26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

YÖNETMELİK

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan:

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/6/2011 tarihli ve 27965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üst Kurula kablo ortamından yayın hizmeti vermek üzere müracaat eden ve başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri sunarak İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliği ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan radyo yayını yapacak olanlara K-RD yayın lisansı, televizyon yayını yapacak olanlardan yüksek çözünürlüklü yayın tekniği (HD) için K-TV HD, standart çözünürlüklü yayın tekniği (SD) için K-TV SD yayın lisansı, isteğe bağlı yayın hizmeti verecek kuruluşlara K-İBYH yayın lisansı verilir. Aynı medya hizmet sağlayıcı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı yayın lisansı almak zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Bir kablolu yayın lisansına (K-TV SD veya K-TV HD) sahip olan kuruluş, yayınını farklı bir yayın tekniği ile de iletmek istemesi halinde, Üst Kuruldan ayrıca ikinci bir yayın lisansı almak zorundadır ve kuruluştan bu yayın tekniği için lisans ücreti alınmaz.  Farklı yayın tekniğine ilişkin ikinci lisansın süresi birinci yayın lisansı ile aynıdır.  Farklı iki yayın tekniği ile yapılan yayınlar eşzamanlı olmak zorundadır. Birinci yayın tekniği ile iletilen yayına son verilerek, ikinci yayın tekniği ile yayına devam edilmesi halinde, herhangi bir lisans ücreti iadesi yapılmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 üncü madde eklenmiştir.

“Farklı yayın tekniği ile yayın yapılması

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kablolu yayın lisansı (K-TV) olan ve sadece bir yayın tekniğiyle yayın yapan kuruluşlar, yayın tekniğini bir ay içerisinde Üst Kurula bildirmek zorunda olup, lisans belgeleri Üst Kurulca buna göre düzenlenir.

(2)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, kablolu yayın lisansı (K-TV) olan ve farklı iki yayın tekniğiyle yayın yapan kuruluşların mevcut lisansları K-TV SD olarak düzenlenir ve kuruluşlar diğer yayın tekniği için bu Yönetmeliğe göre ikinci yayın lisansı almak üzere bir ay içerisinde Üst Kurula başvurmak zorundadır. Belirtilen sürede başvuran kuruluşlara, ikinci lisans belgesi verilir. Belirtilen sürede Üst Kurula başvurmayan kuruluşların farklı yayın tekniği ile iletilen ikinci yayınları durdurulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Radyo ve Televizyon Üst Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/6/2011

27965

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/10/2012

28429

2-

10/1/2013

28524

3-

22/10/2013

28799

4-

26/3/2015

29307