28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

YÖNETMELİK

Aksaray Üniversitesinden:

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlar ile ilgili esasları düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik; Aksaray Üniversitesine bağlı enstitülerde uzaktan ve örgün eğitim yoluyla yürütülen tezli yüksek lisans, tezsiz yüksek lisans, doktora, bütünleşik doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav ile bunların gerektirdiği hükümleri kapsamaktadır.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS Kredisi (AKTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemi kapsamında, bir akademik yılın en az 60 AKTS kredisine, bir yarıyılın en az 30 AKTS kredisine veya bir akademik yılda 3(üç) yarıyıl eğitim görülmesi halinde bir yarıyılın en az 20 AKTS kredisine eşit olduğu ilkesiyle; öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünün (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vb.) dikkate alınarak, bir akademik yılı herhangi bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak tamamlamak için gereken toplam çalışma zamanına göre, ilgili dersin ne kadarlık çalışma gerektirdiğini belirten ölçü birimini,

b) ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını,

c) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde Enstitü için tanımlanan ve Enstitüde eğitim programı bulunan anabilim/anasanat dalını,

ç) Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu: Enstitüde eğitim programları açılmasına izin verilmiş olan anabilim/anasanat, bilim/sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

d) Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde anabilim/anasanat dalı için tanımlanan anabilim/anasanat dalı başkanını,

e) Bilim/Sanat Dalı: 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşü alınarak Senato tarafından açılmasına karar verilen bilim/sanat dallarını,

f) Bütünleşik Doktora/Sanatta Yeterlik Programı: Lisans derecesine bağlı olarak yürütülen doktora/sanatta yeterlik programını,

g) Bilim/Sanat Dalı Başkanı: Komite, jüri karar ve raporlarını enstitüye bildiren ve lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretimin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden Enstitü Müdürlüğüne karşı sorumlu olan bilim/sanat dalı başkanını,

ğ) Danışman: Enstitüde kayıtlı öğrenciye ders ve tez çalışması dönemlerinde rehberlik etmek üzere Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan öğretim elemanını,

h) Dönem projesi: Tezsiz yüksek lisans eğitim-öğretimi sırasında araştırılan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel araştırma raporu biçiminde sunulmuş ve ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış projeyi,

ı) Enstitü: Aksaray Üniversitesine bağlı enstitüleri,

i) Enstitü Kurulu (EK): İlgili Enstitü Kurulunu,

j) Enstitü Yönetim Kurulu (EYK): İlgili Enstitü Yönetim Kurulunu,

k) Rektörlük: Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünü,

l) Seminer: Lisansüstü öğrencilerinin ders döneminde hazırladıkları, bilimsel bir konunun incelenip irdelenmesine dayanan, sözlü sunulup değerlendirilen ve ilgili Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan yazılı bir metinden oluşan çalışmayı,

m) Senato: Aksaray Üniversitesi Senatosunu,

n) Tez: Tezli yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik eğitiminin amacına yönelik olarak danışmanın sorumluluğunda ilgili Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

o) Üniversite: Aksaray Üniversitesini,

ö) Yeterlik sınavı: Doktora/Sanatta yeterlik öğrencisinin temel konular, düşünme, bilimsel yöntemleri özümseme, bağımsız bir araştırmayı yürütebilme gibi konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasına yönelik sınavı,

p) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Lisansüstü Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Lisansüstü eğitim programlarının kapsamı

MADDE 4 – (1) Lisansüstü eğitim programları; yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşur. Lisansüstü programlar Enstitü anabilim/anasanat dalları ile aynı adı taşır. Bu anabilim/anasanat dallarının alt dallarına ait programlar Enstitüde bilim/sanat dalı olarak ifade edilir. Ayrıca, Rektörün önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Enstitüde anabilim/anasanat dallarından farklı ad taşıyan bir lisansüstü eğitim programı da açılabilir.

(2) Yüksek lisans programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans diploması veya buna eşdeğer bir derece almış olanların, belirli bilim/sanat alanlarında uzmanlaşmaları, doktora/sanatta yeterlik düzeyine hazırlanmaları veya özel bilgi ve uygulama yeteneklerini geliştirmeleri amacıyla yapacakları, eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir programdır. Yüksek lisans programı, tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim tezsiz olmak üzere 3(üç) şekilde yürütülebilir.

(3) Doktora/Sanatta yeterlik programı; yurt içi veya yurt dışı bir yükseköğretim kurumundan lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olanların başvurabileceği, eğitim-öğretim, bilimsel/sanatsal araştırma ve uygulama etkinliklerini kapsayan bir programdır.

Lisansüstü eğitim programlarının açılması

MADDE 5 – (1) Enstitü, Yükseköğretim Kurulunca onaylanan dallarda ve düzeylerde lisansüstü programlar yürütür. İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu kararı, Enstitü Kurulunun önerisi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla Enstitüde programlar açılabilir.

(2) Lisansüstü programların düzenlenip yürütülmesinde anabilim/anasanat dalı bütünlüğü esas alınır. Ayrıca öğrencilerin ders seçimi ve değişik alanlarda uzmanlaşmalarına da imkân sağlanır.

(3) Anabilim/Anasanat Dalı Kurullarınca önerilen programlar veya değişiklik önerileri Enstitü Kurulunca onaylandıktan sonra Senato tarafından karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca diğer yükseköğretim/araştırma kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ortak programlar yürütmeye Rektörlük onayı ile karar verebilir.

(4) Ortak lisansüstü eğitim-öğretim programları çerçevesinde yürütülen lisansüstü programlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

(5) Disiplinlerarası lisansüstü programlar; Enstitü Müdürünün teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile açılır. Disiplinlerarası programların Anabilim/Anasanat Dalı Başkanları; Enstitü Müdürünün teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile atanır. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı 3(üç) veya 5(beş) üyeden oluşan Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunu oluşturur. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı ve Kurul üyelerinin görev süresi 3(üç) yıldır.

Öğretim dili

MADDE 6 – (1) Enstitüde dersler Türkçe verilir. Ancak, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulu ve Enstitü Kurulunun teklifi, Senatonun uygun görüşü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile belirli bir lisansüstü programda yer alan dersler, uygulamalar, sınavlar, seminer, tez ve bunlara ilişkin raporlar tamamen veya kısmen yabancı dilde yapılabilir.

Eğitim öğretime ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Anabilim/Anasanat dallarının; lisansüstü eğitim programları, eğitim hedefleri, programların içerdiği zorunlu ve seçmeli dersleri, bunların kredileri ve benzeri konulara ilişkin esaslar, Anabilim/Anasanat Dalları Kurullarının teklifi, Enstitü Kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile her yıl Mayıs ayında belirlenir.

