24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 22/6/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-50

Konu         : Taşınmaz Satışı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’nin 26.05.2015 tarih ve 318 sayılı yazısına istinaden,

İdarece 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen yetki çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca “Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Esenköy köyü, 101 ada 4 parsel no.sunda kayıtlı 759,88. m2 yüzölçümlü taşınmazın İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar çerçevesinde en yüksek teklifi veren Ömer YILMAZ’a 46.500- (Kırkaltı bin beş yüz) TL bedelle satılmasına,

Ömer YILMAZ’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek taşınmazın en yüksek ikinci teklifi veren Serkan UZUN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 45.500- (Kırkbeş bin beş yüz) TL bedelle satılmasına,

Serkan UZUN’un satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek İhale Şartnamesi çerçevesinde ihalenin iptal edilmesine’’ şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

İşbu Karar gereklerinin ve satışa konu taşınmazın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda ADÜAŞ tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.