26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU UYDU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üst Kurul tarafından; uydu ortamından yayın hizmeti vermek üzere müracaat eden ve başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri sunarak İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan radyo yayını yapacak olanlara U-RD yayın lisansı, televizyon yayını yapacak olanlardan yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için U-TV HD, standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) için U-TV SD yayın lisansı, isteğe bağlı yayın hizmeti verecek kuruluşlara U-İBYH yayın lisansı verilir. Aynı medya hizmet sağlayıcı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için, eş zamanlı yayın yapmak kaydıyla, uydu ortamında her bir yayın tekniği için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bir uydu yayın lisansına (U-TV SD veya U-TV HD) sahip olan kuruluş, yayınını farklı bir yayın tekniği ile de iletmek istemesi halinde, Üst Kuruldan ayrıca ikinci bir yayın lisansı almak zorundadır ve kuruluştan bu yayın tekniği için lisans ücreti alınmaz. Farklı yayın tekniğine ilişkin ikinci lisansın süresi birinci yayın lisansı ile aynıdır. Farklı iki yayın tekniği ile yapılan yayınlar eşzamanlı olmak zorundadır. Birinci yayın tekniği ile iletilen yayına son verilerek, ikinci yayın tekniği ile yayına devam edilmesi halinde, herhangi bir lisans ücreti iadesi yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Uydu platform işletmecileri,

a) Platform üzerinden iletimini yapacakları medya hizmet sağlayıcı kuruluşların; iletim sözleşmesi, lisans belgesi, yayın logosu/çağrı işareti ve yayın dilini gösteren belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile medya hizmet sağlayıcının unvanı, adresi, telefon numarası ile Türksat uyduları üzerinden yabancı bir ülkeden alınan lisansla iletilmek istenen radyo ve televizyon yayınına ilişkin olarak yukarıda belirtilenler dışında, şirket merkezi, yayın hizmetlerine ilişkin editoryal kararların alındığı ülke, yayın hizmeti faaliyetinin yürütüldüğü işgücünün bulunduğu ülke ve uplink çıkış yerine dair bilgi ve belgeleri, iletim tarihinden en az 30 gün önce her yayın için ayrı bir dosya halinde Üst Kurula bildirmek zorundadır. Üst Kurulca yapılan inceleme neticesinde, dosyasındaki bilgi ve belgeleri eksiksiz olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarının iletimi hususu platform işletmeci kuruluşa yazı ile bildirilir. Dosyasında eksik bulunan kuruluşların dosyaları iade edilir. Türk yargı yetkisinde olduğu anlaşılan kuruluşların yabancı bir ülkeden alınan lisansla Türksat uyduları üzerinden Türkiye’ye yönelik yayın iletimi sağlanamaz. Üst Kurulca platform işletmecilerine yazı ile yapılan bildirime müteakip, yayın iletimine başlama tarihini ve saatini, uydu yayın frekansı, polarizasyonu, sembol oranı (SR), ileri yönlü hata kodu (FEC), video paket tanıma (V-PID), ses paket tanıma (A-PID), servis tanıma (SID) bilgilerini en az 24 saat önce Üst Kurulun bildireceği faks numarasına veya e-posta adresine bildirmek zorundadır.

b) Platform işletmecileri, yabancı bir ülkeden alınan lisansla iletimini yaptıkları yayınların logo/çağrı işareti değişikliğini, değişiklik tarihinden en az 7 gün önce, yeni logo/çağrı işaretinin noter tasdikli belgesi ile birlikte, değişiklik tarihi ve saatini belirterek Üst Kurula yazıyla bildirmek zorundadır.

c) Bu fıkrada belirlenen yükümlülüklere uymayan platform işletmecileri hakkında, Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“c) Uydu ortamından kapasite tahsis ettiği uydu platform işletmecilerinin, unvanı, adresi, telefon numarası bilgilerini ve bu kuruluşlarla ilgili her türlü değişikliği ise değişikliğin olduğu tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmekle,”

“(2) Uydu altyapı işletmecileri, Üst Kuruldan yayın lisansı almayan veya yayın lisansı iptal edilen medya hizmet sağlayıcılar ile Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu uluslararası andlaşmalar ve Kanunda düzenlenen yayın ilkeleri ile ilgili hükümlere aykırı yayın yaptığı Üst Kurulca tespit edilen bir başka ülkenin yargı yetkisi altındaki medya hizmet sağlayıcılarının yayın hizmetlerinin iletimini, Üst Kurul kararının tebliğini müteakiben durdurur. Tebliğe rağmen yayın hizmetlerinin iletimini durdurmayan veya diğer yükümlülüklerini Üst Kurulca verilen süre içinde yerine getirmeyen altyapı işletmecisinin yayın iletim yetkisi iptal edilir ve bu durum Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir.”

