27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Taşra Teşkilatı: İllerdeki KOSGEB Müdürlüklerini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başkanlığın merkez teşkilatı; 3624 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev ve yetkiler dikkate alınmak suretiyle Başkanlığın teklifi İcra Komitesi kararı ile belirlenen sayıda ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinden oluşur. Bu birimlere verilen görev ve fonksiyonları yürütmek üzere, yönetmelik eki pozisyon cetvelinde merkez teşkilatında gösterilen Müdür pozisyonu ile sınırlı olmak üzere Başkanlık tarafından merkez teşkilatı bünyesinde müdürlükler kurulabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Başkanlığın taşra teşkilatı; 3624 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen görev ve yetkiler dikkate alınmak suretiyle Başkanlığın teklifi ve İcra Komitesinin onayı ile illerde KOSGEB Müdürlükleri şeklinde teşkilatlanmış birimlerden oluşur.

(2) İllerdeki KOSGEB Müdürlükleri, Başkan Yardımcısına bağlı çalışırlar. Görev dağılımında KOSGEB Müdürlüklerinin bağlı bulunacakları Başkan Yardımcısının belirlenmesinde Başkan yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“c) KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı”

“(2) Ana hizmet birimlerine verilen görevler gerektiğinde birden fazla daire başkanlığı tarafından yürütülebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

MADDE 28 – (1) KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Mevcut veya yeni destek modelinin işletmelere tanıtılması amacıyla taşra ve merkez teşkilatı arasında koordinasyonu sağlamak,

b) Destek modelinin uygulanması sırasında taşra teşkilatında desteğin işleyişinde yaşanan her türlü problemleri konsolide ederek ilgili birim nezdinde çözmek, uygulama birliğini sağlamak,

c) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin performansının değerlendirilebilmesi amacıyla verilen destekleri müdürlük ve destek bazında izlemek, raporlamak ve çözüm önerilerinde bulunmak,

ç) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin kendi arasında ve/veya merkez teşkilatıyla gerekli koordinasyonunu sağlamak,

d) Taşra teşkilatındaki müdürlüklerin görev ve etki alanlarını belirleyerek onaya sunmak,

e) Sorumluluk alanıyla ilgili konularda AB ve diğer uluslararası program/projeler kapsamında işbirliği, güçbirliği ve benzeri koordinasyon çalışmalarında Başkanlıkça görev verilmesi durumunda taşra teşkilatındaki müdürlüklerin katılımına yönelik koordinasyonu sağlamak,

f) Yeni birim ve temsilciliklerin kurulmasında Başkanlık ile taşra teşkilatındaki müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

g) Destek programlarının uygulanmasına ilişkin oluşturulacak olan kurullarda üyelerin atama ve görevlendirme işlemlerinin sekreterya hizmetlerini gerçekleştirmek,

ğ) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Mevcut veya yeni teknoloji ve yenilik destek modellerinin işletmelere tanıtılması ve uygulamaya geçirilmesi amacıyla KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanlığı ile koordinasyonu sağlamak,”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 43 – (1) Başkanlığın taşra teşkilatı illerdeki KOSGEB Müdürlüklerinden oluşur.

(2) İllerdeki KOSGEB Müdürlüklerinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) İşletmelere ve girişimcilere uygulanan teşvikler, mevzuatlar, KOSGEB tarafından verilen hizmet ve destekler, yatırım alanları, pazar bilgileri gibi konularda işletmelerin ihtiyacı olan bilgilendirme hizmetlerini gerçekleştirmek,

b) KOSGEB desteklerinin işletmelere kullandırılmasını sağlamak, destek ve hizmetlerle ilgili sorunları, desteğin işleyişinde yaşanan her türlü problemleri konsolide ederek çözüm önerilerini Başkanlığa bildirmek,

c) Bölge ve sektör bazında yatırım yapmak isteyen girişimciler için girişimcilik kültürünün gelişmesini sağlayacak destek modellerini uygulamak, eğitim programları düzenlemek, yapılacak yatırımlara yön vermek için danışmanlık hizmetleri vermek,

ç) İllerdeki KOSGEB Müdürlüklerinin ve temsilciliklerin performansını ve işletmelere verilen hizmet ve desteklerin etkinliğini ölçmek üzere izleme ve değerlendirme yapılabilmesi amacıyla merkez teşkilatı tarafından talep edilen raporları hazırlamak,

d) Sorumlu olduğu temsilcilikler ve TEKMER, ar-ge ve inovasyon işbirliği, İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM)  ile ilgili iş ve işlemleri koordinasyon halinde yürütmek,

e) Üniversite, kamu ve özel sektör ar-ge kurumları ile işletmelerin işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla ilgili birimlerle koordineli çalışmak,

f) İşletmelerin rekabet güçlerini arttırmaya yönelik araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak, projeler hazırlamak ve bu projeleri yürütmek, kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

g) Başkanlık tarafından verilecek talimat doğrultusunda faaliyet alanı ile ilgili diğer işleri, mevzuat dâhilinde yürütmek.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin EK-1 sayılı Cetvelindeki Başkan Müşaviri satırı, Başkanlık Müşaviri satırı, Başmüfettiş satırı, Daire Başkanı satırı, Müdür satırı, KOBİ Uzmanı satırı, Muhasebeci satırı, Teknisyen satırı, Şoför satırı ve Toplam satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2011

27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/12/2011

28129

2-

29/1/2013

28543

3-

11/5/2013

28644

4-

19/9/2014

29124