24 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29396

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ MEMURLARININ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak bu Yönetmelik kapsamına giren Dışişleri Bakanlığı memurlarının görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin sekizinci ve onuncu fıkralarına tabi olarak Bakanlıkta görev yapan personelden şube müdürü ve daha alt görevlere, görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Bakanlığın hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı gruptaki ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt gruptaki görevleri,

c) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

ç) Genel Yönetmelik: 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

d) Görev grupları: Benzer veya eşit düzeydeki görevlerin gruplandırılmasını,

e) Görevde yükselme sınavı: Şube müdürü ve bununla aynı düzeydeki kadrolara atanacaklar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer unvanlara atanacaklar için yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal ve dini bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kadro unvanı: Bu Yönetmelikte belirtilen unvanları,

h) Sınav Kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,

ı) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

i) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyeraşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

j) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselmeye İlişkin Esaslar

Görevde yükselmeye ilişkin görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme suretiyle atanılabilecek kadrolar, görev grupları itibarıyla aşağıda gösterilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef,

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman,

c) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur, santral memuru,

2) Şoför, matbaacı,

ç) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, bekçi, aşçı, hizmetli.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen unvanlı kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,

b) Şube müdürlüğüne görevde yükselme suretiyle atanabilmek için yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme sınavının yazılı ve sözlü aşamalarında başarılı olmak,

c) Diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanabilmek için yapılacak veya yaptırılacak görevde yükselme sınavının yazılı aşamasında başarılı olmak

gerekir.

(2) İlan edilen kadrolar için alt görevlerde geçirilmesi öngörülen hizmet süresi şartını sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, 7 nci maddenin birinci fıkrasında öngörülen hizmet sürelerinin en az üç yılının Bakanlıkta geçirilmiş olması esastır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bakanlıkça ilan edilen görevde yükselme sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Şube müdürü kadrosu için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Uzman, sivil savunma uzmanı, savunma sekreteri, araştırmacı, şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur veya santral memuru görevlerinde ayrı ayrı veya birlikte en az on altı yıl çalışmış olmak,

b) Uzman kadrosu için:

1) Lisans düzeyinde yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Şef, mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinde ayrı ayrı veya birlikte en az on yıl çalışmış bulunmak,

c) Şef kadrosu için:

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Mütercim, bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru görevlerinden birinde ayrı ayrı veya birlikte en az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

ç) Bilgisayar işletmeni, daktilograf, memur ve santral memuru kadroları için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Şoför, çocuk eğitimcisi ve matbaacı kadrosunda görev yapanlar için en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak; yardımcı hizmetler grubunda görev yapan teknisyen yardımcısı, aşçı, bekçi ve hizmetliler için en az yedi yıllık toplam hizmeti bulunmak,

d) Şoför kadrosu için:

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) En az üç yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Yardımcı hizmetler sınıfında, en az beş yıllık toplam hizmeti bulunmak,

gerekir.

(2) Şube müdürü sınavına katılabilmek için gerekli olan hizmet süreleri, yüksek lisans yapanlar için bir yıl, doktora yapanlar için iki yıl kısaltılır.

(3) Uzman ve alt görev kadroları için düzenlenecek sınavlara katılabilmek için gerekli olan hizmet süreleri, yüksek lisans yapanlar için bir yıl kısaltılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, atanacakları görev için aranan ve birinci fıkrada belirtilen hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere görevde yükselme sınavına katılmaksızın atanabilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Unvan Değişikliğine İlişkin Genel Esaslar

Unvan değişikliğine ilişkin görev grupları

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle atanılabilecek kadrolar; mütercim, psikolog, biyolog, laborant, hemşire, çocuk gelişimcisi, çocuk eğitimcisi, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, programcı, kütüphaneci, eczacı ve avukattır.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için yaptırılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcisi, mimar, mühendis, kütüphaneci kadroları için; fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim kadrosu için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık, dil öğretmenlikleri veya ilgili dil bölümlerinden mezun olmak ve son beş yılda yapılan YDS’de en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

c) Programcı kadrosu için; en az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak ve en az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) Tekniker kadrosu için; iki yıl süreli mesleki veya teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Hemşire kadrosu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

e) Çocuk eğitimcisi, teknisyen ve laborant kadroları için; en az lise dengi mesleki veya teknik eğitim veren okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

f) Avukat kadrosu için; hukuk fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

g) Eczacı kadrosuna atanabilmek için; eczacılık fakültesi mezunu olmak,

gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, birinci fıkrada belirtilen şartları taşıdıkları kadroya unvan değişikliği sınavına katılmaksızın atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları

Duyuru ve başvurular

MADDE 11 – (1) Atama yapılacak boş kadro unvanı ve sayısı Bakanlıkça belirlenir ve sınav tarihinden en az otuz gün önce duyurulur. Duyuruda, atama yapılacak kadroların unvanı, sayısı, başvuru şartları, gerekli belgeler ve başvuru tarihleri ile sınav türü ve konuları belirtilir.