“(3) Uydu altyapı işletmecileri,

a) Sahip olduğu veya kiraladığı uydu kapasitesi üzerinden iletimini yapacakları medya hizmet sağlayıcı kuruluşların; iletim sözleşmesi, lisans belgesi, yayın logosu/çağrı işareti ve yayın dilini gösteren belgelerin asılları veya noter tasdikli örnekleri ile medya hizmet sağlayıcının unvanı, adresi, telefon numarası ile Türksat uyduları üzerinden yabancı bir ülkeden alınan lisansla iletilmek istenen radyo ve televizyon yayınına ilişkin olarak bu bilgi ve belgelerin dışında, şirket merkezi, yayın hizmetlerine ilişkin editoryal kararların alındığı ülke, yayın hizmeti faaliyetinin yürütüldüğü işgücünün bulunduğu ülke ve uplink çıkış yerine dair bilgi ve belgeleri, iletim tarihinden en az 30 gün önce her bir yayın için ayrı bir dosya halinde Üst Kurula bildirmek zorundadır. Üst Kurulca yapılan inceleme neticesinde, dosyasındaki bilgi ve belgeleri eksiksiz olan medya hizmet sağlayıcı kuruluşların yayınlarının iletimi hususu altyapı işletmeci kuruluşa yazı ile bildirilir. Dosyasında eksik bulunan kuruluşların dosyaları iade edilir. Türk yargı yetkisinde olduğu anlaşılan kuruluşların yabancı bir ülkeden alınan lisansla Türksat uyduları üzerinden Türkiye’ye yönelik yayın iletimi sağlanamaz. Üst Kurulca altyapı işletmecilerine yazı ile yapılan bildirime müteakip, yayın iletimine başlama tarihini ve saatini, uydu yayın frekansı, polarizasyonu, sembol oranı (SR), ileri yönlü hata kodu (FEC), video paket tanıma (V-PID), ses paket tanıma (A-PID), servis tanıma (SID) bilgilerini en az 24 saat önce Üst Kurulun bildireceği faks numarasına veya e-posta adresine bildirmek zorundadır.

b) Altyapı işletmecileri, yabancı bir ülkeden alınan lisansla iletimini yaptıkları yayınların logo/çağrı işareti değişikliğini, değişiklik tarihinden en az 7 gün önce, yeni logo/çağrı işaretinin noter tasdikli belgesi ile birlikte, değişiklik tarihi ve saatini belirterek Üst Kurula yazıyla bildirmek zorundadır.

c) Bu fıkrada belirlenen yükümlülüklere uymayan altyapı işletmecileri hakkında, Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 3 üncü ve Geçici 4 üncü maddeler eklenmiştir.

“Farklı yayın tekniği ile yayın yapılması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte uydu yayın lisansı (U-TV) olan ve sadece bir yayın tekniğiyle yayın yapan kuruluşlar, yayın tekniğini bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmek zorunda olup, lisans belgeleri Üst Kurulca buna göre düzenlenir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, uydu yayın lisansı (U-TV) olan ve farklı iki yayın tekniğiyle yayın yapan kuruluşların mevcut lisansları U-TV SD olarak düzenlenir ve kuruluşlar diğer yayın tekniği için bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre ikinci yayın lisansı almak üzere bir ay içerisinde Üst Kurula başvurmak zorundadır. Belirtilen sürede başvuran kuruluşlara, ikinci lisans belgesi verilir. Belirtilen sürede Üst Kurula başvurmayan kuruluşların farklı yayın tekniği ile iletilen ikinci yayınları durdurulur.”

“Platform ve altyapı işletmecilerinin sunması gereken bilgi ve belgeler

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte uydu platform ve altyapı işletmecileri, iletimini sağladıkları medya hizmet sağlayıcı kuruluşlarla ilgili olarak bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi ile 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde istenilen bilgi ve belgeleri Üst Kurulca yapılacak duyuruda belirlenen süre içerisinde Üst Kurula sunmak zorundadır.

(2) Birinci fıkrada belirlenen yükümlülüklere uymayan uydu platform ve altyapı işletmecileri hakkında, Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkra hükümleri uygulanır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/10/2012

28429

2-

10/1/2013

28524

3-

22/10/2013

28799

4-

26/3/2015

29307