21 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29393

YÖNETMELİK

İstanbul Aydın Üniversitesinden:

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüler tarafından yürütülen tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS (ECTS): Avrupa Kredi Transfer Sistemini,

b) Ana bilim/ana sanat dalı: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde tanımlanan ve enstitüde eğitim programı bulunan ana bilim/ana sanat dalını,

c) Ana bilim/ana sanat dalı akademik kurulu: Ana bilim/ana sanat dalının, lisansüstü eğitim programlarında görev alan kadrolu profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanlı öğretim üyeleri ile öğretim görevlilerinden oluşan kurulu,

ç) Ana bilim/ana sanat dalı başkanı: Lisansüstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde ana bilim/ana sanat dalı için tanımlanan başkanı,

d) Danışman:

1) Tez/Dönem proje danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez, proje ve diğer konularda rehberlik etmek üzere enstitü yönetim kurulunca görevlendirilen öğretim üyesini,

2) Akademik danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,

e) Enstitü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitüleri,

f) Enstitü kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile enstitüde eğitim programları bulunan ana bilim/ana sanat dalı başkanlarından oluşan kurulu,

g) Enstitü müdürü: İstanbul Aydın Üniversitesine bağlı enstitülerin müdürlerini,

ğ) Enstitü yönetim kurulu: Enstitü müdürünün başkanlığında, enstitü müdür yardımcıları ile müdürün göstereceği altı aday arasından seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu,

h) Mütevelli Heyet: İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

ı) Öğrenci: Lisansüstü eğitim programları için enstitüye kayıt olmuş öğrenciyi,

i) Rektör: İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörünü,

j) Senato: İstanbul Aydın Üniversitesi Senatosunu,

k) Üniversite: İstanbul Aydın Üniversitesini,

l) Üniversite Yönetim Kurulu: İstanbul Aydın Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabulü, Öğretim Ücreti, Öğretim Dili ve İzin

Öğrenci kabulü

MADDE 5 – (1) Lisansüstü programlara alınacak öğrenci sayıları ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi enstitü yönetim kurulu kararı ve Senato onayı ile belirlenir. Lisansüstü programlara başvuru yapan adaylar aşağıdaki esaslara göre kabul edilir:

a) Bir adayın; yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için lisans diplomasına, doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olması gerekir.

b) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için; adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES standart puanının yanı sıra lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, Senato tarafından belirlenir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. Ancak tezsiz yüksek lisans programları ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuarlara öğrenci kabulünde ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir. Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrenciler; ALES’ten alanında en az 55 puan almaları, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

c) Doktora programına başvurabilmek için adayların; bir lisans veya 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanlar ile tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç, en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri diplomasına, eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55, lisans diplomasıyla başvuranlardan 80 standart puandan az olmamak koşuluyla Senato tarafından belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3.00 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir. Ancak doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine üniversite Senatosunca karar verilir. ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile sadece ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile belirlenir.

ç) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için; adayların bir lisans veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 6/2/2013 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişikliğinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıt yaptırmış olanların tezsiz yüksek lisans ve tezli yüksek lisans diplomasına hazırlık ve güzel sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlar haricinde ALES’in sözel kısmından en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların en az 80 ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Belirtilen standart puandan az olmamak koşuluyla Senatosunca ilgili programa kabul için en az ALES standart puanı belirlenebilir. Lisans derecesiyle sanatta yeterlik programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans derecesiyle sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES standart puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile mülakat/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından belirlenir.  Ancak sanatta yeterlik programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senatosunca karar verilir. ALES standart puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, Senato tarafından belirlenir. Senato kararı ile yalnız ALES standart puanı ile de öğrenci kabul edilebilir. ALES’e eşdeğer kabul edilen eşdeğer puanlar, Senato kararı ile yükseltilebilir.

(2) Enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dallarının birden fazla enstitünün çalışma alanına giren lisansüstü eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinin gerektirdiği durumlarda, koordinasyon enstitü müdürleri tarafından sağlanır.

(3) Bir lisansüstü programa yapılan başvuruları değerlendirmek üzere mülakat sınav jürisi ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu tarafından en az üç asıl, iki yedek öğretim üyesinden oluşan bir değerlendirme jürisi kurulur.

(4) Adayların başarı notu; alanında ALES standart puanının en az % 50’si, lisans notu, yabancı dil puanı, sözlü sınavı ve referansları ilgili enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından her yarıyıl başında belirlenen ve Senatoca onaylanan oranlara göre değerlendirme jürisi tarafından değerlendirilerek hesaplanır. Başarılı bulunanlar puan sırasına göre lisansüstü programlara kabul edilir. Gerektiğinde, ilgili ana bilim dalının özelliğine bağlı olarak; başvuru alanlarının sınırlandırılması, kontenjanların alanlara göre dağılımı, yabancı dil puan koşulunun yükseltilmesi enstitü kurulunun önerisi ile Senatoca yapılır. Yüksek lisans programlarına ilan edilen kontenjanlar dâhilinde kabul edilen öğrencilerin listeleri, enstitü müdürlüğü tarafından açıklanır.

(5) Rektörlük; öğrenci kabul edilecek lisansüstü programlarının adlarını, başvuru için gerekli belgeleri, son başvuru tarihini ve diğer hususları, enstitü yönetim kurulu kararı doğrultusunda ilanla duyurur. Söz konusu ilan, her yarıyıl başında verilir.

(6) Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için, tıp fakültesi mezunlarının lisans diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek temel tıp puanına veya ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla, Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları; tıp fakültesi mezunu olmayanların yüksek lisans diplomasına, diş hekimliği ve veteriner fakülteleri mezunlarının ise lisans derecesine sahip olmaları, ALES’in sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla Senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Temel tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) temel tıp bilimleri testi-1 bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; klinik tıp bilimleri testinden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde, temel tıp puanı veya ALES standart puanı yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken referans mektubu, neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar ve benzeri belgeler Senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir. Ancak temel tıp bilimlerinde doktora programına öğrenci kabulünde, anadilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların yükseltilmesi konusunda üniversite Senatosu yetkilidir. Temel tıp puanının veya ALES puanının %50'den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı Senato tarafından belirlenir. Yalnız temel tıp puanı veya ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 6 – (1) Bilimsel hazırlık, başarılı öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bilimsel hazırlık programı toplam 30 AKTS kredisini geçemez. Bu programa alınacak öğrenciler ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.

