27 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29399

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ HARİTA VE KADASTRO

MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/11/2005 tarihli ve 25983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde yer alan “HKM” ve “Öğrenci” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“HKM: Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi veya Yüksek Mühendisini,”

“Öğrenci: Üniversitelerin Harita, Harita-Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü öğrencisini”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Öğrenci üyeliği; Üniversitelerde okuyan öğrenciler oy hakları olmaksızın Yönetmelikte belirlenen esaslar dahilinde ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile öğrenci üye olarak kayıt olabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (i) bendleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j), (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“f) Üyeler Odadan alacakları resimli belgeler için, son altı (6) ay içinde çekilmiş tanınabilir fotoğraf  verirler. Tanınmayacak şekilde olan fotoğraflar Oda Yönetim Kurulunca kabul edilmez.”

“i) Askerlik görevine başlayan üyeler ilk otuz (30) gün içinde durumlarını bildirmekle yükümlüdür. Askerlik görevine başlayan üyelerin askerlik süresince üyelikleri askıya alınır ve üyelik ödentisi alınmaz.”

“j) Doğum nedeniyle ücretsiz izin kullanan kadın üyelerin bu durumu belgelendirip talep etmeleri halinde bu süre içerisindeki üyelik ödentisi alınmaz.”

“k) İşsiz kalan üyeler bu durumu belgelendirip talep etmeleri halinde ilk bir yıl boyunca üye ödentisi alınmaz.”

“l) Eğitim kapsamında yurtdışında bulunan üyelerden, bu durumu belgelendirip talep etmeleri halinde, bu süre içerisindeki üyelik ödentisi alınmaz.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “her yirmi (20)” ibaresi “her otuz (30)” olarak, “on (10) dan fazla” ibaresi “onbeş (15) den fazla” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 46 ıncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda Danışma Kurulunun toplanamayacağı durumlarda, Oda Yönetim Kurulu, gerekli konuları danışmak için şube başkanlarını, sekreterlerini ve saymanlarını yılda en az 1 (bir kez) toplantıya çağırır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 71 inci maddesinin son fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Temsilci ve temsilci yardımcılarının görev süresi görevlendirildikleri tarihi takip eden ilk Oda genel kurulunun yapılmasına kadar devam eder. Oluşan Oda Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen usule göre temsilci ve temsilci yardımcılarını atar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 86 ıncı maddesi (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bend eklenmiştir.

“f) Mesleki faaliyet denetimi gelirleri,”

“g) Diğer gelirler.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.