28 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29400

YÖNETMELİK

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÖZEL MÜZELER VE DENETİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/1/1984 tarihli ve 18289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin başlığı “Ziyaret Günleri ve Giriş Ücreti” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki birinci fıkra eklenmiş ve mevcut fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“Özel müzeler haftanın en az dört günü ziyarete açık bulundurulur. Özel müzeler kapalı olunacak günlerle ilgili olarak denetim yönünden bağlı oldukları müzeyi bilgilendirir. İstisnai hallerde özel müzenin ziyarete kapalılık durumu Bakanlıkça değerlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.