(2) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen bir yüksek lisans ve doktora öğrencisinin ders programı, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki derslerden oluşur. Bu dersler yüksek lisans veya doktora programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez.

(3) Bilimsel hazırlık programındaki öğrenciler, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü ana bilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir.

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en fazla bir akademik yıldır. Bir akademik yılda bilimsel hazırlık derslerini başarıyla tamamlayamayan öğrenciler başvurmuş oldukları programdan ikinci akademik yılda yeni ders alamazlar. Bu süre yarıyıl izinleri dışında uzatılmaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelikte belirtilen yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dâhil edilmez. Eğer öğrenci bilimsel hazırlık ile birlikte kayıtlı olduğu yüksek lisans veya doktora programından ders alır ise bu süre kayıtlı olduğu program süresine dâhil edilir.

(5) Bilimsel hazırlık programına kabul edilen yüksek lisans veya doktora öğrencisinin başvurmuş olduğu programda tez çalışmasına başlayabilmesi için bilimsel hazırlık programı lisans seviyesinde olan derslerinin tümünü en az DD notu ile ve en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlaması, yüksek lisans seviyesinde almış olduğu bilimsel hazırlık derslerinin tümünü en az CC notu ile tamamlaması gerekir.

(6) Özel öğrenci statüsünde olan öğrenci bilimsel hazırlık programına kabul edilemez.

Özel öğrenci kabulü

MADDE 7 – (1) Bir yükseköğretim kurumu lisans programı mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini arttırmak isteyenler, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci olarak kabul edilenlerin eğitim-öğretim, sınav ve disiplin ile ilgili konuları, ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, öğrencilik haklarından yararlanamaz. Ancak kendilerine kayıtlı oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir belge verilir. Özel öğrenci olarak ders alıp daha sonra lisansüstü programlara kayıt hakkı kazananlara talepleri üzerine, özel öğrenci statüsünde başarmış oldukları derslerin, kayıt yaptırdıkları programda almaları gereken seminer dışındaki toplam ders sayısının en fazla % 50’sine eşdeğer olan kısmından, ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile muafiyet verilebilir. Özel öğrenci olarak bilimsel hazırlık programına kabul edilemez.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 8 – (1) Üniversitedeki bir lisansüstü programından başka bir lisansüstü programına veya başka bir yükseköğretim kurumundaki lisansüstü programından Üniversitedeki lisansüstü programlarına, söz konusu programlarda en az bir yarıyılı tamamlamış olan öğrenciler, Senatonun belirleyeceği esaslara göre yatay geçiş yoluyla kabul edilir. Ancak, kurum içi programlar arası geçiş hakkı bir kez kullanılabilir.

Yabancı dil hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 9 – (1) Öğretim dili Türkçe olmayan lisansüstü programlara kabul için bilimsel başarı düzeyleri yeterli görülen adaylar; Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan ilgili dil yeterlik sınavına alınırlar. Sınav sonuçları puan sırasına göre ilan edilir. İlan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul edilen limitleri enstitü yönetim kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

(2) Bilim sınavından başarılı olup, yabancı dil sınavından başarısız olan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili ile ilgili Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul eden limitlerini sağlamaları gerekir.

Yabancı öğrenci kabulü

MADDE 10 – (1) Türkiye’den veya kendi ülkelerinden burs alan adaylar ile ikili anlaşmalara göre veya kendi hesabına lisansüstü eğitimi almak üzere başvuran yabancı uyruklu adaylar, ayrıca bir sınav yapılmadan lisans notları değerlendirilerek enstitü onayı ile lisansüstü programlara öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programa kabulleri için denklik belgesi istenmez; ancak lisans ya da yüksek lisanstan mezun oldukları kurumların Yükseköğretim Kurulunca tanınırlığı ve almış oldukları eğitim ve derecenin başvuru yaptıkları yüksek lisans ve doktora programları için yeterli olup olmadığı konusunda Yükseköğretim Kurulunun ilgili biriminden yazılı onay alınır.

(3) Anadilleri dışında eğitim yapan yüksek lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, kayıt yaptırmak istedikleri program dilinde eğitim yapan bir öğretim kurumundan mezun olduklarını belgelemeleri veya kabul edilebilecek bir muafiyet belgesine veya eşdeğer sınav sonuç belgesine sahip olmaları durumunda, enstitü yönetim kurulunun kararı ile ilgili dil yeterlik sınavından Senatoca belirlenen puanı sağlamaları halinde muaf sayılırlar. Gerekli görülürse bu öğrencilerin yabancı dil ve bilim seviyelerinin tespiti için sınav da yapılabilir. Gerekli koşulu sağlayamayan öğrencilerin kayıt olacakları programın eğitim dili ile ilgili Üniversitenin ilgili yabancı dil hazırlık programına kayıt olmaları isteğe bağlıdır. Öğrencilerin en fazla iki akademik yarıyıl içinde, ilan edilen yabancı dil puanları başarı kriterleri ile bu kriterlere eşdeğer sayılan Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurul tarafından eşdeğer kabul edilen uluslararası dil sınavları sınav sonuçlarının asgari kabul eden limitlerini sağlamaları gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan lisansüstü programlara kayıt olacak yabancı uyruklu öğrencilerin en az B2 seviyesinde Türkçe dil belgesine sahip olmaları gerekir. Bu belgeye sahip olmayan öğrencilerin İstanbul Aydın Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe hazırlık eğitimi almaları ve en az B2 seviyesinde başarılı olmaları gerekir.

(5) Bu öğrenciler, lisansüstü programına kayıt olmak için Mütevelli Heyetçe her yıl belirlenen öğretim ücretini ödemek zorundadır.

