26 Haziran 2015 Tarihli ve 29398 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (97/68/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar ve İşaretler Hakkında Yönetmelik

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/62)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/63)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/64)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2015/65)

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/20)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

—  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

—  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

—  2015 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

—  Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

—  Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/29)

—  Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2015/1)

 

KURUL KARARLARI

—  Devlet Muhasebesi Standardı 23 (DMS 23) Vergiler ve Karşılıksız Diğer Gelirler

—  Devlet Muhasebesi Standardı 24 (DMS 24) Bütçe Bilgilerinin Malî Tablolarda Sunulması

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 27/5/2015 Tarihli ve E: 2014/176, K: 2015/53 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2014/194, K: 2015/55 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 17/6/2015 Tarihli ve E: 2015/23, K: 2015/56 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri