27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

YÖNETMELİK

Türk Patent Enstitüsünden:

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ PATENT VEKİLLİĞİ VE MARKA VEKİLLİĞİ

SINAV VE SİCİL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sınai mülkiyet hakları ile ilgili danışmanlık yapma ve Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan patent vekilleri ve marka vekillerinin niteliklerine, sınav ve sicil işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aday: Patent vekilliği ve/veya marka vekilliği sınavına başvuran gerçek kişileri,

b) Enstitü: Türk Patent Enstitüsünü,

c) Kanun: 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu,

ç) Marka vekili: Marka, coğrafi işaret ve tasarım konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

d) Patent vekili: Patent, faydalı model, tasarım ve entegre devre topoğrafyaları konularında danışmanlık yapma ve bu konularda Enstitü nezdinde başvuru sahipleri adına işlem yapma yetkisinde olan gerçek veya tüzel kişileri,

e) Sınav: Patent vekilliği sınavı ve/veya marka vekilliği sınavını,

f) Sicil: Enstitü tarafından, patent vekilleri ve marka vekilleri için ayrı ayrı tutulan Patent Vekilleri Sicili ve/veya Marka Vekilleri Sicilini,

g) Yönetim Kurulu: Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Vekilliğe Kabul Şartları, Tüzel Kişi Vekiller

Patent vekilliği veya marka vekilliğine kabul şartları

MADDE 4 – (1) Gerçek kişilerin patent vekili veya marka vekili olabilmesi için aşağıdaki şartları taşıması gerekir:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak.

ç) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak.

d) Türkiye’de yerleşim yeri bulunmak.

e) Sınavda başarılı olmak.

f) Sicile kayıt olmak.

Tüzel kişi vekiller

MADDE 5 – (1) Tüzel kişi patent vekilinin veya marka vekilinin, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre limited veya anonim şirket şeklinde kurulması, işletme konusunun patent vekilliği veya marka vekilliği faaliyetini kapsaması zorunludur.

(2) Tüzel kişi vekillerin, patent vekili veya marka vekili gerçek kişiler tarafından temsil edilmesi zorunludur.

(3) Gerçek kişi vekil, birden fazla tüzel kişi vekilin ortağı veya çalışanı olsa dahi vekillik yetkisini sadece tek bir tüzel kişi vekili temsilen kullanabilir. Vekillik yetkisini bu şekilde kullananlar, gerçek kişi vekil olarak vekillik yapamaz. Gerçek kişi vekil, kişisel cezai sorumluluğu saklı kalmak şartıyla, temsil ettiği tüzel kişi vekille birlikte vekalet verene karşı müteselsilen sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınava İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav, sınavın ilanı ve başvuru şartları

MADDE 6 – (1) Sınav, iki yılda bir, patent vekilliği ve marka vekilliği için ayrı ayrı yapılır.

(2) Sınav, genel yeterlik sınavı ve mesleki yeterlik sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.

(3) Sınav Enstitü tarafından yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu sınavın başka kurum, kuruluş veya üniversite tarafından yapılmasına da karar verebilir. Bu durumda sınavın yapılmasına ilişkin hususlar, Enstitü ile sınavı yapacak kurum, kuruluş veya üniversite arasında ayrıca belirlenir.

(4) 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşıyan gerçek kişiler sınava girmek için başvurabilir.

(5) Sınavın birinci aşaması olan genel yeterlik sınavından en az otuz gün önce Enstitünün internet sitesinde; başvuru şartları, başvuruda istenecek belgeler, başvuru yeri, başvuru yöntemi, sınav başvuru ücreti, sınav tarihinden en az yirmi gün önce olacak şekilde belirlenen son başvuru tarihi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi, sınav konuları ve ağırlık puanları ilan edilir.

(6) Genel yeterlik sınavında başarılı olan adaylar sınavın ikinci aşaması olan mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Mesleki yeterlik sınavına girmeye hak kazanan adayların listesi, sınavın tarihi, yeri, şekli, süresi ve sınav konuları sınav tarihinden en az onbeş gün önce Enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

Sınav başvurusunda istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Sınava başvuracak adaylar;

a) Girilmek istenen sınavı ve tebligat adresini belirtir beyanı,

b) T.C. Kimlik Numarası beyanını,

c) Sabıka kaydına ilişkin beyanı,

ç) Öğrenim durumuna ilişkin beyanı,

d) Vesikalık fotoğrafını,

e) Sınav başvuru ücretinin ödendiğine ilişkin bilgiyi

son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar sınav ilanında belirtilen başvuru yerine teslim etmek veya sınav ilanında belirtilen internet sitesine girmek ve/veya yüklemek zorundadır.

(2) Posta ile yapılan başvurularda, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen bilgiler ile (c), (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen beyanlara ilişkin belgelerin en geç son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar başvuru yerine ulaşması şarttır. Postada geciken, süresi içinde yapılmayan veya eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. Sınav ilanında başvuruların internet üzerinden kabul edileceği belirtilmişse, başvuruların internet üzerinden yapılması zorunludur.

Sınav hazırlık komisyonu ve sınav kurulları

MADDE 8 – (1) Sınav hazırlık çalışmaları, Enstitü Başkanı tarafından görevlendirilen en az üç kişiden oluşan sınav hazırlık komisyonu tarafından yürütülür ve sınava girecek adayların listesi sınav hazırlık komisyonu tarafından düzenlenir.

(2) Patent vekilliği ve marka vekilliği sınavları için soruları hazırlamak ve/veya itirazları değerlendirmek, sınav sürecinin gözetimi ve denetimini sağlamak üzere Enstitü Başkanı tarafından iki ayrı sınav kurulu belirlenir. Sınav kurulları, Enstitü Başkanının veya görevlendireceği kurul başkanının başkanlığında, başkan dahil beşer üyeden oluşur. Ayrıca kurullar için beşer yedek üye belirlenir. Asıl üyelerin herhangi bir nedenle kurula katılamaması halinde yedek üyeler kurula katılır.

Genel yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Genel yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları ve ağırlık puanlarını içerir:

a) Sınai mülkiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar %70.

b) Medeni Hukuk; başlangıç hükümleri ve kişiler hukuku hükümleri, Borçlar Hukuku; vekâlet akdi hükümleri, Ticari İşletme Hukuku; tacir, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, haksız rekabet hükümleri %10.

c) Türkçe ve sayısal ilişkiler %10.

ç) Güncel konular ve Türkiye ekonomisi %10.

(3) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Mesleki yeterlik sınavının şekli, konuları ve değerlendirilmesi

MADDE 10 – (1) Mesleki yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

(2) Sınav, aşağıda belirtilen konuları içerir:

a) Marka vekilliği sınavı için; marka, coğrafi işaret ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

b) Patent vekilliği sınavı için; patent, faydalı model, entegre devre topoğrafyaları ve tasarımlarla ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve uygulamalar.

(3) Sınav notu, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az yetmiş puan alan aday sınavda başarılı kabul edilir.

Sınav sonuçlarının ilanı ve itiraz

MADDE 11 – (1) Sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Enstitünün internet sitesinde ilan edilir.

(2) Sınavda başarısız kabul edilen aday, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde yazılı olarak Enstitüye itiraz edebilir. Postada geciken veya süresi içinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar, itiraz süresinin bittiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sicil

Sicile kayıt

MADDE 12 – (1) Sınavda başarılı olanların vekillik yapabilmeleri için Sicile kayıt olmaları zorunludur.

(2) Sicile kayıt olmak için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olunduğuna dair diploma veya belge.

b) Sabıka kaydına ilişkin beyan.

c) Tebligat adresine ilişkin beyan.

ç) Sicil kayıt ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

d) 4,5x6 cm boyutunda son altı ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf.

e) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

f) Tüzel kişi vekiller için, şirket konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de kapsadığını gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı.

g) Tüzel kişi çalışanı olan vekilin, tüzel kişiliği Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir yetkili organ kararı.

ğ) Gerçek kişi yanında çalışan vekilin, yanında çalıştığı kişiyi Enstitü nezdinde temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı belge.

h) Gerçek kişi vekiller için, bağlı olunan vergi dairesinden Enstitüye ibraz tarihinden en fazla üç ay önce alınmış faaliyet konusunun patent vekilliği ve/veya marka vekilliği faaliyetlerini de içerdiğini gösteren belge.