Lisansüstü programlara öğrenci kaydı

MADDE 11 – (1) Lisansüstü programlara kabul edilen öğrenciler ile özel öğrenciliğe kabul edilenler; akademik takvimde belirlenen süreler içinde, gerekli belgeleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim ederek kesin kayıt işlemini yaptırmak zorundadır. Kayıt için gereken belgeler Üniversite tarafından duyurulur. Geçerli bir nedenle ilk kayıt için gelemeyen öğrenci, ilk kayıt işlemini, bir yakınını noter onaylı vekil tayin ederek de yaptırabilir. Süresi içinde kayıt işlemini yapmayan veya gerekli belgeleri sağlayamayan öğrenciler kayıt hakkından vazgeçmiş sayılır. Belgelerinde eksiklik veya tahrifat olanların veya herhangi bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezası ile çıkarılmış olanların kayıtları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

(2) Lisansüstü programlara öğrencilik hakkı kazanan Türk ve yabancı uyruklu adayların kesin kayıtlarında, enstitü tarafından duyurulan tarihlerde aşağıdaki belgeler istenir:

a) Türk uyruklu öğrencilerden;

1) Yüksek lisans programına veya en az sekiz yarıyıl (dört yıl) süreli lisans öğreniminden sonra doktora/sanatta yeterlik programına kabul edilen adaylardan, lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı ya da bunların Üniversitece/noter onaylı suretleri; yüksek lisans yaptıktan sonra doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilenlerden yüksek lisans diplomasının aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti; Sağlık Bakanlığından uzmanlık yetkisi kazanmış ilgili fakülte mezunlarının doğrudan doktora programına kabul edilmeleri halinde lisans diplomasının aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti ve yetki belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti.

2) ALES veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

3) Yabancı dil veya eşdeğer sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin veya transkriptin aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti.

5) Kimlik beyanı ve fotokopisi.

6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair yazılı beyan.

7) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm.).

8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

b) Yabancı uyruklu öğrencilerden;

1) Lisans veya lisansüstü öğrenimini; Türkiye’de yapmış olanlardan bu fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen diploma ve belgeler, yabancı ülkelerden alınan diplomaların noterden onaylı tercümesi.

2) Mezuniyet not ortalamasını gösteren not çizelgesinin veya transkriptin aslı veya Üniversitece/noter onaylı sureti; yabancı ülkelerden alınanların noterden onaylı tercümesi.

3) Türkçe bildiğine dair sınav sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

4) Bilim sınavı sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı.

5) Öğrenim vizesi ve pasaport ile bunların fotokopileri.

6) 4 adet renkli vesikalık fotoğraf (4.5x6 cm).

7) Burslu adaylardan, burslu okuyacağına dair belgenin aslı veya onaylı sureti.

8) Mütevelli Heyetçe belirlenen öğretim ücretinin ödendiğini gösteren makbuz.

9) Sağlık sigortası poliçesinin fotokopisi.

10) Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra il emniyet müdürlüğünden alınan ikamet belgesinin aslı veya onaylı sureti.

c) Lisansını aldığı eğitim dili dışında başka bir yabancı dil ile eğitim veren programlarda lisansüstü eğitim görmek isteyen öğrenciler;

1) Yüksek lisansa kabul edilen öğrencilerin Üniversite hazırlık okulunun yapacağı yeterlilik sınavlarından en az 70 alma koşulunu sağlamalı ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen program dilinden eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmalıdır.

2) Doktora programına kabul edilen özel öğrencilerin Üniversite hazırlık okulunun yapacağı yeterlilik sınavlarından en az 70 alma koşulunu sağlamalı ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen program dilinden eşdeğer yabancı dil puanına sahip olmalıdır.

Kayıt yenileme

MADDE 12 – (1) Öğrenciler; her dönem başında ve akademik takvimde ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları öğretim ücreti ile Üniversitenin yemek, yurt, ulaşım gibi imkânlarından yararlanmak için gerekli ücretleri ödedikten sonra, derslerini seçerek danışmanlarına onaylatmak suretiyle dönem kayıtlarını yenilemek zorundadır. Öğrenciler dönem kayıtlarını bizzat veya belirledikleri vekilleriyle yaptırmakla yükümlüdür. Yedi haftalık yaz döneminde öğrenim isteğe bağlıdır ve sadece ders alacak öğrencilerin kayıt yaptırması gerekir.

(2) Güz ve bahar dönemi kayıtları süresinde kayıt işlemlerini gerçekleştirmeyen öğrenciler ders ekleme-bırakma süresi içinde mazeretli kayıt yaptırabilir. Ders ekleme-bırakma süresi sona erdikten sonra kayıt yaptırılamaz. Ancak, öğrencinin geçerli bir mazereti olması durumunda, ders ekleme-bırakma süresi bitiminden itibaren iki haftadan fazla geçmemiş olması koşulu ile enstitü onayı ile mazeretli kayıt hakkı tanınabilir.

(3) Herhangi bir dönemde kaydını yaptırmayan ve en fazla bir dönem süresince kayıtsız kalan öğrenci, öğrenimi süresince bir defaya mahsus olmak üzere, enstitü onayı ile mazeretinin kabul edilmesi sonucunda, izleyen dönem başında kaydını yenileyebilir. Yenilemediği takdirde öğrencilik haklarını kaybeder. Bu şekilde kayıt yaptıran öğrencinin, kayıtsız kaldığı dönem, azami öğrenim süresi hesabına katılır.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Lisansüstü programların öğretim dili; programın açılışı için YÖK’ten onay alınarak belirlenen öğretim dilidir.

Kayıt dondurma

MADDE 14 – (1) Lisansüstü öğrencilerin ilgili enstitü ana bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile en çok iki yarıyıl kaydı dondurulabilir. Danışman ve enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi üzerine gerekli görüldüğü hallerde enstitü yönetim kurulunun onayı ile bu süre bir yıl daha uzatılabilir. Öğrencinin kayıt dondurabilmesi için en az bir yarıyıl ders kaydı yaptırması zorunludur. Lisansüstü öğrencilerin, ancak aşağıdaki gerekçelere dayalı olarak enstitü yönetim kurulu onayı ile kaydı dondurulabilir:

a) Öğrencinin mesleği veya lisansüstü çalışmaları ile ilgili olarak, öğrenim amacıyla süreli olarak yurt dışına gitmesi veya aynı amaçla süreli olarak bir yurt içi kuruluşta görevlendirilmesi,

b) Askere gitmesi,

c) Hastalık, doğal afet, öğrenime devamı engelleyen ekonomik güçlükler veya benzeri nedenlerle çalışma zorunluluğu, anne, baba, eş, çocuk veya kardeş gibi bir yakınının ölümü ya da bunların hastalanmaları halinde bakacak başka bir kimsenin bulunmaması,

ç) Ders yükünü başarı ile tamamlayan bir öğrencinin tez çalışmalarının, cihaz veya malzeme teminindeki güçlükler gibi kendi iradesi dışındaki nedenlerle aksaması.

