26 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29398

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN

İÇTEN YANMALI MOTORLARDAN ÇIKAN GAZ VE PARÇACIK HALİNDEKİ

KİRLETİCİ EMİSYONLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNDE (97/68/AT) DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/6/2007 tarihli ve 26558 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/68/AT) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2012/46/EU, 2011/88/EU ve 2010/26/EU sayılı direktifleri ile değişik 97/68/EC sayılı direktifine paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Bakanlık, onayladığı her motor tipi veya motor grubu için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII’de bir örneği bulunan tip onayı belgesinin uygulanabilir bütün bölümlerini doldurur ve tanıtım paketi fihristinde yer alan belgeleri derler veya teyit eder. Tip onayı belgeleri, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VIII’de belirtilen yönteme göre numaralandırılarak, tamamlanmış belge ve ekleri başvuru sahibine verilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3c), (3d) ve (4a) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3c) Faz IIIB motorların tip onayı (motor kategorileri L, M, N ve P)

Bakanlık, motorların bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I’in madde 4.1.2.5’inde belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII’de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder:

- L: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 130 kW ≤ P ≤ 560 kW olan motorlar için 1/1/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

- M: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 75 kW ≤ P < 130 kW olan motorlar için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak,

- N: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 56 kW ≤ P < 75 kW olan motorlar için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak tip onayı verilir.

- P: Sabit devirli motorlar hariç, güç çıkışı 37 kW ≤ P < 56 kW olan motorlar için 1/10/2018 tarihine kadar isteğe bağlı olarak, anılan tarihten sonra ise zorunlu olarak tip onayı verilir.

3d) Faz IV motorların tip onayı (motor kategorileri Q ve R)

Bakanlık, motorun bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaması durumunda ve motordan çıkan parçacık ve gaz halindeki kirletici emisyonlarının Ek I’in madde 4.1.2.6’sında belirtilen çizelgedeki sınır değerlere uygun olmaması halinde, aşağıdaki motor tiplerine veya motor gruplarına tip onayını, Ek VII’de belirtilen dokümanı ve henüz piyasaya arz edilmemiş motor yerleştirilmiş olan karayolu dışı makinalara başka bir tip onayını vermeyi reddeder:

- Q: Güç çıkışı; 130 kW ≤ P ≤ 560 kW olan (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 31/12/2017’den sonra,

- R: Güç çıkışı; 56 kW ≤ P < 130 kW (sabit devirli motorlar hariç) motorlar için 30/9/2018’den sonra.

4a) 10 uncu madde ve birinci fıkranın (a) bendinin (3g) ve (3h) numaralı alt bentlerinin hükümlerine dokunmaksızın, üçüncü ülkelere ihracat için tasarlanan makina ve motorlar hariç olmak üzere, bu makina ve motorlar sadece bu Yönetmeliğin şartlarını sağlıyor ve sadece motor bu maddenin (a) bendinin (2), (3) ve (3a)’dan (3i)’ ye kadar alt bentlerinde belirtilen kategorilere uygun olarak onaylanıyorsa, makinaya yerleştirilmiş olsun veya olmasın her bir motor kategorisi için aşağıda yer alan tarihlerden itibaren ancak belirtilen kategoriye uygun motorların piyasaya arzına izin verilir.

 

Faz III A (sabit devirli motorlar hariç)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2011

- K kategorisi: 1/1/2011

 

Faz III A İç suyolu teknesi motorları

- V1:1 kategorisi: 31/12/2009

- V1:2 kategorisi: 31/12/2009

- V1:3 kategorisi: 31/12/2009

- V1:4 kategorisi: 31/12/2009

- V2 kategorileri: 31/12/2009

 

Faz III A (sabit devirli motorlar)

- H kategorisi: 1/1/2011

- I kategorisi: 1/1/2011

- J kategorisi: 1/1/2012

- K kategorisi: 1/1/2011

 

Faz III A Demiryolu aracı motorları

RC A kategorisi: 31/12/2009

 

Faz III A lokomotif motorları

- RL A kategorisi: 31/12/2009

- RH A kategorisi: 31/12/2009

Faz III B (sabit devirli motorlar hariç)

- L kategorisi: 1/1/2011 (İsteğe bağlı uygulama)

- M kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama)

- N kategorisi: 1/1/2012 (İsteğe bağlı uygulama)

- P kategorisi: 1/10/2018

 

Faz III B Demiryolu aracı motorları

- RC B kategorisi: 31/12/2011

 

Faz III B Lokomotif motorları

- R B kategorisi: 31/12/2011

 

Faz IV (sabit devirli motorlar hariç)

- Q kategorisi: 1/1/2019

- R kategorisi: 1/10/2019

 

Faz III A’dan itibaren, her bir kategori için yukarıdaki şartlar, bahsedilen tarihten önceki imalat tarihli motorlar için iki yıla kadar ertelenir.

Emisyon sınır değerlerinin bir fazı için verilen izin, sınır değerlerin bir sonraki fazının zorunlu uygulamasından itibaren yürürlüğe girmesiyle sona erer. Ancak, sabit devirli motorlar hariç Faz III A’daki H, I ve 56 kW üzerindeki J kategorisi motorlar ve isteğe bağlı olarak uygulanan; sabit devirli motorlar hariç Faz III B’deki L, M ve N kategorisi motorlar için bir sonraki faz, Faz IV’tür.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bakanlık, diğer onay kuruluşları ile gerektiğinde işbirliği yaparak, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan düzenlemelerin yeterince devam etmesini ve bu Yönetmelik uyarınca tip onayı numaralarını taşıyan her imal edilen motorun onaylanmış motor tipi veya grubuna ait onay belgesinde ve eklerde yer alan açıklamaya uygunluğunun devam etmesini sağlamak için Ek I’in madde 5’inde yer alan şartlar çerçevesinde gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inden önce gelen Ekler Listesi, bu Yönetmeliğin ekinde belirtilen şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/6/2007

26558

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/12/2009

27449 5. Mükerrer

2-

11/11/2010

27756

3-

11/6/2011

27961

4-

26/7/2013

28719

 

 

Eki için tıklayınız.