(2) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla, aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava başvurmaları mümkündür. Aday memur statüsünde olanlar bu Yönetmelik kapsamındaki sınavlara başvuruda bulunamazlar.

(3) Bakanlık İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına ait ortak hükümler

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavları Bakanlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları Bakanlıkça; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.

(3) Bakanlık görevde yükselme suretiyle atanılacak kadro unvanının niteliğini dikkate alarak sınav konularında farklılaşmaya gidebilir.

(4) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında yüz tam puan üzerinden not verilir. Şube Müdürlüğü yazılı sınavları hariç olmak üzere, yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Görevde yükselme suretiyle şube müdürlüğü kadrosuna atanacak personelden, yazılı sınav puanları altmış veya üzerinde olanlar, yazılı sınavda başarılı kabul edilirler.

Görevde yükselme sınavına ait özel hükümler

MADDE 13 – (1) Şube müdürlüğü haricindeki kadrolara atanacaklar için, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanacak puan esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması yapılarak, ilan edilen boş kadro kadar asil ve ihtiyaç halinde yedek listeleri belirlenir.

(2) Şube müdürlüğü yazılı sınavında en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar personel için başarı sıralaması yapılarak, sıralamaya dahil edilen personel sözlü sınava çağrılır. Son sırada yer alanla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) Sözlü sınava alınan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar sözlü sınavda başarılı sayılır.

(4) Şube Müdürlüğü sınavlarında, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak, bu ortalamalara göre en yüksek puandan başlanarak, başarı sıralaması listesi oluşturulur.

(5) Şube müdürlüğü yazılı sınavında başarılı olup sözlü sınava katılacakları gösterir liste ile görevde yükselme sınavlarının sonuçlarına ait nihai başarı listeleri Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.

Unvan değişikliği sınavına ait özel hükümler

MADDE 14 – (1) Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki kadrolara, sadece Bakanlık personeli başvurabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin en az orta öğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin kadrolara atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(3) Mütercim kadrosu için yapılacak unvan değişikliği sınavında yabancı dil veya dillerde sorular sorulabilir.

(4) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için, 12 nci maddenin dördüncü fıkrası uyarınca hesaplanacak puan esas alınarak en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması yapılarak, ilan edilen boş kadro kadar asil ve ihtiyaç halinde yedek listeleri belirlenir.

Sınav Kurulu

MADDE 15 – (1) Sınav Kurulu, Bakanlık Müsteşarının belirleyeceği bir başkan ve dört üyeden oluşur. Bakanlık İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı sınav kurulunun doğal üyesidir. İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri haricinde Bakanlıkça belirlenecek yabancı dillerde veya teknik alan bilgisini de ölçmek üzere yapılacak yazılı ve sözlü sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi çerçevesinde ilgili alanların uzmanları ve akademisyenler de sınav kurullarında görev alabilir.

(2) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar; bunların yerine sınav kurulu başkanı tarafından yedek üye tayin edilir. Sınav kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Çekimser oy kullanılamaz.

(3) Sınav Kurulunun görevleri yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, sözlü sınavı yapmak ve değerlendirmek, sınav sonuçlarına ilişkin başarı listelerini belirlemek ve ilan etmek, sınavlara ilişkin itirazları inceleyip karara bağlamak ile sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.

(4) Sınav Kurulunun sekretarya işleri, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 16 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kağıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kağıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınava katılanlar sınav sonuçlarının yayımlanmasından itibaren beş iş günü içinde sonuçlara itiraz edebilirler. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itirazlar, Sınav Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Atanacakların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 19 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle, ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürlüğüne atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilerek Bakanlığın resmi intranet sitesinde ilan edilir.

(2) Puanların eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarılı olan personel sayısının ilan edilen kadro sayısından fazla olması ve ihtiyaç duyulması halinde en fazla asil aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen başarı sıralamasındaki puanlara göre, duyurulan boş kadro sayısı kadar, üç ay içinde atanır.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde Bakanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile sınavda başarısız olanlar veya yedeklerden altı ay içinde atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunun alt görev grubu içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer alt görevlere atanmak mümkündür.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır. Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvanları ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilere yönelik sınavlar

MADDE 22 – (1) Bakanlık gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 17/6/2011 tarihli ve 27967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Merkez Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Eğitim düzeyi dört yıllık kabul edilenler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.