Öğretim ücreti

MADDE 15 – (1) Lisansüstü eğitim-öğretim ücretlidir. Öğretim ücreti, Mütevelli Heyet tarafından program bazında belirlenerek ilan edilir. Öğrencilerin kayıtlarının yapılması için öğretim ücretini ve Üniversitece belirlenen diğer ücretleri, her dönem başında belirlenen süreler içinde ödemesi gerekir.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen normal eğitim-öğretim süresinde mezun olamayan öğrencilerin süre uzatım haklarını kullanabilmeleri için, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından belirlenen ek öğretim ücretini ödemeleri gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dersler, Sınavlar, Değerlendirme ve Lisansüstü Programların Kapsamı

Ders ekleme-bırakma

MADDE 16 – (1) Güz ve bahar dönemlerinde derslerin başladığı haftayı takip eden ikinci hafta içinde öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilir. Ders ekleme-bırakma olarak adlandırılan bu süreçte öğrenciler, danışmanlarının onayını alarak istedikleri ders değişikliklerini kendileri yapmak zorundadır. Ders ekleme-bırakma süresinden sonra değişiklik, sadece enstitü onayının öğrencinin mazeretini uygun görmesi ile yapılabilir.

(2) Yedi haftalık yaz döneminde ders ekleme-bırakma birinci hafta sonuna kadar yapılabilir.

Derslerin açılması ve ders sorumluları

MADDE 17 – (1) Her yarıyılda açılacak dersler ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanının önerisi ile enstitü kurulunca karara bağlanır ve ilan edilir. Enstitü kurulunca kabul edilen derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından yürütüleceği, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının teklifi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Lisansüstü düzeydeki dersler, öğretim üyelerince verilir.

(2) Zorunlu hallerde, enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile alanında kendini kanıtlamış doktora/sanatta yeterlik programlarındaki öğretim görevlilerine ve devlet sanatçısı olan öğretim elemanlarına da lisansüstü düzeyde dersler verdirilebilir.

Lisansüstü derslerinin kredi değerleri

MADDE 18 – (1) Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bu dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Buna göre, dersin kredi değeri aşağıdaki çizelgede gösterildiği gibidir:

Öğretim Çalışmasının Türü                                                              Haftalık Saati        Kredi Değeri

Teorik Ders                                                                                               1                           1

Uygulama                                                                                                  2                           1

Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                      1-4                         2

Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                      4-8                         3

Laboratuvar, Seminer, Proje, Atölye ve benzeri çalışmalar                     9-12                        4

(2) Lisansüstü derslerinin kredi/saat değerleri ile öğrenci iş yüküne dayalı olarak 1 AKTS 25,5 saat karşılığı iş yükü olarak hesaplanan AKTS kredileri eğitim-öğretim bilgi sisteminde ilgili ders tanımlarında yer alır ve hangi lisansüstü derslerinin yerel kredisiz olacağı, ilgili enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak Enstitü kurulunca kararlaştırılır ve programlarında belirtilir.

Ders sınavları ve değerlendirme

MADDE 19 – (1) Öğrenciler, yarıyıl içi sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonunda final sınavına tabi tutulur. Her yarıyılda en az bir ara sınav ve/veya değerlendirme yapılır. Final sınavları ve/veya değerlendirmeleri, ilgili ana bilim veya ana sanat dallarınca belirlenen ve enstitü müdürlüğünce ilan edilen yer ve zamanda yapılır. Mazeretleri nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrencilere, mazeretleri enstitü yönetim kurulu kararıyla kabul edilmesi şartıyla giremedikleri sınavların yerine mazeret sınavı hakkı verilebilir. Final sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez. Final sınavlarında başarısız olan öğrenciler ile final sınavına girme hakkı elde edenlerden, final sınavına giremeyen öğrencilere, başarısız oldukları her ders için ilgili dönem sonunda bütünleme sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavında alınan not, final sınavı notu yerine geçer.

(2) Final sınavına girebilmek için;

a) Teorik derslerin en az % 70’ine katılmak,

b) Uygulama veya varsa laboratuvarların en az % 80’ine katılmak,

c) Uygulama veya laboratuvarda başarılı olmak,

gerekir.

(3) Yarıyıl sonu sınavına girmiş bir öğrenciye verilecek yarıyıl ders notu, yarıyıl sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları göz önünde tutularak öğretim üyesi tarafından takdir olunur. Final sınavını gerektirmeyen derslerin notu; proje, stüdyo ve benzeri akademik çalışmalar göz önünde bulundurularak ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının görüşleri de alınarak enstitü kurulunun kararı ile belirlenir ve öğrenci işleri daire başkanlığına bildirilir. Bu durumda yarıyıl ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içi çalışmaları ve/veya değerlendirmeleri göz önünde tutularak verilir.

(4) Ham başarı notu, dönem içi değerlendirmelerinin % 40’ı ve dönem sonu sınavlarının % 60’ı alınarak belirlenir.

(5) Senatoca, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli ek başarı koşulları belirlenebilir.

(6) Yeterlik, seviye tespit veya ders başarılarını ölçen tüm sınavlar, kâğıt ortamında ve eş zamanlı olarak yapılabileceği gibi, alan ve zorluk düzeyine göre tasnif edilerek güvenli biçimde saklanan bir soru bankasından, her bir adaya farklı zamanlarda farklı soru sorulmasına izin verecek şekilde elektronik ortamda da yapılabilir. Sınavlarda sorulacak soruların hazırlanması, soru bankasının oluşturulması ve şifrelenmesi, sınav sorularının kâğıt ortamında veya elektronik ortamda saklanması ile sınav güvenliğinin sağlanmasına ilişkin ilkeler Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir.

Ders başarı notları

MADDE 20 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders başarı notu olarak takdir olunur:

a) Harf notlarının katsayıları ve 100 puan üzerinden karşılıkları aşağıda gösterilmiştir:

Puan                                               Yarıyıl Ders Notu                   Katsayısı

90-100                                                       AA                                   4.0

85-89                                                          BA                                   3.5

80-84                                                          BB                                   3.0

75-79                                                          CB                                   2.5

70-74                                                          CC                                   2.0

60-69                                                          DC                                   1.5

50-59                                                         DD                                   1.0

40-49                                                          FD                                   0.5

00-39 ve aşağısı                                          FF                                    0.0

b) Ayrıca, harf notlarından;

1) (I) Eksik notu, yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde, hastalık gibi geçerli bir nedenden dolayı ders için gereken koşullardan bazılarını yerine getirememiş öğrencilere, dersin öğretim elemanı tarafından verilir. (I) notu almış bir öğrenci; notların öğrenci işleri daire başkanlığına tesliminden on beş gün sonra, eksiklerini tamamlamak ve bir not almak zorundadır. Bu süre içinde eksiğini tamamlayamayan öğrencinin notu (FF) notuna dönüşür. Mazeretinin uzun süreceği fakülte/yüksekokul enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilerin (I) notu, en çok bir sonraki kayıt dönemine kadar uzatılır. (I) notu kayıtlarda kaldığı sürece (FF) notu gibi işlem görür.

