22 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29394

YÖNETMELİK

Tunceli Üniversitesinden:

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Tunceli Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile enstitülerde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  – (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim yapan fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulları ile enstitülerde, güz ve bahar yarıyılları dışında kalan yaz aylarında yapılacak olan yaz öğretimine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 14 üncü ve Ek 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü,

b) Birim yönetim kurulu: Üniversiteye bağlı ilgili fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitü yönetim kurulunu,

c) Rektör: Tunceli Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Tunceli Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Tunceli Üniversitesini,

e) Üniversite Yönetim Kurulu: Tunceli Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yaz Okulunun Amacı, Uygulanacak Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Yaz okulunun amaçları

MADDE 5 – (1) Yaz okulu amaçları şunlardır:

a) Üniversite olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi.

b) Öğrencilerin güz ve bahar dönemlerinde alıp da başarısız olduğu dersleri almasını sağlamak ve dolayısıyla yıl içinde derslere devam ederek öğrenci sayılarını azaltarak eğitimde verimliliği sağlamak.

c) Mezuniyet durumuna gelmiş öğrencilerin kalmış olduğu ve alabileceği dersleri alıp, mezun olmalarını sağlamak.

Zorunlu ve seçmeli dersler

MADDE 6 – (1) Yaz okulunda güz ve bahar dönemlerinde okutulan zorunlu ve seçmelik dersler açılabilir.

Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu

MADDE 7 – (1) Yaz okulunda eğitim-öğretim Rektör tarafından iki yıl süreyle görevlendirilen bir yaz okulu koordinatörü ile Senato tarafından seçilen dört öğretim üyesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanından oluşan yaz okulu koordinasyon kurulu tarafından yürütülür.

Akademik takvim

MADDE 8 – (1) Yaz okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili konular Senatoca belirlenerek akademik takvime göre yürütülür.

Süre

MADDE 9 – (1) Yaz okulu süresi sınavlar dâhil olmak üzere yedi haftadan fazla olamaz.

Ücretler ve ek ders

MADDE 10 – (1) Yaz okulunda öğrencilerin ödeyeceği ücret ve ders verecek öğretim üye/görevlisine ödenecek ek ders ücreti 2914 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre ödenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu

Derslerin açılması

MADDE 11 – (1) Yaz okulunda açılacak dersler her yıl, fakültelerde bölüm kurulunun, meslek yüksekokullarında bölüm başkanlıklarının enstitülerde ise ilgili anabilim/anasanat dallarının kurullarının teklifi, ilgili birim yönetim kurulunun kararı ve Senatonun onayı ile en geç bütünleme sınavları sonuna kadar belirlenir.

Öğrenci sayısı

MADDE 12 – (1) Yaz okulunda bir dersin açılabilmesi için lisans programlarında en az onbeş, lisansüstü programlarda en az beş öğrencinin kayıt yaptırması gerekir. Eğitim-öğretim bireysel küçük gruplarda yapılması zorunluluğu olduğunda açılması kararını Üniversite Yönetim Kurulu verir.

Ders verecekler

MADDE 13 – (1) Senato tarafından yaz okulunda açılması onaylanan dersi verecek öğretim üyesi/görevlisi, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve birim yönetim kurulu onayı ile belirlenir.

Başvuru ve ders alma esasları

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin yaz okulu ile ilgili kabul ve kayıt başvuru işlemleri ilgili birimin öğrenci işlerince yürütülür.

(2) Yaz okulunda bir öğrenci oniki saati aşmamak üzere en çok üç ders alabilir.

(3) Öğrenciler ders eksiğini tamamlamak üzere, başarısız olduğu veya not yükseltmek amacıyla bir dersi tekrarlamak veya yeni ders almak için yaz okuluna kayıt yaptırabilir.

(4) Birinci ve ikinci öğretim öğrencileri derslere birinci öğretim olarak kayıt yaptırabilirler.

Başka üniversitelerden ders alma

MADDE 15 – (1) Öğrencinin kayıt olmak istediği derslerin Tunceli Üniversitesi Yaz Okulunda açılmaması halinde, farklı bir üniversitenin yaz okulunda bu dersleri alabilir. Öğrenci farklı bir üniversiteden alınacak dersin içerik, dil, kredi ve ders saatini ders alacağı üniversitenin yaz okulunda uygulayacağı akademik takvimi içeren resmi belgeyi önceden kendi birimine verir. Öğrencinin ders alacağı üniversitenin öğrencinin Üniversiteye girdiği tarihteki ÖSYM puanından yüksek olması gerekmektedir.

(2) Tunceli Üniversitesinin dışındaki bir üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencinin kendi birimine vermiş olduğu resmi evraklar, ilgili birimin yönetim kuruluna gönderilir. Yaz Okulu Koordinasyon Kurulu birim yönetim kurulunca incelenen resmi evrakları yeniden inceleyerek Senato onayına sunar.

(3) Bir öğrenci yaz okulunda toplam 12 saat olmak üzere en fazla 3 dersi başka bir üniversiteden alabilir.

(4) Tunceli Üniversitesi öğrencisi olmayan bir öğrenci de Tunceli Üniversitesi Yaz Okulunda ders alabilir.

Devam ve başarı durumu

MADDE 16 – (1) Yaz okulunda derslere devam zorunludur. Öğrencilerin bir dersin devam koşulunu daha önceden yerine getirmiş olması, o derse devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Sınavlar

MADDE 17 – (1) Yaz okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav yapılır. Ara sınava ve yarıyıl sonu sınavına sadece yaz okulu öğrencileri girebilir.

Başarı notu

MADDE 18 – (1) Öğrencilerin yaz okulunda almış olduğu dersin harfli başarı notu 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve 8/9/2013 tarihli ve 28759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğindeki esaslara göre verilir.

(2) Öğrencinin başka bir üniversiteden almış olduğu ders ile ilgili değerleme, Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca değerlendirilerek belirlenen harf notu Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir. Yaz Okulu Koordinasyon Kurulunca belirlenen harf notu öğrencinin daha önce ilgili dersten aldığı harf notunun yerine geçer ve hesaplanan bütün ortalamalara katılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;  Tunceli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Tunceli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tunceli Üniversitesi Rektörü yürütülür.