23 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29395

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2013 tarihli ve 28679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesi, hukuk fakültesi ile devlet konservatuvarındaki eğitim-öğretim dönemlerinin süreleri, ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından düzenlenir.”

 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Üniversitede yaz öğretimi açılmaz.  Ancak,  ilgili yılda öğrencinin eğitim gördüğü programın taban puanından daha yüksek başka bir üniversitenin programından yaz öğretiminde en fazla üç ders alınabilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye bağlı Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarı dışındaki fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ders geçme sistemi uygulanır ve tüm dersler yarıyıl esasına göre düzenlenir. Entegre eğitim-öğretim sistemi uygulanan Tıp, Diş Hekimliği Fakülteleri ile Devlet Konservatuvarındaki eğitim-öğretim ile ilgili esaslar, ilgili birim kurulları ve Senato tarafından belirlenir. Hukuk Fakültesinde ders geçme sistemi uygulanır ve zorunlu dersler yıl esasına göre, seçmeli dersleri ise yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretim ile ilgili esaslar Fakülte Kurulu ve Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Diplomalar Türkçe yazılır ve aynı metin İngilizce olarak diplomanın ön yüzünde yer alır. Diploma yazılımda Programın adından sonra parantez içinde ÖSYM kılavuzunda yer alan eğitim dili yazılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/6/2013

28679

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/9/2013

28772

2-

15/12/2013

28852

3-

6/7/2014

29052

4-

12/12/2014

29203 (Mükerrer)