24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRKİYE EMEKLİ SUBAYLAR, EMEKLİ ASTSUBAYLAR, HARP MALULÜ

GAZİLER, ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ İLE MUHARİP GAZİLER

DERNEKLERİNİN YURTDIŞINDA TEMSİLİ İLE TANITMA

FAALİYETLERİ VE ULUSAL BAYRAM VE KURTULUŞ

GÜNLERİ TÖRENLERİNDE GİYECEKLERİ KIYAFET

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/1984 tarihli ve 18584 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 20 – Milli Bayram ve Kurtuluş günlerinde; Kuva-i Milliye’yi Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin savaşa iştirak etmiş üyeleri, harp/vazife malullerini ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği üyeleri temsil eder. Törene katılacak Türkiye Muharip Gaziler Derneği mensupları EK-A’da gösterilen özel kıyafeti, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin harp/vazife malulü mensupları ise EK-B’de gösterilen özel kıyafeti giyerler. Kıyafetler, 17 nci madde kapsamında tahsis edilen ödenek kullanılarak temin edilir.

Kuva-i Milliye ve harp/vazife malulleri haricinde kalan, Milis Kuvvetleri ile Seymen, Zeybek, Efe, Dadaş gibi isimlerle anılan ekiplerle Millî ve Mahallî oyun ekipleri bu Yönetmelik kapsamı dışında olup, bunların uygun ve temiz kıyafetlerle törenlere iştirak ettirilmeleri Mülki Amirliklerce düzenlenir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 21 – Törene iştirak etmesi kesinleşmiş muharip gazilerin tören kıyafetleri Türkiye Muharip Gaziler Derneğince ve harp/vazife malullerinin tören kıyafetleri ise Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğince temin edilir.

Törene iştirak edecek muharip gazilerin ve harp/vazife malullerinin miktarı ve kimlikleri, Dernek Başkanlığının teklifi üzerine Garnizon Komutanlığınca belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gazilerin ve harp/vazife malullerinin tören kıyafeti Millî Bayram ve Kurtuluş günleri törenlerinde giyilir. Tören sonrası dernek şubelerinde muhafaza edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 25 – Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ekine ekteki EK-B eklenmiştir.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.