(3) Sicile kayıt edilen vekillere patent ve/veya marka vekilliği yapmaya hak kazandığını gösterir belge verilir. Belgenin tekrar istenmesi halinde ücret tebliğinde belirlenen ücretin ödenmesi gerekir.

(4) Sicile kayıt tarihi, ikinci fıkrada belirtilen belgelerin Enstitüye eksiksiz olarak verildiği tarih olup, mesleki sorumluluk sigortası poliçesinin bitiş tarihi itibariyle Sicil kaydı sona erer.

(5) Belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır, Sicile kayıtları yapılmaz ve bu kişiler hiçbir hak talep edemezler. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanların Sicile kaydı yapılmaz.

(6) Vekilin, Sicile kayıt edilen bilgilerinde meydana gelen her türlü değişikliği Enstitüye bildirmesi zorunludur.

Sicil yenileme

MADDE 13 – (1) Sicil kaydı, mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi dikkate alınarak her yıl yenilenir.

(2) Sicil kaydının yenilenmesi için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır:

a) Sicil yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilgi.

b) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda mesleki sorumluluk sigortası yaptırıldığını gösterir poliçe.

c) 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (b), (c), (f), (g), (ğ) ve (h) bentlerinde sayılan bilgi ve belgelerin içeriğinde herhangi bir değişiklik var ise bu bilgi ve belgeler, aksi takdirde değişiklik olmadığına dair beyan.

(3) Sicil kaydını mesleki sorumluluk sigorta poliçesinin bitiş tarihi itibarıyla yenilemeyen vekilin, vekillik hak ve yetkileri Sicil kaydı yenilenene kadar askıya alınır.

Adres, unvan ve nevi değişikliği

MADDE 14 – (1) Adres değişikliğinin Sicile kaydı için talep dilekçesi ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır.

(2) Unvan ve nevi değişikliğinin Sicile kaydı için aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapılır:

a) Talep dilekçesi.

b) Unvan veya nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin tarih ve sayısı.

Sicilden silinme ve yeniden kayıt hakkı

MADDE 15 – (1) Sicile kayıt edilmiş olan bir vekilin Sicile kayıt için aranan şartlara sahip olmadığının sonradan anlaşılması veya vekilin yazılı olarak talebi halinde, vekilin kaydı Sicilden silinir.

(2) Sicilden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden vekil, Sicile yeniden kayıt hakkı kazanır.

(3) Sicile yeniden kayıt olma talebinde bulunan vekil, 12 nci maddenin ikinci fıkrasında sayılan bilgi ve belgeler ile birlikte Enstitüye başvuru yapar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Elektronik yolla yapılan başvuru ve talepler

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki başvuru ve taleplerin elektronik imza, mobil imza veya Enstitü tarafından sağlanan diğer yöntemlerle elektronik yolla yapılması halinde başvuru veya talep ekinde sunulan belgelerin aslına uygun olduğu, başvuru sahibi ya da talepte bulunanın bu yöndeki beyanının alınması ve belgelerin tamamının elektronik yolla imzalanması suretiyle kabul edilir. Elektronik yolla işlem yapan başvuru veya talep sahibi, gerçeğe aykırı beyanda bulunması veya belge sunması halinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenir.

(2) Belgelerin aslına uygunluğu konusunda tereddüde düşülmesi durumunda, Enstitü tarafından başvuru veya talep sahibinden evrak asılları istenebileceği gibi, bu konuda ihtilaf yaşanması halinde Enstitü kayıtları esas alınır.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) 25/7/2007 tarihli ve 26593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yapılmış başvuruların durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce, Sicile kayıt veya Sicil yenileme için yapılmış başvurular, başvurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre değerlendirilir.

Tüzel kişi vekillerin durumu

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sicile kayıtlı tüzel kişi vekillerin, 12 nci maddenin ikinci fıkrasının (f) bendinde düzenlenen şartı, Sicil yenileme tarihine kadar yerine getirmeleri gerekir. Aksi takdirde tüzel kişi vekilin Sicil kaydı yenilenmez.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.