28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

YÖNETMELİK

Atatürk Üniversitesinden:

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/5/2012 tarihli ve 28292 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim ve Tıp Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarının kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak esasları düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Atatürk Üniversitesine bağlı, Açıköğretim ve Tıp Fakülteleri hariç, diğer fakülte, konservatuvar, yüksekokul ile meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınav ve değerlendirme esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d), (g), (ğ) ve (ı) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Danışman/koordinatör: Öğrencilerin eğitim, öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek üzere bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından görevlendirilen öğretim elemanını,”

“g) İlgili kurul: Fakültelerde fakülte kurulunu, konservatuvarda konservatuvar kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,”

“ğ) İlgili yönetim kurulu: Fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, konservatuvarda konservatuvar yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu yönetim kurulunu,”

“ı) Ortak zorunlu ders: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde belirtilen Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş güvenliği uzmanı olabilecek mezunları yetiştiren fakültelerde iş sağlığı ve güvenliği derslerini,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Üniversite öğrencilerinin kayıtlarının iptal edilmesi veya çift anadal ve yandal programları, fakülteler/konservatuvar/yüksekokullar/meslek yüksekokulları ve bölümler arası yatay geçişler ile diğer yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilerin yatay geçişleri ve intibaklarının yapılması, öğretim ve sınavlara ilişkin işlemler, ilgili yönetim kurullarının kararına istinaden dekanlık/müdürlük tarafından yürütülür.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Eğitim türlerine bağlı olarak fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında yürütülecek programlar ilgili mevzuat hükümlerine göre açılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının teklifleri değerlendirilerek, en geç mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, bir sonraki eğitim-öğretim yılında bölüm/program/anabilim/anasanat dalı için önerilecek öğrenci kontenjanlarını, puan türünü ve aranacak diğer nitelikleri her yıl ilgili kurullarda belirleyerek Senatoda görüşülmek üzere Rektörlüğe bildirirler.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda, o öğretim yılında Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kayıt hakkı kazanmış olmak veya ön kayıt sistemi ile öğrenci alınacak birimlerde, o öğretim yılı için geçerli olan puana ve şartlara sahip olmak, yapılacak sınavda başarılı bulunmak.”

“(4) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt için başvurularını şahsen yaparlar. Ancak, mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Kayıt işlemleri gerekli şartların sağlanması halinde e-Devlet sistemi üzerinden de yapılabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Öğrencilerden her bir dönem için birinci öğretimde öğrenci katkı payı, ikinci öğretim ve uzaktan öğretimde ise öğrenim ücreti alınır.

(2) Yabancı uyruklu öğrenciler, birinci veya ikinci öğretim ayrımı yapılmaksızın, ilgili mevzuat hükümlerine göre her bir dönem için öğrenim ücreti öderler.

(3) Öğrencilerin ödeyecekleri katkı payları ve öğrenim ücretleri her yıl ilgili mevzuatla belirlenen kapsam ve koşullarda tespit edilen miktarlar üzerinden tahsil edilir.

(4) Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin ilk taksiti birinci yarıyıl/yıl başında kayıt olma ya da ders kaydı sırasında, ikinci taksiti ise ikinci yarıyıl başında ders kaydı esnasında, yıl sistemi uygulanan eğitim programlarında ise şubat ayında ödenir. Süresi içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri ilgili birim yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için ders kaydı yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(5) Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölüm/program/anabilim/anasanat dalında her bir yarıyıl/yıl için müfredat programında bulunan ve alması gereken asgari derslerden başarılı olan ve aynı yarıyılda/yılda öğrenim görmeye hak kazanmış öğrencilerin başarı ortalamasına göre yarıyıl/yıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren öğrencilerin değerlendirilmesinde aşağıdaki hükümler uygulanır;

a) İkinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücretini; birinci öğretim öğrencileri ise bir sonraki dönemde ödeyecekleri öğrenci katkı payının yarısını öderler.

b) Bir bölümdeki öğrencilerin bulundukları sınıf itibariyle ilgili yarıyıl/yıldaki öğrenci sayısı dikkate alınır. Gruplara ayrılmış ise gruplara göre değerlendirme yapılmayarak tüm grup toplamına göre işlem yapılır.

c) Çift anadal öğrencileri yalnızca kayıtlı oldukları anadal programlarında yüzde on uygulamasına dâhil edilirler.