Lisansüstü programların kontenjanları, başvuru koşulları ve ilanı

MADDE 8 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı ve/veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından program açılmasına izin verilen Bilim/Sanat Dalı Başkanlığının teklifi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmak üzere Üniversite Yönetim Kuruluna sunulur. Enstitünün öğrenci kabul edeceği lisansüstü programları, bu programlara kabul edilecek öğrenci kontenjanları, başvuru koşulları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri Rektörlük tarafından ilan edilir. Öğrenci adayından kayıt sırasında, kayıt için istenen belgelerin aslı veya ilgili Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 9 – (1) Eğitim-Öğretim güz ve bahar yarıyılı esasına göre düzenlenir. Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak, yaz kursları ya da yaz dönemi düzenlenip açılabilir. Bunların süresi ve şekli, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır. Yaz okulu döneminde de dersler açılabilir.

(2) Her yarıyıl açılacak dersler ve bunların sorumlu öğretim elemanları, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunda belirlenerek, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır ve ilan edilir.

(3) Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyeleri tarafından verilir. İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile üniversite dışındaki öğretim üyelerince de ilgili Enstitüde ders açılabilir.

(4) Doktora programında öğretim üyelerinin ders açabilmesi için, en az 4(dört) yarıyıl bir lisans ya da 2(iki) yarıyıl boyunca tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programı için ise en az 2(iki) yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(5) Lisansüstü programlarında öğretim üyelerinin bir yarıyılda ne kadar ders açacağına ilgili Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Dönem projesi, seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışmaları bu derslerden sayılmaz.

Danışman

MADDE 10 – (1) Lisansüstü programa ilk defa kayıt yaptıran öğrencilere, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurul kararı ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından birinci yarıyılın sonuna kadar bir danışman atanır.

(2) Danışmanın önerisi, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla üniversite kadrosu dışındaki öğretim üyeleri arasından ikinci tez danışmanı atanabilir.

(3) Danışman atanıncaya kadar danışmanlık görevi Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı tarafından yürütülür. Herhangi bir nedenle danışman atanamayan öğrenciye, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman atanır.

(4) Yüksek lisans programı için atanacak danışmanların en az 2(iki) yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.

(5) Doktora programında, öğretim üyelerinin danışman atanabilmesi için en az 1(bir) yüksek lisans tezini tamamlatmış olması gerekir.

(6) Yüksek lisans ve doktora programlarında öğretim üyesi başına düşen danışmanlık üst sınırı onikidir. Ancak, bu sınırın düşürülmesine veya sadece Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) ve 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesi kapsamında görevlendirilenler, yabancı uyruklu öğrenciler, lisansüstü programdan ilişiğini kestirmediği için programa kayıtlı gözüken ancak ilgili dönemde kayıt yenilemeyen öğrenciler ile aftan yararlanarak geri dönenleri gerekçe göstererek %50 artırılmasına Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. Bir öğrenciye birden fazla danışman atanması durumunda, iki adet ortak danışmanlığı olan öğretim üyesi, bir adet danışmanlığa sahip sayılır.

(7) Tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri için; danışman, danışmanlık yaptığı öğrencilere uzmanlık alan dersi açmak zorundadır. Uzmanlık alan dersi, her yarıyıl ve yaz tatillerinde de devam eder. Danışman, Tezsiz Yüksek Lisans öğrencileri için dönem projesi dersi açmak zorundadır.

(8) Yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği protokolleri veya Yükseköğretim Kurulu öğretim üyesi değişim programları kapsamındaki danışman atamaları, ilgili protokol ve ikili anlaşmalar çerçevesinde Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(9) Danışmanın izin, hastalık, yurt dışı seyahat ve benzeri nedenlerle mazeretli olması halinde, bu süreçte onaylanması gereken belge ve işlemler Anabilim/Anasanat Dalı Başkanınca yürütülür.

(10) Herhangi bir nedenle danışman değişikliği, öğrencinin veya danışmanın yazılı talebi, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

(11) Danışmanlık görevini yürütemeyecek düzeyde hastalık durumunda veya 6(altı) aydan fazla yurt dışı görevlendirmelerde Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile öğrenciye yeni bir danışman atanır.

(12) Yükseköğretim kurumu ya da üst kurullarda yer değiştiren ve emekliye ayrılan öğretim üyelerinin başlamış olan danışmanlıkları süreç tamamlanıncaya kadar devam eder.

(13) Danışman, danışmanı olduğu öğrencinin yasal yazışmalarının ve bilimsel çalışmalarının usulüne uygun yürütülmesinde Enstitüye karşı sorumludur.

Lisansüstü programlara giriş jürisi

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara giriş jürisi aşağıdaki esaslar çerçevesinde belirlenir:

a) Lisansüstü programlar için giriş jürisi oluşturulur. Giriş jürisi, ilgili bilim/sanat dalı öğretim üyeleri ve anabilim/anasanat dalı öğretim üyeleri arasından, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenen 3(üç) veya 5(beş) asıl ve 2(iki) yedek üyeden oluşur.

b) Giriş jürisi, Enstitü Müdürlüğü tarafından belirlenen tarih, saat ve yerde toplanır. Değerlendirme ve sıralama işlemleri tamamlanarak jüri üyeleri tarafından imzalanmış liste, tutanak ve adaylara ait başvuru evrakı jüri başkanı tarafından enstitünün belirlediği tarihler içerisinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Sonuçlar ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Lisansüstü Programlara Başvuru, Öğrenci Kabulü ve Kayıtlara İlişkin Esaslar

Başvuru

MADDE 12 – (1) Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, ilanda belirtilen başvuru şekli ve süresi içinde istenen belgelerle birlikte Enstitüye başvurur.

(2) Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvuracak adayların lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesini yurt dışından almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınacak diploma denklik belgesine sahip olmaları gerekir. Farklı alanlarda lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

b) Adayların son 3(üç) yıl içerisinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan almış olmaları gerekir. Son 5(beş) yıl içerisinde uluslararası geçerliliği olan Graduate Management Admission Test (GMAT) veya Graduate Record Examinition (GRE) sınavında başarılı olan adayların puanları ALES yerine geçerli sayılabilir.

c) Tezsiz yüksek lisans programlarında ALES ön şart olarak aranmaz.

ç) YDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir dil sınavından alınan puan, yabancı dil belgesini ibraz etmek şartıyla genel başarı değerlendirmesine katkı sağlar. Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir sınavdan alınan yabancı dil puanı ilgili kurulun eşdeğerlik tablosu esas alınarak değerlendirilir.

