26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

EMNİYET TEŞKİLATINDA KULLANILACAK TANITICI BAYRAKLAR VE

İŞARETLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında kullanılacak tanıtıcı bayraklar ve tanıtıcı işaretler ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Emniyet Teşkilatında kullanılacak sancak, fors, tanıtıcı bayrak, logo, arma, rozet ve polis yıldızının yazı karakteri, punto, renk, ölçü, şekil özellikleri ve kullanılma biçimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun 16 ncı maddesi ile 25/1/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Türk Bayrağı Tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Eğitim ve öğretim kurumu: Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlükleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Polis Eğitim Merkezi Müdürlüklerini,

ç) Emniyet Teşkilatı: Emniyet Genel Müdürlüğü merkez, taşra ve yurtdışı birimlerini,

d) Fors: Kullanıldığı birime göre birim amirinin mevcudiyetini bildiren ve arabalarına çekilen bayrakları,

e) Logo: Emniyet Teşkilatı ile Teşkilat birimlerini tanıtan sembolleri,

f) Polis arması: Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin üniformasında bulunan göğüs simgesini,

g) Polis rozeti: Emniyet Teşkilatını sembolize etmek için yapılan ve yakaya takılan nesneyi,

ğ) Polis yıldızı: Ortasında ay yıldız bulunan, ay yıldızı yukarı bakan sekiz köşeli yıldızı,

h) Sancak: Emniyet Teşkilatının onur timsali olan bayrakları,

ı) Tanıtıcı bayrak: Boyu eninin bir buçuk katı olan ve üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğünün logosu bulunan tanıtıcı bayrakları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Sancak

MADDE 5 – (1) Sancak; Emniyet Genel Müdürü ve Polis Akademisi Başkanı makamında ve Türk Bayrağının solunda bulundurulur.

(2) Sancak, kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır.

(3) Sancağın kenarları beyaz sırma püsküllüdür. Sol baş tarafında, uç kısmında boğum ve püskül bulunan kırmızı ve beyaz renkli iki kordon asılıdır.

(4) Emniyet Genel Müdürlüğü Sancağında, her iki yüzün ortasında kurumsal logo, sol üst köşede rütbe işareti yer alır.

(5) Sancağın şekil ve boyutları örnek 1’de gösterildiği gibi olacaktır.

Fors

MADDE 6 – (1) Fors; Emniyet Genel Müdürünün, Polis Akademisi Başkanının ve İl Emniyet Müdürünün makam veya hizmet otosunun ön tamponunun soluna çelik veya krome edilmiş madenden 60 santimetre uzunluğunda bir çubuğa çekilir.

(2) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır ve kenarları beyaz sırma püsküllüdür.

(3) Her iki yüzün ortasında kurumsal logo bulunur, sol üst köşede rütbe işareti yer alır.

(4) İl Emniyet Müdürlüğü forsunda sol üst köşede rütbe işaretinin altında birim adı yazılır.

(5) Forsun şekil ve boyutları örnek 2 ve 3’te gösterildiği gibi olacaktır.

Makam odasında kullanılan tanıtıcı bayrak

MADDE 7 – (1) Makam odasında kullanılan tanıtıcı bayrak; Emniyet Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, İç Denetim Birimi Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Daire Başkanı, İl Emniyet Müdürü, Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birim Müdürü, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Emniyet Amiri makamlarında bulunur.

(2) Ait olduğu birimde, makam masasının sol gerisinde yer alır.

(3) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır.

(4) Her iki yüzün ortasında kurumsal logo, sol üst köşede rütbe işareti bulunur ve altında birimin adı yazılır.

(5) Şekil ve boyutları örnek 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10’da gösterildiği gibi olacaktır.

Göndere çekilen tanıtıcı bayrak

MADDE 8 – (1) Göndere çekilen tanıtıcı bayrak; Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Birimleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirliğinde kullanılır.

(2) Makam sahibi makamında olduğu zamanlarda hizmet binası önünde göndere çekili olarak bulundurulur. Göndere çekilen Emniyet Genel Müdürlüğü Tanıtıcı Bayrağı, Emniyet Genel Müdürünün denetlemeye gittiği Emniyet Teşkilatı binalarına, o yerde bulunduğu sürece çekilir.

(3) Bina ön yüzüne göre sağdaki direğe Türk Bayrağı, soldaki direğe göndere çekilen tanıtıcı bayrak çekilir.

(4) Göndere çekilen tanıtıcı bayrağın çekildiği direğin tepesine ay-yıldız konulmaz.