ç) Azami eğitim-öğretim süresini dolduran öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.

d) İki dönem üst üste AGNO’su 2.00’ın altında olduğu için yarıyıl/yıl kaybeden öğrenciler takip eden yarıyılda/yılda yüzde on hesabına dâhil edilmezler.

e) Herhangi bir yarıyıl/yıldan başarısız dersi olan öğrenciler değerlendirmeye alınmazlar.

f) Bir bölüm için yüzde ona giren öğrenciler belirlenirken; ERASMUS, Farabi gibi öğrenci değişim programları ile özel öğrenci ve benzeri durumdaki öğrenciler bu kapsamda değerlendirilir.

g) İlgili eğitim-öğretim yılında yaz öğretiminde alınan dersler hesaba katılmaz. Bu öğrenciler için bahar yarıyılında hesaplanan AGNO dikkate alınır.

ğ) Yıl sistemi uygulayan programlarda bu hesaplama bahar yarıyılı sonunda yapılır.

h) Değerlendirmede ilk yüzde ona giren öğrenci sıralamasında son sırada olan öğrenci ile aynı AGNO’ya sahip olan bütün öğrenciler yüzde on sıralamasına dâhil edilir.

ı) Bütünleme sınavı olan birimlerde başarı sıralaması bu sınavlardan sonra yapılır.

i) Her yarıyıl/yıl için başarı ortalamasına göre yarıyıl/yıl sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk yüzde ona girenlerin listesi, ilgili dekanlık/müdürlük tarafından Rektörlüğe bildirilir.

(6) Senato tarafından uygun görülmesi halinde, birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bazı dersler, sadece uzaktan öğretim yoluyla verilebilir. Ancak bu şekilde verilen dersler için öğrencilerden ilave bir ödeme talep edilmez.

(7) Birinci ve ikinci öğretim programlarındaki bir dersin hem örgün öğretim hem de uzaktan öğretim yoluyla verilmesinin Senato tarafından uygun görülmesi halinde; dersi uzaktan öğretim yoluyla almayı tercih eden öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin (c) fıkrasına göre belirlenen kredi başına öğrenci katkı payı veya öğrenim ücreti öderler.

(8) Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık ön lisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ve öğrenim ücreti alınır. Çift ana dal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi ve ilave bir yıl sonunda bu madde hükümlerine göre katkı payı alınır.

(9) Bu maddenin uygulanması ile ilgili olarak her yıl Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından, her sınıf için en az bir danışman görevlendirilir. İhtiyaç duyulması halinde danışmanlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla bir başdanışman/koordinatör görevlendirilebilir.

(2) Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanı ve/veya dekan/müdür tarafından ders ve sınav programlarındaki koordinasyonu sağlamak üzere program koordinatörü görevlendirilir.

(3) Danışman/koordinatörler, görevlerini Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde yürütürler.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Ders kaydı işlemlerine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders kaydı işlemleri, öğrencinin akademik takvimde belirtilen süreler içinde katkı payını ve/veya öğrenim ücretini ödemesi ve ders alma işlemini tamamlaması suretiyle gerçekleşir.

b) Katkı payı ve/veya öğrenim ücretini ödeyip, öğrenci bilgi sistemi üzerinde almak istediği ders/ler için ders kaydı yapan öğrencinin ders kayıt bilgileri danışman tarafından kontrol edilip, onaylanarak ders kayıt fişinin çıktısı alınır.

c) Ders kayıt fişinin öğrenci ile danışman tarafından imzalanması suretiyle ders kayıt işlemi tamamlanmış olur.

ç) Ders kayıt işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.

(2) Akademik takvimde belirtilen sürelerde ders kaydını yaptırmayan öğrenci, o yarıyılda/yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Ders kaydı yaptırılmayan süre, 30 uncu maddede belirtilen azami öğrenim süresinden sayılır. Ancak, süresi içinde ders kaydını yaptıramayanlardan haklı ve geçerli mazereti olan öğrencilerin, mazeretli olarak geçen sürenin devamsızlıktan sayılması şartıyla, akademik takvime bağlı olarak ders kayıtlarının yenilenmesine ilgili yönetim kurulu karar verir.