2) (NA) Devamsız notu, derse devam veya uygulama ile ilgili koşulları yerine getirememiş öğrencilere verilir. Bu not yarıyıl ve genel akademik başarı not ortalaması hesaplanırken (FF) notu olarak işleme alınır.

3) (P) Geçer notu, yerel kredisiz derslerden başarılı olan öğrencilere verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

4) (F) Kalır notu, yerel kredisiz derslerden başarısız olan öğrencilere verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

5) (M) Muaf notu, muafiyet sınavı sonucu muaf olunan dersler için verilir. Öğrencinin ortalamasına etki etmez.

6) (W) Çekilme notu, normal ders ekleme ve ders bırakma süresi bittikten sonra öğrencinin programına aldığı dersten, yarıyıl/yılbaşından itibaren ilk yedi hafta içinde kendi isteği ve dersten sorumlu öğretim elemanının onayı ile vazgeçmesi durumunda verilir. Bir öğrenciye; bir dönemde en çok bir ders olmak üzere, bütün yüksek lisans öğrenimi boyunca en çok iki dersten danışmanın önerisi ve öğretim üyesinin izniyle çekilme izni verilebilir.

7) (E) notu, değerlendirme işlemi yapılmamış, notu girilmemiş dersler için verilir. Öğrenci ilgili derse yazılırken belirtilir ve öğretim üyesi dersi değerlendirinceye kadar kalır. Final sonucunda (E) notu diğer notlardan birine ilgili öğretim üyesince dönüştürülür.

(2) Yüksek lisans programında bulunan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için, o dersten yarıyıl başarı notu olarak (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birini almış olması gerekir. Ancak, doktora/sanatta yeterlik programlarında okuyan bir öğrencinin, bir dersten başarılı sayılabilmesi için o dersten en az (CB) notu alması gerekir.

(3) Yarıyıl sonu ders notları, öğrenci işleri daire başkanlığına verildiği anda kesinleşir ve ilan edilir.

(4) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin, muaf olduğu derslerin notları Üniversite not sistemine dönüştürülerek harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır. Ancak, başka bir üniversitede ders aşamasını tamamlamış, tez aşamasında üniversitemize yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin muaf olduğu dersler için geldiği üniversite tarafından verilen onaylı transkriptindeki notlar, not ortalamaları ve kredileri geçerlidir. Bu durum transkriptte belirtilir. Özel öğrenci statüsünde Üniversite enstitülerinden alınan lisansüstü dersler, öğrencinin asıl öğrenci olarak kayıt yaptırması halinde harf notları ve kredileriyle birlikte transkriptine aktarılır.

Notlarda maddi hata

MADDE 21 – (1) Öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir maddi hatanın yapılmış olması halinde, düzeltme istemi, öğretim elemanının veya öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından karara bağlanır. Yarıyıl sonu sınavlarından sonra verilen notlarla ilgili maddi hataların en geç ertesi yarıyıl ders kayıtlarından önce düzeltilmiş olması gerekir.

Ders tekrarı

MADDE 22 – (1) Yüksek lisans öğrencileri (W), (FF), (FD), (DD), (DC) ve (F) notu aldıkları dersleri ve doktora öğrencileri (W), (FF), (FD), (DD), (DC), (CC) ve (F) notu aldıkları dersleri tekrar alırlar. Öğrenci seçmeli dersten düşük not alarak kaldığı takdirde de o dersi başarmak zorundadır. Öğrencinin seçtiği ve kaldığı ders açılmadığı takdirde ise açılan ve ana bilim dalı başkanlığı tarafından teklif edilip enstitü yönetim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen başka bir seçmeli ders alabilir.

(2) Genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla; yüksek lisans öğrencileri (CC) harf notu, doktora öğrencileri (CB) harf notu aldıkları dersleri tekrar alabilirler. En son aldıkları not geçerlidir.

Not ortalamaları

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda not ortalamaları öğrenci işleri daire başkanlığı tarafından otomasyon sistemi ile hesaplanarak belirlenir.

(2) Herhangi bir yarıyılın not ortalaması; o yarıyılda öğrencinin aldığı her dersin AKTS kredisi ile o dersten alınan yarıyıl ders notu katsayısının çarpımları toplamının AKTS kredileri toplamına bölünerek bulunur. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki haneli olarak gösterilir.

(3) Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren almış olduğu ve bu lisansüstü programda geçerli olan derslerin tümü göz önünde bulundurularak hesaplanır. Gerek yarıyıl, gerekse genel not ortalamasında (AA)’dan (FF)’ye kadar verilen notlar esas alınır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

Ders yükünün tamamlanması

MADDE 24 – (1) Lisansüstü programa kayıtlı öğrenciler ders yüklerini tamamlamış sayılabilmeleri için, ilgili lisansüstü programında belirlenen zorunlu ve seçmeli derslerin tamamını başarmış ve program için tanımlanmış olan AKTS kredilerini tamamlamış olması gerekir.

Lisansüstü programların kapsamı

MADDE 25 – (1) Üniversitede lisansüstü programlar; tezli ve tezsiz yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarından oluşur. Bunlardan, yüksek lisans programları da, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Tezsiz yüksek lisans programlarının hangi enstitü ana bilim veya ana sanat dallarında açılacağı, enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü kurulunun teklifi, Senatonun kararı ve YÖK’ün onayı ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçiş; öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tezli Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 26 – (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel/sanatsal araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama ile sanatsal yaratma ve uygulama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma/uygulama/geliştirme,

b) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana ya da benzer bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Bu program toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla; en az sekiz adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Sekiz adet dersten biri “bilimsel araştırma yöntemleri” veya “modelleme ve tasarım teknikleri” dersi olmak zorundadır. Ders sayısı ve kredi toplamı, ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü kurulu kararı ile %50 oranına kadar artırılabilir.

