27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ENERJİ PİYASALARI İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ TEŞKİLAT YAPISI VE

ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Riskin Erken Saptanması Komitesi

MADDE 10 – (1) Riskin Erken Saptanması Komitesi, 3 (üç) Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Komite, üyeleri arasından bir başkan seçer.

(2) Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Risk yönetim stratejileri ve politikaları konusunda Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,

b) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen stratejiler ve politikalar çerçevesinde risk yönetim uygulama esaslarının belirlenmesini ve risk yönetim mekanizmalarının kurulmasını sağlamak üzere öneriler geliştirmek,

c) Risk yönetimi mekanizmalarının etkinliği ve işlevselliği hakkında değerlendirme yapmak ve gerekli konuların işlevsel bir risk izleme sistemiyle Yönetim Kuruluna aktarılmasını sağlamak,

ç) Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarını etki ve olasılığa göre değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlamak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hizmet birimleri ve görevleri

MADDE 14 – (1) Şirketin hizmet birimleri aşağıda listelenmektedir.

a) Piyasa Operasyonları Direktörlüğü

b) Strateji Geliştirme Direktörlüğü

c) Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

ç) İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörlüğü

d) Finans ve Destek Hizmetleri Direktörlüğü

e) Hukuk Müşavirliği

(2) Hizmet birimleri; Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Şirket politikalarına, Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konan iç yönerge ve işleyiş prosedürlerine ve ilgili mevzuata uygun olarak faaliyet göstermekle yükümlüdür.

(3) Hizmet birimleri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen görev tanımları, yetki ve sorumluluklar, çalışma usul ve esasları, bilgi akışı ve raporlama kuralları, temsil ve imza yetki sınırları doğrultusunda çalışmakla yükümlüdür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Direktörler Genel Müdüre karşı sorumludur. Şu kadar ki İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörü faaliyetleri bakımından Yönetim Kuruluna ve Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere karşı, idari bakımdan Genel Müdüre karşı sorumludur. Genel Müdür, Şirketi yönetirken öngördüğü iş ve ihtiyaçlar çerçevesinde Direktörler arasında yetki ve sorumluluk devrederek görevlendirme yapabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (n) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“l) Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik olarak diğer ilgili Direktörlükler ile koordinasyon halinde çalışmalar yapmak,

m) Organize toptan elektrik piyasalarının etkin gelişimini destekleyecek çözümlerin geliştirilmesi için diğer ilgili Direktörlüklere öneri sunmak,”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Strateji Geliştirme Direktörlüğü

MADDE 17 – (1) Strateji Geliştirme Direktörlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Stratejik plan taslağını hazırlayarak Genel Müdüre sunmak,

b) Şirketin misyon, vizyon, strateji ve politikaları doğrultusunda aksiyon ve yatırım planlarını hazırlamak,

c) Şirketin performans ve kalite göstergelerini belirlemek; kurumsal performans ve kaliteyi izleyerek iyileştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak,

ç) Faaliyet konuları ile ilgili her türlü danışmanlık, eğitim, seminer ve kurs hizmetleri vermek; faaliyet konuları ile ilgili teşekküller ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak ve bunların faaliyetlerine iştirak etmek; enerji piyasası faaliyetlerine yönelik mesleki eğitim kurumları kurulması ve işletilmesine yönelik çalışmalara katkı sağlamak,

d) Şirketin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak; medya ile iletişimi gerçekleştirmek,

e) Şirketi ve faaliyetlerini ilgilendiren yürürlükteki mevzuatları ve bu mevzuatlar gereği oluşan yükümlülükleri yorumlamak ve diğer birimleri bu konuda bilgilendirmek; mevzuat değişikliklerini ve değişiklik önerilerini takip ederek ilgili birimlerle koordinasyon halinde görüş bildirmek,

f) İlgili birimlerle işbirliği yaparak işletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin usul ve esaslar hazırlamak, güncellemek ve Genel Müdüre sunmak,

g) Şirkete ilişkin iç yönerge ve işleyiş prosedürlerinin taslaklarını hazırlamak, güncellemek ve Genel Müdüre sunmak,

ğ) İşletilen organize toptan elektrik piyasalarında, ticarete konu olacak yeni ürün geliştirme çalışmaları yürütmek,

h) Piyasanın gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına yönelik olarak çalışmalar yapmak, ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda, organize toptan elektrik piyasalarının etkin gelişimini destekleyecek çözümler geliştirmek,

ı) Şirketin yabancı piyasa işletmecileriyle yapacağı işbirliklerine ilişkin çalışmaları yürütmek,

i) Bir ya da birden fazla enerji piyasası ile piyasa birleşmesine yönelik çalışmaları yürütmek,

j) Genel Müdür tarafından verilen, görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 17/A ve 17/B maddeleri eklenmiştir.

“Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü

MADDE 17/A – (1) Bilgi Teknolojileri Direktörlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin bilgi teknolojileri stratejisini belirlemek ve uygulama geliştirme ve/veya satın alma projelerinin bilgi teknolojileri stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlamak,

b) Yönetilen sistemlerin erişilebilirliğini, sürekliliğini ve işler halde tutulmasını sağlamak; sistemlerin yedeklemesini, kapasite yönetimini, performans takibini, optimizasyonunu, yama yönetimini, kimlik yönetimini, erişim ve yetkilendirmesini sağlamak,

c) Uygulama değişiklik ve güncellemelerinin sistemlerde kesintiye sebep olmayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak; kullanılan sistemlerin güncel ve güvenli olmasını sağlamak, uygun olan teknolojik yeniliklerin geliştirilen yazılımlar üzerinde uygulanmasına yönelik öneri ve çalışmalarda bulunmak,

ç) İhtiyaç duyulan teknolojik yenilikleri planlayarak gerçekleştirmek; yönetilen sistemlerdeki açıkları kapatacak ve işletim sorunlarını giderecek yöntemleri uygulamak; ihtiyaç duyulan yazılım ve sistemlerin alımına yönelik teknik şartnameleri hazırlamak,

d) Şirketin veri tabanı yönetim sistemleri için kurulum, konfigürasyon, kapasite yönetimi, yama yönetimi, değişiklik yönetimi, işletim ve bakım, güvenlik, sıcak/soğuk yedekleme ve geri dönüş gibi faaliyetleri planlamak, bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli prosedürleri ve uygulamaları hazırlamak ve dokümante etmek,

e) Şirket bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerinin program yönetimi ilkeleri çerçevesinde yönetimi ve koordinasyonunu sağlamak; Şirketin bilgi teknolojileri alanında kalite politikalarını belirlemek, sistemlerin yönetiminin, yazılım geliştirme süreçlerinin ve tedarik edilen yazılım ve donanımların kalite politikaları ile uyumlu olmasını sağlamak; Şirket bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerine en uygun yazılım geliştirme metodolojilerini belirlemek, uygulanmasını sağlamak,

f) Şirketin bilgi güvenliğine ait süreçleri belirlemek ve izlemek; bilgi güvenliği politikaları ve kontrollerini tesis etmek ve bunlara uyumu izlemek; bilgi sistemleri ve içerdiği verinin güvenliğini garanti etmek amacı ile periyodik güvenlik denetim ve testlerini uygulamak,

g) Şirket bünyesinde bulunan bilgi teknolojileri varlıkları ve süreçleri için risk değerlendirmeleri yapmak ve tespit edilen riskler için önleyici politikalar üretmek ve uygulamak,

ğ) İşletilen organize toptan elektrik piyasalarına ilişkin yenilikler ile mevzuat değişikliklerini takip etmek, değişen gereksinimleri karşılayacak bilgi teknolojileri sistemlerini ve gerekli donanımları edinmek, yazılımları geliştirmek ve/veya dış tedarikçi firmalardan satın almak ve mevcut sistemler ile entegrasyonunu sağlamak, kullanıcılar için test sistemleri sunmak,

h) Enerji piyasalarının gelişimi doğrultusunda yeni organize toptan enerji piyasaları kurulmasına veya mevcut piyasaların geliştirilmesine olanak sağlayacak bilgi teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip etmek, ilgili birimler ile beraber çalışarak organize toptan enerji piyasalarının etkin gelişimini destekleyecek çözüm ve öneriler geliştirmek,

ı) Genel Müdür tarafından verilen, görev alanına giren diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.”

“İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörlüğü

MADDE 17/B – (1) İç Kontrol ve Risk Yönetimi Direktörlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şirketin değerlerini ve etik kurallarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

b) Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket iç düzenlemelerine uygun yürütülmesini izlemek üzere gerekli iç kontrol prosedürlerini oluşturmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

c) Mali raporların gerçeğe uygun, anlaşılır, şeffaf ve güvenilir olmasını teminen gerekli iç kontrol prosedürlerini oluşturmak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

ç) Yönetim Kurulunca onaylanan iç kontrol prosedürlerine göre gerekli periyodik raporlamaları yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

d) Bağımsız dış denetim faaliyetlerini gözetmek ve bağımsız dış denetçi seçimi için gerekli çalışmaları yapmak,

e) İç denetim sonuçlarına ilişkin gerekli aksiyonların alınıp alınmadığına ilişkin raporlama yapmak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

f) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla risk yönetim stratejileri ve politikalarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen stratejiler ve politikalar çerçevesinde risk yönetim uygulama esaslarını belirlemek ve risk yönetim mekanizmalarını kurmak,

ğ) Risk yönetim sistemini yılda en az bir kere gözden geçirmek,

h) Her iki ayda bir risk durumunu değerlendiren, varsa tehlikelere işaret eden ve çareleri gösteren bir risk raporu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ı) Hazırlanan raporları Şirket yönetim kurulunda değerlendirildikten sonra Şirketin bağımsız dış denetçisine göndermek,

i) Faaliyetlerini, ilgisine göre Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Denetim ve Uyum Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitelerine bağlı ve bunlarla koordineli bir şekilde yürütmek,

j) Yönetim Kuruluna sunulması gereken öneri ve raporlamalar önce bu komitelerde görüşmek, daha sonra komite kararı ile birlikte Yönetim Kuruluna arz etmek,

k) Denetim ve Uyum Komitesi ile Riskin Erken Saptanması Komitelerinin komite kararlarının yazılması ve muhafaza edilmesi ve buna benzer sekreterya hizmetlerini yerine getirmek.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/4/2015

29313