(5) Göndere çekilen tanıtıcı bayrağın ebadı Türk Bayrağının ebadından büyük, direkleri Türk Bayrağının direğinden yüksek olamaz.

(6) Emniyet teşkilatı birimleri tarafından düzenlenen tören ve toplantılarda da kullanılır.

(7) Kırmızı-beyaz renkte parlak kumaştan yapılır.

(8) Her iki yüzün ortasında kurumsal logo ve sol üst köşede rütbe işareti bulunur, altında birimin adı yazılır.

(9) Şekil ve boyutları örnek 11, 12, 13, 14, 15 ve 16’da gösterildiği gibi olacaktır.

Kırlangıç, duvar tipi ve masa tipi tanıtıcı bayraklar

MADDE 9 – (1) Birimler, içerisinde kurumsal logo bulunan kırlangıç, duvar tipi ve masa tipi tanıtıcı bayrakları kullanabilir. Bu bayraklar ile birlikte Türk Bayrağı Tüzüğü’ne uygun şekilde Türk Bayrağı da kullanılabilir.

(2) Kırlangıç tanıtıcı bayrak; beyaz, lacivert ya da kırmızı-beyaz renkte olup her iki yüzün ortasında kurumsal logo bulunur. Şekil ve boyutları örnek 17’de gösterildiği gibi olacaktır.

(3) Duvar tipi tanıtıcı bayrak; ikizkenar üçken şeklinde olup her iki yüzün ortasında kurumsal logo bulunur. Şekil ve boyutları örnek 18’de gösterildiği gibi olacaktır.

(4) Masa tipi tanıtıcı bayrak; dikdörtgen şeklinde olup her iki yüzün ortasında kurumsal logo bulunur. Şekil ve boyutları örnek 19’da gösterildiği gibi olacaktır.

Logo

MADDE 10 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğünü ve hizmetlerini tanıtan ve kurumsal kimlik ve aidiyet duygusunun gelişmesini sağlayan logo; toplantı, seminer, konferans, tören gibi etkinliklerde, kürsü, stant ve arka fonlarda, binalarda, ışıklı ve ışıksız tabelalarda, davetiye, afiş, broşür, kart, katalog gibi materyallerde kullanılır.

(2) Kurumsal logo; lacivert zemin üzerinde polis yıldızı, defne dalı, çift başlı kartal simgeleriyle POLİS, 1845, EGM, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yazılarını içeren kalkan şeklindeki simgedir. Şekil ve boyutları örnek 20’de gösterildiği gibi olacaktır.

(3) Merkez ve taşra birimlerini temsilen kullanılan logo; içerisinde polis yıldızı, defne dalı, EGM ve birim adı yazılı olan daire şeklindeki simgedir. Şekil ve boyutları örnek 21’de gösterildiği gibi olacaktır.

(4) Yurt dışı birimlerini temsilen kullanılan logo; içerisinde polis yıldızı, defne dalı, dünya haritası, görev yapılan şehrin adı, EGM ile birim adı yazılı olan daire şeklindeki simgedir. Şekil ve boyutları örnek 22’de gösterildiği gibi olacaktır.

Polis arması

MADDE 11 – (1) Arma; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin üniformasında bulunan; kalkan şeklindeki zemin üzerinde çift başlı kartal, defne dalı, polis yıldızı ve POLİS yazısı olan simgedir (Örnek 23).

Polis rozeti

MADDE 12 – (1) Polis rozeti; içerisinde polis yıldızı, defne dalı, POLİS, 1845, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yazılı olan daire şeklindeki nesnedir. Sol yakaya takılır. Şekil ve boyutları örnek 24’de gösterildiği gibi olacaktır.

Rütbe işaretleri

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan rütbe işaretleri örnek 25’te gösterildiği gibi olacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim ve öğretim kurumları

MADDE 14 – (1) Polis Akademisi Başkanlığı ile bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında kullanılacak, sancak, fors, flama, tanıtıcı bayrak ve logoların şekil ve ölçüleri Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlıkça onaylanan yönerge ile düzenlenir.

Tanıtıcı bayrakların tescili

MADDE 15 – (1) Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerince tanıtıcı bayrak olarak kullanılan tanıtıcı bayraklar ve forslar, Tanıtıcı Bayrakların Kullanma İznine ve Tescil İşlemlerine Ait Yönetmelik hükümlerine göre tescil ettirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 – (1) 13/2/1996 tarihli ve 22553 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatında Kullanılacak Tanıtıcı Bayraklar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.