(3) Seminer dersi ve tez çalışması yerel kredisiz olup, başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

(4) Tezli yüksek lisans programının her dönemdeki iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere toplamda 120 AKTS kredilik iş yüküne sahip olmalıdır. 120 AKTS kredilik iş yükünün 60 AKTS kredilik iş yükü dersleri, 60 AKTS kredilik iş yükü de tez çalışmasından oluşur. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS kredilik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(5) Lisansüstü öğrencileri, danışmanın uygun görmesi halinde, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile eşdeğer lisans programı derslerinden en fazla iki, Üniversitenin diğer enstitülerinde ve diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisans ve yüksek lisans dersleri arasından en fazla iki ders seçilebilir.

(6) Bir sanat alanında yüksek lisans yapan öğrenciler ders, seminer ve uygulama çalışmalarını tamamladıktan sonra bir tez çalışması ya da tez çalışması yerine sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.

Süre

MADDE 27 – (1) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç akademik yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri, 120 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış, seminer dersini başarmış ve yüksek lisans tez çalışmasından başarılı bulunmuş öğrenciler üç akademik yıllık süreden daha az süre içinde mezun olabilir.

(2) Üç akademik yıl sonunda, ders yükünü ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu hakkın tanınmasında Senato kararıyla ek başarı koşulları belirlenebilir.

(3) Ders yükünü ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen üç yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca tezini jüri önünde savunması için ek süre verilebilir.

(4) Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Danışman atanması

MADDE 28 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından 15 iş günü içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili ana bilim dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ana bilim dalı başkanı yürütür.

(2) Tezli yüksek lisans programlarında, enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığınca program derslerinin %50’sinden başarılı olmuş her öğrenci için tez danışmanı ve tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar öğrenci ile birlikte enstitüye önerir. Tez danışmanlığı enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile ikinci bir tez danışmanı atanabilir. Tez danışmanı atanıncaya kadar bu görev ilgili ana bilim veya ana sanat dalı başkanı tarafından yürütülür. Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayısı en fazla 12’dir. Bu sayının %50 oranında arttırılması enstitü kurulunca belirlenir. Tezsiz yüksek lisans dönem proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

(3) Tez danışmanı, programda görevli öğretim üyelerinden seçilir. Zorunlu durumlarda danışman, enstitü ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliliği olan Üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da seçilebilir. Tez danışmanı diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerinden seçildiği takdirde, ancak ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Bu durumda enstitü yönetim kurulu Üniversiteden bir tez danışmanı atayacaktır.

(4) Yüksek lisans tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yüksek lisans tezinin sonuçlanması

MADDE 29 – (1) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatoca belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Yüksek lisans tezi benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı %20’den fazla olamaz. Tez danışmanlarınca tezleri uygun görülen öğrenciler, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış altı adet beyaz karton ciltli tez ile birlikte, tez savunma sınavına girmek üzere enstitü müdürlüğüne yazılı olarak başvururlar.

(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile atanır. Jüri en az biri diğer ilgili ana bilim dalından olmak üzere, danışman dâhil en az üç öğretim üyesinden oluşur. Ayrıca,  biri diğer ilgili ana bilim dallarındaki öğretim üyelerinden olmak üzere en az iki yedek jüri üyesi belirlenir. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Oluşan bütün jüriler, sınav öncesi yapılacak toplantıda kendi aralarından bir başkan seçerler.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en erken bir hafta en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır. Tez savunma sınavı, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı tarafından belirlenen gün, yer ve saatte bütün jüri üyelerinin katılımıyla yapılır. İlan edilen günde yapılamayan tez savunma sınavı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitü müdürlüğüne bildirilir ve en geç 15 gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. Yüksek lisans tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur ve dinleyiciye açık yapılır.

(4) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar ilgili ana bilim dalı başkanlığınca tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir tez konusu verilir veya öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir. Kendisine yeni bir tez konusu verilen öğrenci ilgili döneme ait öğrenci öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, tez ile ilgili şartları yerine getirmek ve sınavlara katılmak hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder.

(5) Öğrenci, başarıyla savunduğu tezi, tez yazım kılavuzunda belirlenen ilkelere uygun olarak hazırlayarak en az üç kopya halinde jüri üyelerine onaylatarak sınava girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eder. Tezi belirlenen şartlara uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması verilir.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 30 – (1) Tezli yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Tez savunma sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin en az iki kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir.

b) Yükseköğretim Kurulunca istenen, tez raporu için doldurulmuş tez veri giriş formu ile özet bilgiyi içeren bilgisayar CD’si.

c) Enstitü tarafından istenen tez veya proje çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetlerini içeren bilgisayar CD’si.

ç) Sanatta yeterlik çalışması savunma sınavı tutanakları ve sınava ilişkin rapor.

d) Üniversite enstitüleri bünyesinde eğitim-öğretim yapılan tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, ulusal veya uluslararası hakemli dergilerde bir makalesinin yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması veya hakemli ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında tam metinli veya özeti yayımlanmış bildirisi olması zorunludur. Yayın şartı aranmayacak yüksek lisans  programlarının  ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların belirlenmesi  enstitü kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü ana bilim dalı veya ana sanat dalı programının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 31 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesinin;

a) Bilimsel bir yöntemi araştırma,

b) Bilimsel bir yöntemi inceleme,

c) Bilinen bir yöntemi benzer bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı; toplam 30 yerel krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Ders sayısı, yerel kredi ve AKTS kredi toplamı enstitü kurulu kararı ile %50 oranında artırılabilir.

(3) Tezsiz yüksek lisans programının her dönemindeki iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam iş yükü 90 AKTS kredidir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS kredilik ders alınabileceği Senato kararıyla belirlenir.

(4) Dönem projesi dersi kredisiz olup; başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

(5) Ders yükünü ve 90 AKTS kredisini başarıyla tamamlayan ve dönem projesi danışman tarafından başarılı bulunan öğrenci mezuniyete hak kazanır.

(6) Öğretim elemanı ve öğrencilerin aynı mekânda bulunma zorunluluğu olmaksızın, bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak öğretim faaliyetlerinin planlandığı ve yürütüldüğü lisansüstü uzaktan öğretim programları açılabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, Senato tarafından belirlenir ve Yükseköğretim Kurulunun onayı alınarak uygulanır.