(3) Doktora/Sanatta Yeterlik programına başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvuracak adayların lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Farklı alanda lisans veya tezli yüksek lisans öğrenimi gören adaylara anabilim/anasanat dallarınca bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Lisans veya tezli yüksek lisans derecesini yurt dışından almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alınacak diploma denklik belgesine sahip olması gerekir.

b) Yüksek lisans derecesine sahip olan adaylardan son 3(üç) yıl içinde ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alanlar ile lisans diplomasıyla başvuran adaylardan son 3(üç) yıl içinde ALES’ten en az 80 puan alanlar başvurabilir. Son 5(beş) yıl içinde uluslararası geçerliliği olan GMAT veya GRE sınavında başarılı olan adayların puanları ALES sınavı yerine geçerli sayılabilir. Sanatta Yeterlik çalışmasına başvuracak Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvar mezunu adaylarda ALES puanı aranmaz.

c) Lisans derecesi ile doktora programına başvuran adayların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4(dört) üzerinden en az 3(üç) olması gerekir. 100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan tabloya göre yapılır.

ç) Doktora/Sanatta yeterlik programına müracaat edecek adayların anadilleri dışında merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almış olması şartı aranır.

(4) Tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programı başvurularında bilimsel etkinlik puanı, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda hesaplanır.

(5) İlgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile asgari başvuru şartlarından daha yüksek puanlar belirlenebilir.

Genel başarı değerlendirmesi

MADDE 13 – (1) Tezli yüksek lisansta başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Tezli yüksek lisans programına öğrenci kabulünde mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinliğe göre değerlendirmenin yapılıp yapılmayacağı ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi, Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir.

b) Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirilmesiyle ilgili esaslar şunlardır:

1) Mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinliğe göre değerlendirme yapılmayacaksa; başarı değerlendirilmesi ALES, lisans mezuniyet not ortalaması ve yabancı dil puanları dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’in %50’si, lisans mezuniyet notunun %40’ı ve yabancı dil puanının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir:

 

 

2) Mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik ölçütünden birine göre değerlendirme yapılacaksa, sınav değerlendirmesi iki aşamalı gerçekleştirilir. Birinci aşamada; ALES’in %50’si, lisans mezuniyet notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u hesaplanarak yapılan sıralamada en üstten başlayarak kontenjan sayısının 3(üç) katı kadar aday belirlenir. İkinci aşamada; mülakat, yazılı ya da bilimsel etkinlik değerlendirmesinin herhangi birinden adayın aldığı puanın %20’si birinci aşamada almış olduğu puanın üstüne eklenerek genel başarı notu hesaplanır. Adaylar genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir. Uygulama tablosu aşağıdaki gibidir:

 

 

c) Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 50 olması gerekir.

ç) Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla değerlendirme sonucu ilan edilir. Genel başarı notu aynı olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

(2) Tezsiz yüksek lisansta başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet notu ve yabancı dil puanları dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu; ALES’in % 10’u, lisans mezuniyet notunun % 80’i, yabancı dil puanının % 10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notuna göre sıralanarak kontenjanlar kadar asıl ve 2(iki) katına kadar yedek aday belirlenir.

b) Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla değerlendirme sonucu ilan edilir. Genel başarı notu aynı olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de lisans mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.

(3) Doktora programlarında başarı değerlendirmesine ilişkin esaslar şunlardır:

a) Doktora programına öğrenci kabulünde mülakat sonucu da değerlendirmeye katılır. Başvurusu kabul edilen adayların başarı değerlendirmesi ALES, lisans mezuniyet notu, yabancı dil, bilimsel etkinlik puanı ve mülakat sınav notu dikkate alınarak yapılır. Genel başarı notu ALES’in % 50’si, lisans mezunları için lisans notu, yüksek lisans mezunları için yüksek lisans notunun %20’si, yabancı dil puanının %10’u, bilimsel etkinlik puanının %10’u ve mülakat sınavının %10’u alınarak hesaplanır. Adaylar, genel başarı notlarına göre sıralanarak kontenjan kadar asıl ve yedek aday belirlenir.

b) Adayların başarılı sayılabilmesi için genel başarı notunun 100 üzerinden en az 60 olması gerekir.

c) Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla değerlendirme sonucu ilan edilir. Genel başarı notu aynı puana sahip olan adaylar için ALES puanı, eşitlik devam ettiği takdirde de bütünleşik doktora programları için lisans ve diğer başvurular için yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak sıralama yapılır.

ç) Mülakat sınavına girmeyen adaylar başarısız sayılır.

(4) Bilimsel etkinlik puanlama esasları Senato tarafından belirlenir.

Bilimsel hazırlık programları

MADDE 14 – (1) Bilimsel hazırlık programı, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik düzeyinde uygulanır ve öğrenci kabulüne ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.

(2) Lisans ve/veya yüksek lisans derecesini, başvurdukları lisansüstü programından farklı alanlarda almış olan tezli yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik öğrencilerinin eksiklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(3) Öğrencinin alması gereken dersler, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Bilimsel hazırlık programında alınan dersler, ilgili lisansüstü programı için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(4) Bilimsel hazırlık programı en fazla 2(iki) yarıyılı kapsar. Öğrenci başarısız olduğu zorunlu dersleri tekrar alır. Başarısız olunan ders seçmeli ders olması halinde, danışmanının onayı ile bu dersin yerine başka seçmeli ders alınabilir. Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisansüstü program sürelerine dâhil edilmez.

(5) Bilimsel hazırlık programına dâhil olan öğrenciler, lisans derslerinin yanı sıra ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla toplamda 2(iki) dersi geçmeyecek şekilde bağlı bulunduğu üniversite veya başka bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü ders de alabilir. Bu programda lisansüstü dersler dâhil, alınabilecek derslerin toplam sayısı, her yarıyıl için 6(altı) dersten fazla olamaz.

(6) Bilimsel hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencinin danışmanlığı, bilimsel hazırlık programı tamamlanıncaya kadar Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı tarafından yürütülür. Bu danışmanlık görevi ders yükünden sayılmaz.

(7) Bilimsel hazırlık öğrencilerinin lisansüstü bilimsel hazırlık programında başarılı sayılabilmeleri ve lisansüstü programa başlayabilmeleri için bilimsel hazırlık programının lisans derslerinden en az CC notu, yüksek lisans derslerinden en az CB notu almaları gerekir.

(8) Bilimsel hazırlık programında alınan dersleri başarıyla tamamlamayan öğrenci, lisansüstü eğitime başlayamaz.

Enstitüye kayıt

MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara kayıt hakkı kazanan adayların listesi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen Enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan aday, Enstitü tarafından istenen belgeleri, süresi içinde Enstitüye vererek kesin kayıt yaptırır. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder. Bu adayın yerine, yedek adaylar arasından biri genel başarı notu sırası esas alınarak kabul edilir.

(2) Bir öğrenci ilgili enstitünün lisansüstü programlarından aynı anda en fazla 1(bir) doktora, 1(bir) tezli yüksek lisans ve 1(bir) tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı olabilir.