(3) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğretim programı, fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarının niteliklerine göre teorik dersler ve/veya uygulamalar, seminer, atölye, laboratuvar, klinik çalışmaları, arazi uygulaması, staj ve diğer etkinliklerden oluşur. Öğretim programlarının özelliklerine göre staj, uygulama ve benzeri çalışmalarla ilgili esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulları, her bölüm/anabilim/anasanat dalı/programından mezuniyet için gerekli toplam kredi saatleri ile AKTS’lerini aşağıda yer alan miktarlar dâhilinde kendi eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirlerler.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler yanında diğer bölüm ve fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında açılmış olan genel kültür ya da değişik alanlardaki derslerden de olabilir. Meslekle ilgili olmayan seçmeli dersler mezuniyet için alınması gerekli toplam kredi saatinin %10’unu aşamaz.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Fakülte, konservatuvar ve lisans eğitimi veren yüksekokullarda bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarı, ortak zorunlu dersler hariç, 26 kredi saati; paket program uygulayan birimlerde 27 kredi saati geçmeyecek şekilde ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Meslek yüksekokullarında ise bir öğrencinin haftalık alabileceği derslerin kredi saati miktarının üst sınırı, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Mezuniyet için gerekli toplam kredi saati miktarı 160 ve üzerinde bulunan fakülte/konservatuvar/yüksekokullar için öğrencinin haftalık alabileceği kredi saati miktarı, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarına ilişkin kararlarında belirtilir. Belirlenen kredi saati sınırları, tekrar dersi olan veya AGNO'su 2,50'nin altında olan öğrencilere üst yarıyıllardan ders alma hakkı vermez.”

“(5) Lisans programlarının birinci sınıf öğrencileri ile meslek yüksekokulları öğrencileri hariç, bulundukları yarıyıl itibariyle müfredatında bulunan bütün dersleri almış, tekrar dersi olmayan ve AGNO’su en az 2,50 olan öğrenciler, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği, üst yarıyılda/yılda açılan derslerden, ilave olarak haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere ilave olarak en çok 10 kredi saate kadar ders alabilirler. Öğrenciler; bu şartları yerine getirdiği sürece, kayıt yeniledikleri yarıyılda/yılda daha önceki yarıyılda/yılda ilave olarak aldıkları derslerin kredi saati kadar dersi üst yarıyıldan/yıldan aldıktan sonra, ön şartlı olmayan veya ön şartını yerine getirdiği en çok 10 kredi saate kadar ilave dersi üst yarıyıldan/yıldan alabilirler. Bu şekilde alınan derslerin kredi saati haftalık azami kredi saati miktarını aşmamak üzere en çok 20 kredi saat olabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Muafiyet talepleri ile ilgili başvurular, öğrencinin ders kaydını yaptırdığı ilk yarıyılın/yılın ilk haftasının sonuna kadar yapılır. Öğrencinin muafiyet isteği, bölüm/anabilim/anasanat veya program başkanlığının görüşleri de dikkate alınıp, ilgili yönetim kurulunca değerlendirilerek ders muafiyeti ve intibakı karara bağlanır. Bu süreçte öğrenciler, muafiyet talebinde bulunduğu derse/derslere devam eder.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yabancı dil eğitimi yapan bölüm/anabilim/anasanat dalı/programlara ait hazırlık sınıfı uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası,  yedinci fıkrasının (ç), (e), (f), (g), (ğ) bentleri, sekizinci fıkrası ile onuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, yedinci fıkrasına aşağıdaki (h) bendi eklenmiştir. 

“(1) Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yarıyıl/yıl sonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı, mezuniyet AGNO baraj sınavı ve ek sınavdan oluşur. Bu sınavlar yazılı, sözlü veya hem yazılı, hem sözlü ve/veya uygulamalı olarak çeşitli türlerde yapılabilir. Sınavların türleri, ilgili yarıyılın/yılın ilk iki haftası içerisinde duyurulur.”

“ç) Bütünleme sınavı: Dersin okutulduğu yarıyıl/yıl sonunda akademik takvimde belirlenen tarihler arasında yapılan sınavdır. Bu sınava, sınav şartlarını yerine getirmek kaydıyla, yarıyıl/yıl sonu sınavlarına girmeyen ya da bu sınavlara girdiği halde FF, DD veya DC harf notu alan öğrenciler girebilir. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer. Bütünleme sınavı yapılan dersin harf notu o ders için yarıyıl/yıl sonu sınavında elde edilen harf notlarına bağlı olarak belirlenir.”

“e) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için yarıyıl/yılsonunda devam ve/veya uygulama şartlarını yerine getirmiş, ancak tek dersten FF alarak başarısız olmuş öğrenciler için bir defaya mahsus olmak üzere, tek derse kaldığı yarıyıl/yıl veya bütünleme sınav dönemi sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak isteyen öğrenciler, dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili dekanlık/müdürlük kararı ile bu tek dersin sınavına, tek derse kaldığı anlaşılan yarıyıl/yıl, bütünleme veya yaz okulu sınav dönemi sonunda girerler. Tek ders sınavı hakkı bir kez kullanılır. Tek ders sınavında FF notu alarak başarısız olan öğrenciler, bu derse tekrar devam etmeksizin, akademik takvimde belirtilen güz ve bahar sınav dönemlerinde bu dersin sınavına girebilirler.”

“f) Mazeret sınavı: İlgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı ara sınavlara ve bütünleme sınavlarına katılamayan öğrenciler için yapılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrenciler sınav haklarını ilgili yönetim kurullarınca belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl sonu sınavları ile yaz okulunda yapılan sınavlar için mazeret sınav hakkı verilmez. Herhangi bir nedenle mazeret sınavına girmeyen öğrencilere ikinci bir mazeret sınav hakkı verilmez.”

“g) Muafiyet sınavı: Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere ortak zorunlu Yabancı Dil dersi ile Bilgi İletişim Teknolojisi, Temel Bilgisayar Kullanımı gibi temel bilgisayar içerikli dersler için öğretim yılı başında açılan sınavlardır. Bu sınavlar, Senato tarafından belirlenecek esaslara göre yapılır.”

“ğ) Mezuniyet AGNO baraj sınavı: İzlediği programın normal süresi sonunda mezuniyet durumuna gelmiş, ancak AGNO'su 2,00'dan düşük olduğu için mezun olamayan öğrencilere AGNO’larını 2,00 veya üzerine çıkarmaları için son dört yarıyıla ait derslerden en çok dört ders için yapılan sınavlardır. Bu durumdaki öğrencilerin öncelikli olarak sınavlarına girecekleri dersler ilgili yönetim kurullarınca karara bağlanır.”

“h) Ek Sınav: 30 uncu maddede belirtilen azami süreler sonunda mezun olamayan öğrenciler için söz konusu madde de yer alan kapsam ve koşullarda yapılan sınavdır. Bu sınavdan yararlanmak üzere ilgili dekanlık/müdürlüğe dilekçe ile başvuran öğrenciler, ek sınav haklarını kanunlarla verilmiş azami sürelerini tamamladıkları yarıyıl/yılı izleyen sınav dönemleri sonunda, bir sonraki yarıyıl/yıl başlamadan önce ilgili dekanlık/müdürlük tarafından uygun görülen tarihlerde kullanırlar.”

“(8) Uzaktan eğitim yapan ve/veya yukarıda tanımlanmayan sınav türlerine sahip fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarında, bu sınavların nasıl yapılacağı ve değerlendirileceği, bu birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esaslarında belirtilir.”