Danışman atanması

MADDE 32 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında, program ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve proje dersinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini veya Senatoca belirlenen niteliklere sahip bir öğretim görevlisini birinci yarıyıl sonuna kadar belirler ve danışman olarak atar. Danışman ana sanat dalı veya ana bilim dalındaki öğretim üyeleri arasından seçilir. Zorunlu durumlarda, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığının gerekçeli önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile belirlenen doktoralı veya sanatta yeterliği olan öğretim görevlileri ve diğer üniversitelerde görevli öğretim üyeleri arasından da danışman atanabilir. Danışman ataması, ilgili ana bilim dalı veya ana sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.

Süre

MADDE 33 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının tamamlama süresi azami üç akademik yıldır. Ancak almakla yükümlü oldukları dersleri ve 90 AKTS kredilerini başarıyla tamamlamış ve dönem proje çalışmasından başarılı bulunmuş öğrenciler üç akademik yıllık süreden daha az sürede mezun olabilirler. Azami öğretim süresini tamamlamış, ancak mezun olamamış öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Ancak, ders alma ve proje hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Tezsiz yüksek lisans programından tezli yüksek lisans programına geçiş

MADDE 34 – (1) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılır.

Mezuniyet ve diploma

MADDE 35 – (1) Tezsiz yüksek lisans programlarında öğrenim gören bir öğrencinin mezuniyeti için, aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir:

a) Dönem projesinden başarılı olmak,  90 AKTS kredisini başarıyla tamamlamak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans dönem projesinin en az üç kopyasını enstitüye teslim eden yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

b) Enstitü tarafından istenen dönem projesi çalışma raporunun Türkçe ve yabancı dilde yazılmış özetlerini içeren CD’si.

c) Dönem projesinin başarılı kabul edilebilmesi için, benzerlik oranının %30’u geçmemesi gerekmektedir.

(2) İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenir. Mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir.

(3) Diplomada; öğrencinin öğrenim gördüğü ana bilim dalı veya ana sanat dalı programının onaylanmış adı ve verilen unvan belirtilir. Diplomada, enstitü müdürü ve Rektörün imzası bulunur.

ALTINCI BÖLÜM

Doktora Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 36 – (1) Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışmaları sonunda hazırlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirme,

b) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme,

c) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama

niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora programı;

a) Tezli yüksek lisans derecesi olan öğrenciler için toplam 21 yerel kredi, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

b) Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; en az 45 yerel kredi, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla ve biri bilimsel araştırma yöntemleri veya modelleme ve tasarım teknikleri dersi olmak üzere en az on beş adet ders, bir seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

c) Ders sayısı ve yerel kredi toplamı, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi ve enstitü kurulu kararı ile %50 oranında arttırılabilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (P), başarısız (F) veya tamamlanmamış (I) olarak değerlendirilir. Tez çalışması 120 AKTS kredisi olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

ç) Doktora programının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere, yüksek lisans sonrası kayıt olan öğrenciler için toplamı 180 AKTS kredidir. Lisans derecesi ile öğrenci kabul eden doktora programlarının her bir döneminin iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS kredidir. Düzenli olmayan öğrenciler için bir dönemde en fazla kaç AKTS kredilik ders alınabileceği enstitü müdürlüğünün teklifi ile Senato kararıyla belirlenir.

(3) Doktora dersleri, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında doktora programlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(4) Doktora öğrencileri, akademik ve/veya tez danışmanının önerisiyle lisans veya yüksek lisans dersleri alabilir. Ancak lisans veya yüksek lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.

(5) Doktora programları, yurt içi ve yurt dışı entegre doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programlar Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre yürütülür.

Öğrenci kabulü

MADDE 37 – (1) Hangi programa, ne kadar öğrenci alınacağı, ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

Süre

MADDE 38 – (1) Doktora programını tamamlama süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için azami altı akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için azami dokuz akademik yıl olup, uygulamaya ilişkin düzenlemeler konusunda Senato yetkilidir. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler, en az bir yarıyıl yeterlik ve en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere bir doktora programını altı yarıyılda; lisans derecesi ile kabul edilenler için en az bir yarıyıl yeterlik ve en az üç yarıyıl tez süresi olmak üzere doktora programını sekiz yarıyılda tamamlayabilirler. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Doktora programında yer alan dersleri tamamlama süreleri aşağıdaki gibidir.

a) Doktora programı için gerekli ders yükünü başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için iki yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için üç yıldır.

b) Ders yükünü başarıyla tamamlayan, yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu fıkrada belirtilen altı akademik yıl sonuna kadar, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz akademik yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

c) Bu süre içinde ders yükünü başarıyla tamamlamayan öğrenciler ile azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenciler, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama dışında kalan öğrencilik haklarından yararlanamaz. Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla doktora tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 39 – (1) Öğrencinin kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından 15 iş gün içerisinde akademik danışman atanır. Akademik danışman, öğrencinin eğitim öğretim işlemlerini takip etmekle yükümlüdür. İlgili ana bilim dalı başkanlığı akademik danışman atamadığı takdirde öğrencinin akademik danışmanlığını ana bilim dalı başkanı yürütür.

(2) Enstitü ana bilim dalı başkanlığı her öğrenci için tez danışmanını ve danışmanının belirleyeceği tez konusunu enstitüye önerir. Tez konusu, tez danışmanının önerisi enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında; Tez danışmanının en geç üçüncü yarıyılın sonuna, yüksek lisans derecesi ile kabul edilen doktora programlarında ise en geç üçüncü yarıyılın başına kadar derslerin %50’sini başarıyla tamamlamış öğrencilere danışman atanması zorunludur.  Tez Danışmanı atama koşulları aşağıdaki gibidir.

a) Tez çalışmasının niteliği birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda ikinci tez danışmanı atanabilir. Birinci tez danışmanının ve/veya program ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile ikinci tez danışmanı, enstitü yönetim kurulu tarafından atanır. İkinci tez danışmanı en az doktora derecesine sahip olmak koşulu ile Üniversite dışından da olabilir. Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı yükü en fazla 12’dir. Bu sayının %50 oranında arttırılması enstitü kurulunca belirlenir. Proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

b) Tez Danışmanı öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının en az doktora derecesine sahip olması gerekir.  Tez danışmanı diğer üniversitelerdeki öğretim üyelerinden seçildiği takdirde, ancak ikinci tez danışmanı olarak atanabilir. Bu durumda enstitü yönetim kurulu Üniversiteden bir tez danışman atayacaktır.

(3) Doktora tez danışmanı değişikliği, öğrencinin yazılı müracaatı ve tez danışmanının ve ilgili ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu onayı ile gerçekleşir.