Yatay geçişle öğrenci kabulü

MADDE 16 – (1) Lisansüstü programlara yatay geçişler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 17 – (1) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü programa kayıtlı ya da bu öğrenimini tamamlamış, ancak belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerisini arttırmak isteyen öğrenci, anabilim/anasanat dalının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile özel öğrenci statüsünde kabul edilebilir. Bu statüdeki öğrenci toplamda en çok 3(üç) derse kayıt yaptırabilir. Bu öğrenci tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymakla yükümlüdür.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilmez.

(4) Bir yükseköğretim kurumunda lisans ya da lisansüstü programa kayıtlı öğrenci, özel öğrenci statüsünde aldığı dersler için herhangi bir ücret ödemezler.

(5) Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmayan özel statüdeki öğrenciden Enstitü Yönetim Kurulunca teklif edilen ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda katkı payı alınır.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 18 – (1) Yabancı uyruklu öğrencilerin Üniversiteye kabulü YÖK ve Senato kararlarına göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt Yenileme, Kredi, Ders Sınavları, Değerlendirme, İlişik Kesme

ve Mazeretlere İlişkin Esaslar

Kayıt yenileme

MADDE 19 – (1) Öğrenci her yarıyılda kaydını yenilemek zorundadır. Senato tarafından belirlenen süre içinde öğrenim ücretini ya da katkı payını yatırmayan ve kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl için başarısız sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yenilemeyen öğrencinin kayıt yenilemediği süreler azami öğrenim süresinden sayılır.

(2) Azami öğrenim süresini tamamlayan öğrencinin, her yarıyıl başında akademik takvimde gösterilen süre içinde, öğrenim ücretini ya da öğrenci katkı payını yatırdıktan sonra ders kaydını yaptırması gerekir.

(3) Geçerli bir mazereti nedeniyle Öğrenim ücretini ya da katkı payını belirtilen süre içinde yatırmamış olan öğrenci, mazeretinin Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmesi halinde, ücretini yatırarak ekle-sil günlerinde ders kaydı yaptırması gerekir.

(4) Öğrenci danışmanın görüşü, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla lisansüstü çalışmalarının herhangi bir aşamasına yurt dışında devam edebilir. Yurt dışında bulunduğu zaman süresince her dönem ders kaydını yapar.

Ders sınırlaması

MADDE 20 – (1) Lisansüstü öğrencisi, danışmanının ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararıyla, izlediği programın ders yüküne sayılmak üzere Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında verilmekte olan derslerden alabilir. Ancak, bu derslerin toplamı 3(üç) ü geçemez.

(2) Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler, programlarında almak zorunda olduğu toplam seçmeli ders sayısının yarısından fazlasını aynı öğretim üyesinden alamaz.

Ders ekleme, bırakma ve değiştirme

MADDE 21 – (1) Yarıyıl başında, danışman onayı ile ders alarak kayıt yaptıran öğrenci, akademik takvimde belirtilen ders ekle-sil haftasında danışmanının uygun görüşünü de alarak, o yarıyılın öğretim programında açılan başka dersleri alabilir ya da aldıkları bazı dersleri bırakabilir.

(2) Ders değişiklikleri, Senato tarafından kabul edilen akademik takvimde belirlenen ders ekle-sil haftası içinde yapılır. Açılan bir dersin ekle-sil ve değiştirme günleri içinde öğrenci sayısındaki yetersizlik nedeniyle kapanma durumuna gelmesi halinde ders değişikliği yapılamaz.

Uzmanlık alan dersi

MADDE 22 – (1) Uzmanlık alan dersi; yüksek lisans ve doktora programları için ayrı olmak koşuluyla, danışmanı tarafından yürütülmek ve danışmanlık görevinin sonuna kadar izinli ve görevli olduğu günler dışındaki zamanlarda, her yarıyıl ve yaz tatillerinde devam etmek üzere açılır. Uzmanlık alan dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

(2) Uzmanlık alan dersi; Enstitü Yönetim Kurulu tarafından danışmanın atandığı tarihte başlar ve Enstitü Yönetim Kurulunca öğrencinin mezuniyetine karar verildiği tarihe kadar devam eder. Her öğrenci, danışmanı adına açılan uzmanlık alan dersini almakla yükümlüdür. Uzmanlık alan dersi değerlendirmesi başarılı veya başarısız şeklindedir.

AKTS Transferi

MADDE 23 – (1) Herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak şartıyla bir öğrencinin; herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından alıp başardığı dersler veya lisans öğrencisi iken lisansüstü programlardan alıp başardığı dersler, danışmanın görüşü, Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile kayıtlı olduğu programa AKTS kredisi ve başarı notu ile birlikte aktarılabilir veya muaf tutulabilir. Aktarılacak veya muaf tutulacak AKTS kredilerinin toplamı en fazla 3(üç) ders karşılığı AKTS dir.

(2) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurtdışındaki üniversitelerden alınan derslerin anabilim/anasanat dalı müfredatındaki derslerden hangilerinin yerine saydırılabileceğine ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi ile Enstitü Yönetim Kurulunda karar verilir.

(3) Herhangi bir yüksek lisans programı süresince alınarak başarılı olunan seçmeli dersler doktora programına transfer edilemez.

(4) Yüksek lisans programlarında alınıp başarılı olunan dersler, doktora programlarında tekrar alınamaz.

Devam zorunluluğu

MADDE 24 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunludur. Teorik derslerin % 30’u, uygulamalı derslerin % 20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci, o ders ya da derslerin yarıyıl sonu sınavlarına alınmaz ve devamsız sayılır.

Sınavlar

MADDE 25 – (1) Yarıyıl boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

a) Ara sınav: Derslerde en az bir ara sınav yapılır. Yarıyıl süresince yaptırılan proje, ödev, laboratuvar, atölye ve benzeri çalışmalar da ara sınav yerine geçebilir.

b) Mazeret sınavı: Mazeret sınavı sadece ara sınavlar yerine kullanılabilir. Mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenci, mazeretini belgeleyerek, ara sınavların bitimini takip eden 5(beş) iş günü içinde ilgili enstitüye yazılı olarak başvurur. Bu süre içinde başvurmayan öğrencilerin mazereti geçersiz sayılır. Mazereti, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen öğrenci, mazeretli olduğu tüm ara sınavları için mazeret sınavına girer. Mazeret sınavına girmeyen öğrenci o ara sınavdan 0(sıfır) notu almış sayılır. Mazeret sınavı için tekrar mazeret beyan edilemez.

c) Yarıyıl sonu sınavı: Bir dersin yarıyıl sonu sınavı, o dersin tamamlandığı dönemin sonunda yapılır. Bu sınava sadece dersin devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci girebilir. Devam koşulunu yerine getirdiği halde yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

ç) Bütünleme sınavı: Yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını taşıyan ve yarıyıl sonu sınavı sonucuna göre, dersten başarılı olamayan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci için yapılan sınavdır. Bütünleme sınavlarına girmeyen öğrencinin bütünleme sınav notu sıfır sayılır. Öğrenci bütünleme sınavı için mazeret beyan edemez.

