25 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29397

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 5645                                                                                                         Karar Tarihi: 17/06/2015

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/06/2015 tarihli toplantısında, ekteki “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

 

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASINDA LİSANS

BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARINA İLİŞKİN KURUL

KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KURUL KARARI

MADDE 1 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (n) bendi ile söz konusu Kurul Kararının 5’ inci maddesinin (h) bendinde ve 8’ inci maddesinin (g) bendinde yer alan “sorumlu müdür sözleşmesi ve” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 3 üncü maddesinin (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(r) Adli Sicil Belgesi:  Adli sicilden son altı ay içinde alınmış imzalı ve mühürlü sabıka kaydını, internet üzerinden e-Devlet Kapısından alınmış sabıka kaydını veya Kurumca belirlenen adli sicil beyan formunun aslını

MADDE 3 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı’nın 4 üncü maddesinin 4, 5, 8, 9 ve 10’ uncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 14 ve 15’ inci fıkralar eklenmiştir;

“(4) Bu kararda aksi belirtilmedikçe, gerekli belgelerin aslının veya son altı ay içerisinde noter tarafından tasdikli suretinin başvuru dilekçesi ekinde sunulması gerekir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile asgari mesafe tespit tutanağı hariç diğer belgelerde, ilgili belgeyi düzenleyen makamın resmi mührüyle “Aslı gibidir” olarak onaylanmış sureti de kabul edilir.

(5) Ana Sözleşmenin ilgili ticaret sicil memurluğu tarafından, Bayilik Sözleşmesinin dağıtıcı yetkilisi tarafından, Oda Sicil Kaydının ilgili oda tarafından ve Vergi Kimlik Belgesi ile bilançonun serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir veya vergi dairesi tarafından onaylı suretleri veya vergi kimlik belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti veya E-Vergi Levhası çıktısı da kabul edilir.

(8) Lisans alma bedelinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu, ilgili mevzuatta belirtildiği şekilde sunulur. Internet bankacılığı ile yapılan ödemelerde banka dekontunun çıktısı da kabul edilir.

(9) Adli Sicil Belgesi şirketler tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibi şirkete doğrudan ortak olan gerçek kişiler için aranır. Başvuru sahibinin halka açık anonim şirket olması halinde, halka açık hisselerin sahipleri için Adli Sicil Belgesi aranmaz.

(10) Adli Sicil Belgesi kooperatifler, dernekler ve vakıflar tarafından yapılan lisans başvurularında başvuru sahibinin yöneticisi veya temsil ve ilzama yetkilisi durumundaki gerçek kişiler için aranır.

(14) Sorumlu müdür belgesinin başvuran kişi veya yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş sureti de kabul edilir.

(15) LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri diğer lisans türleri için de lisans başvurusunda bulunurlarsa, LPG dağıtıcı lisans dosyasında mevcut Ortaklar, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Yetkililer Beyanı, adli sicil belgeleri veya yetki belgesini Kuruma ibraz ettikleri yazının tarih ve sayısı ile beraber bu belgelerin halen doğru ve geçerli olduğunu beyan etmeleri durumunda, bu belgeleri Kuruma tekrar ibraz etmeleri gerekmez.”

MADDE 4 – 08.03.2012 tarih ve 3727 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararının başlığı “Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Lisans Başvurusuna İlişkin Kurul Kararı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu kararın, yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan başvurular başvuru tarihinde yürürlükte bulunan mevzuata göre sonuçlandırılır

MADDE 6 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Karar hükümlerini, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.