemek,

ç) Üniversitemize yeni katılan öğrencilerin akademik ve sosyal uyumunu destekleyici oryantasyon programı düzenlemek,

d) Öğrencilerin akademik gelişimini destekleyen çevrimiçi kaynakların yer aldığı sanal kütüphane ortamı sunmak.

(4) Merkez, kendi alanıyla ilgili araştırma - yayın yapma, danışmanlık hizmeti verme ve kendi faaliyetlerini değerlendirmeye yönelik olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütür:

a) Öğretim elemanlarının ve öğrencilerin profil, ihtiyaç ve memnuniyetini belirlemek amacıyla düzenli aralıklarla araştırmalar yapmak,

b) Merkez bünyesinde verilen tüm hizmetleri değerlendirmek,

c) Öğrencilerin akademik gelişimini takip etme; öğrencilerin gelişimini olumlu veya olumsuz yönde etkileyen etkenler hakkında araştırmalar yapmak,

ç) Üniversite öğretim ortamının geliştirilmesine yönelik olarak eğitim malzemeleri geliştirilmesi, eğitimde teknoloji kullanımı, öğretim üyesi-öğrenci iletişiminin geliştirilmesi gibi konularda projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,

d) Araştırmalardan elde edilen bulguları yöneticilerle, öğretim üyeleriyle paylaşarak öğrencilerin akademik gelişimini destekleyici ve öğretim ortamını zenginleştirici uygulamaların tasarlanmasına yardımcı olmak,

e) Araştırma bulgularını yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılarda paylaşmak ve bilimsel yayın haline getirmek,

f) Merkezin çalışma alanları doğrultusunda kitap, broşür, bülten ve benzeri yayınlar yapmak,

g) Merkezin çalışma alanları kapsamında seminerler ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

ğ) Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermek ve onlarla işbirliği içinde çalışmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez müdürü, Merkezin faaliyet alanları konusunda araştırma, uygulama ve eğitim deneyimine sahiptir. Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür, birden fazla kez görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin işleyişi ile ilgili planlama, yürütme ve düzenlemeleri yapar.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil eder.

b) Merkez Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırır ve bu kurullara başkanlık eder.

c) Üniversite Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarını uygular, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlar, Merkezin idari işlerini yürütür.

ç) Merkezde verilen hizmetlerin amacına uygun, bilimsel ve etik ilkelere bağlı olarak düzenli bir biçimde verilmesini, değerlendirilmesini ve geliştirilmesini sağlar.

d) Merkez personelinin işbirliği içinde, düzenli ve verimli çalışmasından sorumludur.

e) Merkezin Üniversitedeki akademik-idari birimler, öğrenci temsilcileri ve öğrenci toplulukları ile iletişim ve işbirliği içinde çalışmasını sağlar.

f) Her faaliyet dönemi sonunda, Merkezin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının hazırlamasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektör’e karşı sorumludur.

ğ) Merkezin amaç ve faaliyetleri ile ilgili ulusal/uluslararası bilimsel ve mesleki etkinliklere katılımı sağlar.

h) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, birim, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği ve/veya koordinasyon esasları çerçevesinde ortak projeler oluşturur ve yürütür.

ı) Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirler ve görevlendirmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe iletir.

Merkez müdür yardımcıları

MADDE 10 – (1) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Merkezde iki Müdür Yardımcısı bulunur. Bunlar Merkezin faaliyet alanları konusunda eğitim ve araştırma deneyimine sahip uzmanlardır. Merkez Müdürü görevi başında bulunmadığı zamanlarda, yerine vekâlet ederler. Merkez Müdür Yardımcıları, Merkez Müdürü’nün kendilerine vereceği görevleri yerine getirirler.

Merkez yönetim kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversite'nin Merkez'in faaliyet alanlarıyla ilgili çalışmalarda bulunan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört üye ve Merkez Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

Merkez yönetim kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az üç kez olmak üzere toplanır. Ayrıca, üç üyenin yazılı talebi ile de toplantı yapılır. Yönetim Kurulu aşağıdaki görevleri yürütür:

a) Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda gerekli kararları almak,

b) Merkezin yıllık çalışma programını ve faaliyet raporunu görüşerek karara bağlamak,

c) Danışma Kurulundan gelecek önerileri değerlendirmek ve karara bağlamak,

ç) Merkezin çalışma alanı ile ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği esaslarını belirlemek,

d) Merkezin bütçe önerilerini hazırlayarak Rektörlüğe sunmak,

e) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli diğer kararları almak.

Merkez danışma kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunda, merkezin faaliyet alanlarında çalışan, tecrübesi olan, gerektiğinde bilgisine başvurulabilecek kişiler yer alır. Merkez Danışma Kurulu üyeleri, Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektör’ün onayıyla atanır. Merkez Danışma Kurulu, Üniversite içinden ve dışından 3 ile 9 üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Üyelik süresi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, gerektiği durumlarda da Merkez Müdürünün daveti üzerine, toplanır. Merkez Müdürü gerektiği durumlarda, Danışma Kurulu üyelerini düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere toplantıya çağırabilir.

Merkez danışma kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Merkez Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarını, uzun vadeli bilimsel ve yönetsel planlarını değerlendirir ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Rektör Yardımcısına ve/veya Merkez Müdürü’ne devredebilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.