Ders başarı notu

MADDE 26 – (1) Bir dersteki başarı durumu ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde ara sınav, uygulamalı çalışma, ödev gibi çalışmalarda gösterdiği başarı ile yarıyıl sonu sınavı ya da bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Ara sınavların ders başarı notuna etkisi en çok % 50 olabilir.

(2) Sınavların değerlendirilmesinde aşağıdaki puanlama sistemi uygulanır:

a) Puan          Not        Katsayı

    90-100        AA            4.00

    85-89          BA            3.50

    75-84          BB            3.00

    70-74          CB            2.50

    60-69          CC            2.00

    55-59          DC            1.50

    50-54          DD            1.00

    00-49          FF            0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) BL: Kredisiz derslerde başarılı,

2) BZ: Kredisiz derslerde başarısız,

3) DZ: Devamsızlık nedeniyle sınavına girme hakkı olmadığından başarısız,

4) FF: Başarısız,

5) M: Muaf,

6) H: Mazeretli

olarak tanımlanır.

c) Bir dersten başarılı sayılabilmesi için yüksek lisans öğrencisinin en az CB, doktora öğrencisinin ise en az BB notu almış olması gerekir.

ç) Bir dersten CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan yüksek lisans öğrencisi ile bir dersten CB, CC, DC, DD, FF, DZ ve BZ notlarından birini alan doktora öğrencisi başarısız sayılır.

d) M notu, bir başka üniversiteden yatay geçiş ile gelen öğrencinin önceden almış olduğu ve denkliği ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Kurulunun önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilerek başarılı sayılan dersler için verilir. M ve BL notu, not ortalama hesaplamasına dâhil edilmez.

Ders tekrarı

MADDE 27 – (1) Öğrenci başarısız olduğu seçmeli bir dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir. Başarısız olunan ders yerine yeni alınan ders için devam mecburiyeti vardır. Öğrenci alması gereken sayıda seçmeli dersleri alması durumunda, fazladan alıp kaldığı seçmeli dersler öğrencinin mezuniyeti için engel teşkil etmez.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 28 – (1) Maddi hata nedeniyle sınav sonucuna itirazı olan öğrenci bu itirazını, sınav sonucunun ilanından itibaren en geç 3 iş günü içinde Enstitüye yazılı olarak yapabilir. İtiraz dersi veren öğretim üyesi tarafından incelenir, öğretim üyesinin not değişikliği ile ilgili raporu hakkında Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karar verilir.

Akademik ortalamanın hesaplanması

MADDE 29 – (1) Bir dersin AKTS kredisi ile bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtilen başarı notu katsayısının çarpımı o dersin ağırlıklı puanını verir. Akademik ortalama, öğrencinin bir lisansüstü programa kayıt olmasından itibaren aldığı derslerin ağırlıklı puanlarının toplamının aynı derslerin AKTS toplamına bölünmesiyle elde edilir.

(2) Bu bölme işleminde virgülden sonra iki basamak kullanılır.

Lisansüstü diploması

MADDE 30 – (1) Tez savunması/Sanatta yeterlik/Dönem projesi sınavında başarılı olan ve diğer koşulları da sağlayan lisansüstü öğrencisinin mezuniyeti Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.

(2) Diplomanın şekli ve esasları Senato tarafından belirlenir.

İlişik kesme

MADDE 31 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla;

a) 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ve 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca yükseköğretimden çıkarma cezası almış olan,

b) Kendi isteği ile kaydını sildiren,

c) Kayıt işlemini usulüne uygun yaptırmadığı veya kayıt hakkı kazanmadığı halde kayıt yaptırdığı anlaşılan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Bu durumda olan öğrenci mezun olsa bile aldığı mezuniyet belgeleri iptal edilir ve gerekli hallerde hakkında yasal işlem başlatılır.

(2) Yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası sebebiyle kaydı silinen öğrenciler, Üniversitedeki hiçbir lisansüstü programa başvuramaz.

Mazeretler ve kayıt dondurma

MADDE 32 – (1) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından, haklı ve geçerli kabul edilen mazeretinden dolayı öğrenciye en fazla iki yarıyıla kadar kayıt dondurma hakkı verilebilir. Bu süre içinde öğrenci derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Kayıt donduran öğrencinin, kayıt dondurma süreleri bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen lisansüstü azami öğretim süresinden sayılmaz.

(2) Kayıt dondurmaya ilişkin mazeretler şunlardır:

a) Öğrencinin askere alınması,

b) Öğrencinin mesleği gereği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili öğrenim yapmak üzere yurt dışına çıkması veya yurt içinde/yurt dışında bir kuruluşta görevlendirilmesi,

c) Öğrencinin sağlık raporu ile belgelendirilmiş sağlıkla ilgili mazereti; anne, baba, eş veya çocuğun uzayan hastalığı veya ölümü,

ç) Ders yükünü başarıyla tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmasının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması,

d) Mahallin en yüksek mülki amirince verilen bir belge ile belgelendirilmiş olan tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

e) Enstitü Yönetim Kurulu tarafından haklı ve geçerli kabul edilecek diğer nedenler.

(3) Kaydı dondurulmuş bir öğrencinin, tekrar kayıt açtırmak için, ilgili yarıyılın başlangıcından en az 15(onbeş) gün önce bir dilekçeyle ilgili enstitüye başvurması gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 33 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bir bilim alanında, belirli bir bilgi ve beceri birikimi edinmesine ek olarak, bilimsel araştırma yapma, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır.

(2) Tezli yüksek lisans programı; Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi ve yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 34 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami 3(üç) yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci 3(üç) yarıyıldan az olmamak üzere daha erken sürede programı tamamlayabilir. Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönem öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler ve krediler

MADDE 35 – (1) Tezli yüksek lisans programı; en az 7(yedi) ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 5(beş) ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 90 AKTS’yi tamamlaması gerekir.

(2) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi; danışmanın isteği, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

Seminer dersi

MADDE 36 – (1) Öğrenci, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir çalışma hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Yüksek lisans tezi

MADDE 37 – (1) Öğrenci, derslerini başarıyla tamamladıktan sonra hazırladığı tez öneri formunu danışmanına sunar. Bu form danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının onayı ile Enstitüye teslim edilir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Yüksek lisans tezi Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere göre hazırlanır.

