26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ BİTKİ ADI İLE ANILAN YAĞLAR TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2012/29)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/29)

MADDE 1 – 12/4/2012 tarihli ve 28262 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı ile Anılan Yağlar Tebliği (Tebliğ No: 2012/29)’nin Ek-1’inde yer alan “Bitkisel Yağların Gaz Likit Kromatografi ile Tespit Edilen Yağ Asitleri Kompozisyonu (Toplam yağ asitleri yüzdesi olarak)” tablosunun yağ asitlerine karşılık gelen fındık yağı başlıklı 7 nci sütunu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğde yer alan Ek-4 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri 1/1/2016 tarihine kadar bu Tebliğ hükümlerine uymak zorundadır.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.