“(10) Sınav ve puanlamaya yönelik her türlü etkinliğin ölçüm sonuçları, bu sınav ve etkinliklerin yapılış tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ve/veya ilan panolarında duyurulur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 21 – (1) Sınav programları, kısa süreli sınavlar hariç, ilgili bölüm/anabilim/ anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlüklerce hazırlanır ve sınavlardan en az yedi gün önce ilan edilir. Sınav günleri ve yerleri dekanlığın/müdürlüğün bilgisi dışında değiştirilemez. Millî ve dinî bayramlar dışındaki cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yarıyıl/yıl içi ara sınav ve yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavı sonuçlarına göre öğrencilerin başarı durumları yarıyıl/yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavının yapıldığı tarihi izleyen yedi gün içinde ilgili öğretim elemanı tarafından öğrenci bilgi sisteminde ilan edilir ve öğrenci başarı listeleri birim başkanlığınca dekanlığa/müdürlüğe gönderilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Öğretim elemanı, yürüttüğü derse ait sınav evrakını notların ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde ilgili bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığına teslim eder. Bölüm/anabilim/anasanat dalı başkanlığı ve/veya dekanlık/müdürlük ayrı bir arşivde bu evrakı iki yıl saklamak zorundadır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 24 – (1) Bir sınavın veya yarıyıl/yıl içi çalışmasının sonucuna, sonucun ilanı tarihinden itibaren beş iş günü içinde, maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, bölüm/anabilim/anasanat dalı ve/veya dekanlığa/müdürlüğe verilen bir dilekçe ile yapılır. Sınav kâğıtlarında, ilgili öğretim elemanınca maddi bir hata tespit edilirse, bu hata ilgili yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) AGNO; öğrencinin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulunda öğrenimine başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl/yıl da dâhil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saati ile o dersin başarı notunun 27 nci maddede belirtilen ağırlık katsayısıyla çarpılarak tamamının toplanmasından elde edilen sayının, toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00’dır. En son hesaplanan AGNO’su ile bir önceki AGNO’su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer. Başarısız öğrenciler takip eden yarıyıllardan/yıllardan yeni ders alamaz. Bu öğrenciler öncelikle FF notu aldıkları dersleri almak zorundadır. Ancak öğrenciler istemeleri halinde FF alarak kaldıkları bu dersler dışındaki dersleri de, AGNO’su başarı baraj notuna eşitleninceye veya daha yukarı oluncaya kadar, tekrar alabilir. Ders tekrarı ile AGNO’larını başarı baraj notuna eşitleyen veya bu notun üstüne çıkaran öğrenciler, Üniversiteye kayıt yaptırdığı tarih itibariyle bulunması gerektiği yarıyılda/yılda, ilgili birimlerin eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları çerçevesinde tercihen veya öncelikli olarak alt yarıyıllardan/yıllardan dersler alarak öğrenimlerine devam ederler. Öğrenci bu şekilde herhangi bir yarıyıldan/yıldan ders hak ettikten sonra,  AGNO’sunun tekrar iki dönem üst üste 2,00’ın altına düşmesi daha sonraki dönemlerde bu yarıyıldan/yıldan ders almasını engellemez. Başarısız statüde geçen süreler toplam öğretim süresinden sayılır.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl/iki yıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen azami süreler sonunda, izledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde AGNO'ları 2,00'dan düşük olduğu için ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem/sınıf öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan durumlarda, uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

(5) Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(6) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir. Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın başvurmaları hâlinde kayıtlı oldukları birimlerin her eğitim-öğretim yılı başında açacakları sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokulu adına bilimsel, kültürel ve sportif ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin izinli ve mazeretli sayılmalarına ilgili yönetim kurulu karar verir.”

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 37 – (1) Üniversitenin fakülte/konservatuvar/yüksekokul/meslek yüksekokullarına yapılacak yatay/dikey geçişler ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Çift anadal programında; bir bölümün/programın öğrencileri lisans öğrenimleri süresince, aynı fakülte/konservatuvar/yüksekokul içinde veya dışında kayıtlı oldukları bölüme/programa konu bakımından yakın olan başka bir bölümün/programın derslerini aynı zamanda takip edebilir.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 40 –  (1) Öğrencinin mezuniyet tarihi, başarılı olduğu son sınavının yapıldığı gündür. Ancak, bu tarihe kadar, kredili bir ders olmamak şartıyla, staj, endüstriye dayalı öğretim, bitirme ödevi, bitirme projesi, bitirme tezi, diploma çalışması, arazi çalışması ve diğer sebeplerle mezun olamayan öğrenciler, bu çalışmaların tamamlanarak kabul edildiği tarihte mezun olur. Ders kaydı gerektirmeyen stajlar ve benzeri etkinliklerden dolayı mezuniyetleri, bir sonraki yarıyıla/yıla taşan öğrenciler o eğitim-öğretim yarıyılında/yılında katkı payını veya ikinci öğretim ücretini ödemezler. Ancak, öğrencilik haklarından yararlanmak isteyen öğrenciler staj yaptıkları yarıyılda/yılda katkı payını veya ikinci öğretim ücretini öderler.”

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(4) 30 uncu maddede belirtilen azami sürelerin hesaplanmasına 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında Üniversiteye kayıtlı öğrencilerin bu yarıyıldan önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 31 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 32 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

14/5/2012

28292

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/12/2012

28496

2-

13/1/2014

28881

3-

28/4/2014

28985

4-

9/9/2014

29114

5-

23/1/2015

29245

6-

31/3/2015

29312