Tez savunma sınavı jürisinin oluşturulması ve toplanması

MADDE 38 – (1) Yüksek lisans tez savunma sınavı jürisi, danışmanın önerisi, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun kararı ile belirlenir. Yüksek lisans tez savunma jürisi en az biri kurum dışından olmak üzere, danışman dahil en az 3(üç) asıl ve biri kurum dışından olmak üzere 2(iki) yedek öğretim üyesinden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Tez savunma sınavı ve sınavın sonuçlanması

MADDE 39 – (1) Tamamlanan tezin danışmanı, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığına başvurur. Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tez jürisi ve savunma sınavı tarihi önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş beş nüshasını ve intihal raporunu Enstitüye teslim eder.

(2) Öğrenci tezini, tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesindeki süreleri aşmamak kaydıyla, en erken 4 ay sonra savunabilir. Danışman veya tez önerisi değişikliği durumunda öğrenci; değişikliğin kabulünden itibaren 4 ay sonra tezini savunabilir.

(3) Jüri üyeleri, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atandığı tarihten itibaren, en erken onbeş gün, en geç bir ay sonra toplanarak, tez savunma sınavı yapar. Öğrenci, tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Jüri üyeleri kendilerine tebligat yapıldığı andan itibaren varsa, mazeretlerini bir hafta içinde enstitüye bildirir; mazereti olan üyenin yerine yedek üye davet edilir.

(4) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında kabul, ret veya düzeltme kararlarından birini verir. Bu karar, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından tez savunma sınavını izleyen 3(üç) gün içinde sınav evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilir.

(6) Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en erken 3(üç) ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur.

(7) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(8) Tez savunma sınavına mazereti nedeniyle gelemeyen öğrenci, mazeretini belgelemek zorundadır. Mazereti Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci, mazeretinin sona ermesinden itibaren 1(bir) ay içinde savunma sınavına alınır. Her ne sebeple olursa olsun, mazereti olmadan tez savunma sınavına gelmeyen veya mazereti Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmeyen öğrenci en erken 3(üç) ay içinde Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla sınava alınır.

(9) Jürinin kabul ettiği tez, öğrenci tarafından tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve tezin teslim kopyasının danışman tarafından onaylanmış intihal raporuyla birlikte 1(bir) ay içerisinde Enstitüye teslim edilir.

(10) Öğrenci enstitüye kayıt yaptırdıktan itibaren 8(sekiz) yarıyıl içinde tez savunma sınavına girmemiş veya girip başarılı olamamış ise almakla yükümlü olduğu asgari ders sayısına ilaveten en az 2(iki) ders daha almak ve başarılı olmak zorundadır.

ALTINCI BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 40 – (1) Tezsiz yüksek lisans; en az 4(dört) yıl süreli bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlara meslekî konularda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgileri uygulamada nasıl kullanacaklarını öğretmek amacıyla yaptırılan eğitim-öğretim ve dönem projesini kapsayan bir lisansüstü programdır. Hangi alanlarda tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, ilgili anabilim/anasanat dalının ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine Senatonun uygun görüşü ile Yükseköğretim Kurulu tarafından karar verilir.

Süre

MADDE 41 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının tamamlanma süresi azami 3(üç) yıldır. Bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen yükümlülükleri yerine getiren öğrenci 2(iki) yarıyıldan az olmamak üzere daha erken sürede programı tamamlayabilirler. Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile proje hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

Dersler ve krediler

MADDE 42 – (1) Tezsiz yüksek lisans programı; en az 10(on) ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 7(yedi) ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 90 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bununla ilgili hususlar Senato tarafından belirlenir. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Dönem projesi

MADDE 43 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam eden öğrenci, ilk yarıyıldan sonra, dönem projesi dersine kayıt yaptırabilir. Öğrenci, dönem projesi öneri formunu danışmanına sunar. Bu form danışman ve Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının onayı ile Enstitüye teslim edilir. Dönem projesi önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Dönem projesi konusunda değişiklik yapılması durumunda aynı işlem tekrar edilir.

(2) Öğrenci, ilgili programda alması gereken derslerin tamamını başarı ile tamamladıktan sonra, tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlamış olduğu dönem projesini Enstitüye teslim edebilir. Bir sonraki yarıyılın kayıt dönemine kadar teslim edilmediği takdirde, dönem projesi dersine yeniden kayıt yaptırması zorunludur.

(3) Dönem projesi raporu, danışman tarafından başarılı/başarısız şeklinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucu Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(4) Danışmanın kabul ettiği dönem projesi, öğrenci tarafından tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler, CD ortamında (Word ve PDF formatında) ve dönem projesinin teslim kopyasının danışman tarafından onaylanmış intihal raporuyla birlikte bir ay içerisinde Enstitüye teslim edilir.

(5) Dönem projesi dersine ilişkin ilkeler Senato tarafından belirlenir ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 44 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile inceleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı, Enstitüde yürütülen programlardan birinde ve/veya Üniversite içinde ya da yurt içi/yurt dışı diğer yükseköğretim kurumlarıyla ortaklaşa düzenlenmiş programlar şeklinde de yürütülebilir.

Süre

MADDE 45 – (1) Doktora programının azami tamamlanma süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 6(altı) yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 9(dokuz) yıldır. Azami sürede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezun olamayan öğrenci 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesi hükümlerine göre belirlenen ilgili dönemin öğrenci katkı payını veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder.

(2) Doktora programı için gerekli dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için 2(iki) yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için 3(üç) yıldır.

(3) Bu süre içinde derslerini başarıyla tamamlamayan ve azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlamayan öğrenci, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenci katkı payı veya öğrenim ücretini ödemek koşulu ile öğrenimine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrenciye tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüsü devam eder. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencinin talebi üzerine kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(4) Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren; öğrenci doktora tezini, tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat eden için 18(onsekiz) aydan, lisans diplomasıyla müracaat eden için 24 (yirmidört) aydan önce Enstitüye sunamaz. Öğrencinin doktora tezini Enstitüye teslim edebilmesi için, tezli yüksek lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az 3(üç), lisans diplomasıyla müracaat etmiş ise en az 4(dört) kez tez izleme komitesince başarılı sayılması gerekir.

Dersler ve krediler

MADDE 46 – (1) Doktora programı; tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci için en az 7(yedi) ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 180 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir.

(2) Doktora programı; lisans derecesiyle kabul edilen öğrenci için en az 14(ondört) ders, uzmanlık alan dersi, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir.

(3) Bir yarıyılda alınan uzmanlık alan, seminer ve tez çalışması dersleri hariç, zorunlu/seçmeli derslerin sayısı 5’i (beş) geçemez.

(4) Doktora ders dönemi en az 2(iki) dönemden oluşur. Yatay geçişle gelen öğrenci hariç olmak üzere, özel öğrenci olarak alınan derslerle veya fazla kredi alınarak ders dönemi kısaltılamaz.

Seminer dersi

MADDE 47 – (1) Öğrenci, teze başlamadan önce seminer dersinde yazılı bir çalışma hazırlamak, bu çalışmayı sözlü olarak sunmak ve başarılı olmak zorundadır. Seminer dersi danışman tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. İlgili tutanak ve formlar dönem sonunda Enstitüye teslim edilir. Bu belgelere, lisansüstü tez yazım kılavuzunda belirtilen kurallara ve ölçütlere göre hazırlanan seminere ait yazılı çalışmayı içeren CD eklenir. Seminer dersinin hangi dönemde yapılacağına danışman karar verir.

Doktora yeterlik sınavı ve esasları

MADDE 48 – (1) Doktora yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğine bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Öğrenci, derslerini başarı ile tamamladıktan sonra danışmanın onayıyla yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçe ile anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim Dalı Kurulu tarafından önerilen Doktora Yeterlik Komitesi Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır. Doktora Yeterlik Komitesi öğrencinin yeterlik sınavına gireceği tarihi belirler. Yeterlik sınavları Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda 2(iki) kez yapılır.

(2) Yeterlik sınavları, ilgili Anabilim Dalı Kurulu tarafından önerilen, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve ilgili Bilim Dalı Başkanlarından oluşan 5(beş) kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Bilim Dalı Başkanlarının sayısının yeterli olmadığı durumda, ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden de komiteye üye yapılabilir. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile sınav jürisi kurulmasını önerebilir.

(3) Doktora yeterlik komitesi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, 5(beş) asıl ve 2(iki) yedek öğretim üyesinden oluşan bir sınav jürisi oluşturur. Doktora yeterlik komitesi, yeterlik sınav jürisi belirlerken, bu jürinin bir üyesinin yakın bir anabilim dalından olmasına karar verebilir. Yedek üyelerden en az biri diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden seçilir. Yeterlik sınavına gelemeyen üyenin yerine yedek jüri üyesi davet edilir.

(4) Doktora yeterlik sınavı; öğrencinin ilgili bilim alanındaki yeteneğini ve araştırmaya olan eğilimini belirleyecek yazılı ve sözlü kısımlardan oluşur. Yeterlik sınavının sözlü kısmı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Doktora yeterlik sınavında öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yazılı ve sözlü sınavların ortalamasının 100 üzerinden en az 75 puan alması gerekir. Jüri, sözlü sınav sonucunu bir rapor halinde yazılı sınav belgeleri ile birlikte en geç 3(üç) gün içinde ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yeterlik sınavı döneminde tekrar sınava alınır. Zorunlu haller dışında jüri değiştirilemez.

(6) İki defa yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciye, yeterlik jürisinin önerisi Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile en fazla bir yarıyıl ders yükü kadar, yeni ya da daha önce alıp başarılı olduğu dersler aldırılabilir. Bu dersler başarı ile geçildikten sonra öğrencinin doktora yeterlik sınav süreci tekrarlanır.

Tez izleme komitesi

MADDE 49 – (1) Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için, danışmanın önerisi, Anabilim Dalı Kurulunun uygun görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Tez İzleme Komitesi oluşturulur.

(2) Tez İzleme Komitesi 3(üç) öğretim üyesinden oluşur. Komitede öğrencinin danışmanından başka, üyelerden en az biri yakın bir anabilim dalından veya farklı bir üniversitenin ilgili/yakın bir anabilim dalından seçilir. İkinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir ancak Tez İzleme Komitesine üye olamaz.

(3) Tez İzleme Komitesinin kurulmasından sonraki yarıyıllarda, Anabilim Dalı Kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile komite üyelerinde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi ve tez izleme raporları

MADDE 50 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç 6(altı) ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin yazılı raporunu danışmanının uygun görüşüyle Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere anabilim dalı başkanlığına teslim eder. Öğrenci aynı raporu, Enstitü Yönetim Kurulunun onayladığı sözlü savunma tarihinden en az 15(onbeş) gün önce Tez İzleme Komite üyelerine de iletir.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabulüne veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu kararla tez önerisi, komite tarafından anabilim dalı başkanlığına teslim edilir. Anabilim dalı başkanlığı tez önerisini, sözlü savunmayı izleyen 3(üç) gün içinde Enstitüye gönderir. Tez önerisi Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, başka bir danışman talep edebilir ve/veya yeni bir tez konusu seçebilir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa, aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci 3(üç) ay içinde; danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise 6(altı) ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına girer.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda 2(iki) kez toplanır. Öğrenci, danışmanın onayıyla toplantı tarihinden en az 1(bir) ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki yarıyılda yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tez izleme komitesinin kararı ve öğrencinin tez izleme ara raporu 3(üç) iş günü içerisinde anabilim dalı başkanlığı tarafından enstitüye teslim edilir.

(5) Tez önerisi veya tez izleme raporunu süresi içinde sunmayan öğrenci, o dönem için başarısız sayılır.

(6) Çalışmalarına yurt dışında devam eden öğrenci, sunmak zorunda olduğu tez izleme raporlarını dönüşünden itibaren en geç 3(üç) ay içerisinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak sunar.

Tez savunma sınavı ve tezin sonuçlanması

MADDE 51 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Enstitü tez yazım esaslarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.

(2) Tezini tamamlayan öğrencinin danışmanı, öğrencinin tez savunma sınavına girebilmesi için anabilim dalı başkanlığına başvurur. Anabilim dalı başkanlığı tez jürisi, savunma sınav tarihi ve yeri önerisiyle birlikte tezin ciltlenmemiş 7(yedi) nüshasını ve intihal raporunu Enstitüye teslim eder. Tez savunma sınavı, Enstitü Yönetim Kurulu onayından sonra en erken 1(bir), en geç 2(iki) ay içerisinde belirlenecek bir tarihte yapılır.

(3) Tez savunma sınavı jüri üyeleri, savunma sınavı tarihi ve yeri; danışmanın anabilim dalı başkanlığına önerisi, anabilim dalı başkanlığının enstitüye teklifi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlenir. Tez savunma jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere, danışman dâhil, 5(beş) asıl ve biri kurum dışından olmak üzere 2(iki) yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi bu jürinin doğal üyesidir. Enstitü Yönetim Kurulu tarafından atanan jüri üyeleri, kendilerine tebligat yapıldığı tarihten itibaren 1(bir) hafta içerisinde varsa mazeretlerini Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden, tez savunma sınavına mazereti nedeniyle giremeyecek olan, mazeretini belirten dilekçeyi anabilim dalı başkanlığına sunar ve bu dilekçeye istinaden anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayıyla yeni üye belirlenir.

(4) Tez savunma sınavının yeri, tarihi ve saati en az 3(üç) gün önceden Enstitüde ve ilgili anabilim dalında ilan edilir. Sınav, dinleyicilere açık olarak yapılır. Ancak, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir. Sınav, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. İkinci tez danışmanı tez savunmasına katılabilir ancak jüri üyesi olamaz.

(5) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Jüri üyeleri tezle ilgili ayrıntılı kişisel raporlarını sınav sonuç tutanağına ekleyerek, tez danışmanına iletirler. Bu raporlar ve tutanak anabilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen 3(üç) iş günü içinde sınav evrakıyla birlikte Enstitüye teslim edilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç 6(altı) ay içinde gereğini yaparak tezini zorunlu haller dışında aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada tezi reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayanlar için talepleri halinde bu Yönetmeliğin 45 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(6) Jürinin kabul ettiği tez, öğrenci tarafından tez yazım esaslarına uygun şekilde hazırlanarak Enstitünün belirlediği sayıda çoğaltılır, gerekli diğer belgeler ve danışman tarafından onaylanmış tezin teslim kopyası, intihal raporuyla birlikte 1(bir) ay içerisinde Enstitüye teslim edilir.

(7) Öğrencinin doktora tez savunma sınavına girebilmesi için Enstitü Kurulu ek olarak bilimsel bir yayın ölçütü getirebilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 52 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise estetik değeri yüksek uygulama sergilemeyi amaçlayan bir yükseköğretim programıdır.

(2) Sanatta yeterlik programı tezli yüksek lisans derecesine sahip öğrenci için en az 7(yedi) ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 180 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir.

(3) Sanatta yeterlik programı lisans derecesine sahip öğrenciler için en az 14(ondört) ders ve uygulamalar ile yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS krediyi tamamlaması gerekmektedir.

(4) Bir yarıyılda alınan seçmeli derslerin sayısı 5’i(beş) geçemez.

Süre

MADDE 53 – (1) Sanatta yeterlik programına ilişkin süreler, bu Yönetmelikte geçen doktora programındaki hükümlere göre yürütülür.

Sanatta yeterlik sınavı

MADDE 54 – (1) Sanatta yeterlik sınavının amacı, sanatta yeterlik derslerini ve ilgili uygulamaları başarıyla tamamlayan öğrencinin temel konular ve sanatta yeterlik çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. Sanatta yeterlik sınavının uygulanması bu Yönetmeliğin doktora yeterlik sınavına ilişkin hükümlerine göre yapılır.

Sanatta yeterlik çalışması

MADDE 55 – (1) Sanatta yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan bir öğrenci için; danışman, Anasanat Dalı Başkanı ve o anasanat dalında görevli başka bir öğretim üyesinden oluşacak bir komite tarafından öğrencinin tez çalışması mı yoksa sanat eseri çalışması mı yapacağı belirlenerek Enstitüye önerilir. Bu öneri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır.

(2) Sanatta tez çalışması yapmasına karar verilen öğrenci için, bu Yönetmeliğin doktora tez çalışmasına ilişkin hükümleri uygulanır.

(3) Sanat eseri çalışması yapmasına karar verilen öğrenciler için;

a) Her öğrenci için bir sanat eseri çalışması izleme komitesi oluşturulur. Bu komitenin oluşturulmasında ve çalışmasında bu Yönetmeliğin doktora tez izleme komitesine ilişkin hükümleri uygulanır.

b) Öğrencinin yapacağı sanat eseri çalışmasının mahiyetini, içeriğini ve gerekirse yöntemini içeren bir sanat eseri çalışması önerisi, danışman gözetiminde öğrenci tarafından yazılarak anasanat dalı başkanlığınca Enstitüye önerilir. Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayı ile öneri kesinleşir.

c) Sanat eseri çalışmasının tamamlanmış sayılması için öğrenci, çalışmasını açıklayan ve belgeleyen yazılı bir metni Enstitünün tez yazım kılavuzuna uygun biçimde hazırlar ve bu metnin 7(yedi) kopyasını Enstitüye sunar. Bu metin bir tez olmayıp, sanat dalının ve o daldaki çalışmanın özelliğine göre değişebilen, bazı durumlarda ortaya konan orijinal bir sanat eserini, hazırlanan üst düzeyde bir sergiyi, resitali ya da temsili açıklayan bir ön rapor niteliğindedir.

ç) Sanat eseri çalışmasının sonuçlandırılması ile ilgili diğer tüm hususlar bu Yönetmeliğin doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin hükümlerine göre yapılır. Ancak burada tezin yerini sanat eseri alır. Sanat eseri ise, yazılı orijinal bir çalışma olabileceği gibi, uygulamalı olarak sunulan resital, temsil ve benzeri çalışma da olabilir. Resital, temsil ve benzeri çalışma olması durumunda, öğrencinin hazırladığı üst düzeyde bir sanat eserini jüri önünde icra etmesi ve savunması istenir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 56 – (1) Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması, bu Yönetmelikte geçen doktora tezinin sonuçlandırılmasıyla ilgili hükümlere göre yürütülür.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 57 – (1) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir.

(2) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programı, en az 10(on) ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci bir yarıyılda en fazla 7(yedi) ders alabilir. Öğrencinin programdan mezun olabilmesi için en az 90 AKTS krediyi tamamlaması gerekir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda dönem projesi raporu vermek zorundadır.

(3) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretimde yürütülür. Hangi alanlarda uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programlarının açılacağına, Anabilim/Anasanat Dalı Kurul kararı ve Enstitü Kurulunun önerisi üzerine, Senato tarafından karar verilir ve Yükseköğretim Kurulu’nun uygun gördüğü programlara öğrenci alınır.

(4) Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının yürütülmesi hususunda bu Yönetmeliğin tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans diploması

MADDE 58 – (1) Derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

(2) Tezsiz yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

(3) Diplomanın şekli Senato tarafından belirlenir. Diploma ile ilgili işlemler Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

ONUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Öğrenci değişimi

MADDE 59 – (1) Yurt dışındaki ve yurt içindeki öğrenci değişimi ve ders almayla ilgili olarak, Üniversite ile yurt içindeki ve yurt dışındaki başka bir üniversite/teknoloji Enstitüsü arasında yapılan öğrenci değişimi anlaşmaları uyarınca, öğrenci değişimi programı çerçevesinde anlaşmalı üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir. Aynı değişim kapsamında, diğer üniversitelerden gelen öğrencilere de, Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Değişim programlarının uygulanmasına ilişkin esaslar Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Disiplin

MADDE 60 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri; 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 61 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği hükümleri ile Senato ve ilgili Enstitülerin Yönetim Kurul kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 62 – (1) 29/3/2012 tarihli ve 28248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aksaray Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 61 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri; bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten öncen kayıt yaptırmış öğrencilere uygulanmaya devam eder; ancak bu öğrencilerin yazılı başvuruda bulunması halinde kazanılmış hakları saklı kalmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar.

Yürürlük

MADDE 63 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 64 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aksaray Üniversitesi Rektörü yürütür.