Yeterlik sınavı

MADDE 40 – (1) Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin bulunduğu doktora programındaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır.

(2) Doktora yeterlik sınavları; mayıs-haziran ve kasım-aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre Enstitü Müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

(3) Yeterlik sınavları, program ana bilim dalı başkanlığı tarafından önerilen ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan tam zamanlı olarak görev yapan beş öğretim üyesinden oluşan doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Doktora yeterlik komite; farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacı ile doktora yeterlik sınav jürisi veya jürileri kurabilir. Doktora yeterlik sınav jürisi, en az ikisi kurum dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(4) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Her bir bölümde öğrencinin 100 üzerinden en az 50 alması zorunludur. Yazılı sınavdan 50’nin altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilemez. Öğrencinin doktora yeterlik sınavında başarılı olabilmesi için, her iki sınavdan almış olduğu notların toplamının ikiye bölünmesi sonucunda elde edilen notun 100 üzerinden en az 75 olmalıdır. Yazılı ve sözlü sınavlar için doktora yeterlik komitesinin önerdiği ve enstitü yönetim kurulu tarafından onaylanan doktora yeterlik jürisi oluşturulur. Bu jüri üyelerinin her biri en az bir soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yaparak beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı ortalama notu sözlü sınav notu olarak belirlenir. Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 den az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Sözlü sınavlarda sınavda sorulan sorular ve öğrenci tarafından verilen cevaplar, doktora sınav jürisindeki raportör tarafından kayıt altına alınır. Doktora yeterlik sınav jürisi yeterlik sınavını başaramayan bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının 1/3’ünü geçmemek şartıyla danışmanın önerisini alarak fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Bu karar, doktora yeterlik jürisi yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Doktora yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, tezi için ders kaydı yaparak bir sonraki yarıyılda tekrar doktora yeterlilik sınavına girer. Bu sınavda başarısız olan öğrenci almış olduğu tez dersinden de başarısız sayılır. Doktora yeterlilik sınavından başarısız olan bu öğrenciye enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(6) Doktora programlarına lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin yüksek lisans programına geçmeleri halinde, Doktora programında almış oldukları derslerin yerel kredi, AKTS kredileri ve içerikleri dikkate alınarak ilgili ana bilim dalı başkanlığı teklifi ve enstitü yönetim kurul kararı ile belirlenir.

Tez izleme komitesi

MADDE 41 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, tez danışmanının sorumluluğunda ilgili program ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka ilgili ana bilim dalı içinden veya dışından ve kurum dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse toplantıya katılabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 42 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisinin tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez önerisi savunma talebi, öğrencinin yazılı başvurusu tez danışmanının ve ana bilim dalı başkanının onayı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir ve sözlü savunma tarihi enstitü müdürlüğünce ilan edilir.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce tez izleme komitesi üyelerine dağıtır. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, tez izleme komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya ret kararını salt çoğunlukla verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak ilgili ana bilim dalı başkanlığı tarafından üç gün içinde enstitüye bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile atanabilir. Tez çalışmasına aynı tez danışmanı ile devam etmek isteyen öğrenci en geç üç ay içinde, tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise en geç altı ay içinde tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

(4) Tez izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine tez çalışmasının gelişmesi ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonra yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir ve bir tutanakla ilgili ana bilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir.

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 43 – (1) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları Senatonun belirlediği tez yazım kılavuzundaki esaslara uygun olarak hazırlamak, danışmanının sunuş yazısı ile birlikte enstitüye teslim etmek ve jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı %15’den fazla olamaz.

(2) Doktora tez jürisi, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir ve atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve toplamda en az ikisi başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, birisi Üniversite içinden ve diğeri Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Kesin zorunluluklar nedeniyle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama sebeplerini gerekçeli olarak en geç on gün içinde enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir.

(3) Enstitü tarafından tezin 15 gün süre ile incelemeye açık tutulduğu, Rektörlüğe, fakültelere ve diğer enstitülere ilan edilmek üzere duyurulur. Tezin incelemeye açık tutulduğu süre içerisinde tezle ilgili gelen yazılı görüşler varsa, enstitü müdürlüğünce jüri üyelerine ayrı ayrı yazılı olarak bildirilir. Jüri üyeleri adayın sunduğu doktora tezini, bilimsel ve biçimsel yönden inceleyerek tez hakkında ayrıntılı kişisel rapor hazırlar. Jüri üyeleri hazırladıkları bu raporları, tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içinde ve öğrencinin tez sınavına alınmasından önce enstitü müdürlüğüne verir. Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Doktora tez sınavının tarihi ve yeri enstitü müdürlüğünce belirlenir, jüri üyelerine ve öğrencilere yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı herkese açık olup, öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

(4) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri dinleyicilere kapalı olarak tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, program ana bilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye bildirilir. Tezi reddedilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez danışmanı atanır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile yeni bir tez konusu verilir. Lisans derecesi ile doktoraya kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Doktora diploması

MADDE 44 – (1) Tez sınavında başarılı olan ve diğer koşulları sağlayan öğrenci, tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmış doktora tezinin siyah bez ciltli altı kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde tez danışmanının kabul yazısıyla enstitüye teslim eder. Bir ay içinde tezini teslim edemeyen öğrenci, geçerli mazeretini bildiren bir dilekçeyle enstitü müdürlüğüne başvurarak en çok bir aylık ek süre talep edebilir. Bu süre sonunda da tezini teslim etmeyen öğrenciye istediği takdirde ilave ek süre verilebilir. Diplomaya hak kazanabilmek için, Üniversite enstitülerine bağlı olarak eğitim-öğretim yapılan bütün doktora programlarındaki doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için, İstanbul Aydın Üniversitesi adresli, bir adet bilimsel makalesi uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş olması zorunludur. Bu makalenin Expanded Science Citation Index (SCI)’de taranıp Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)’nun başvuru dönemi için geçerli (A) listesinde yer alan ve Social Science Citation Index (SSCI) ile Arts Humanities Citation Index (AHCI)’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan ve TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (B) listesinde yer alan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde, Expanded SCI’da taranan, ancak TÜBİTAK’ın başvuru dönemi için geçerli (A) ve (B) listelerinde yer almayan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış olması gerekir. Enstitü ana bilim/ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile Engineering Index (EI), Chemistry Citation Index (CCI), Compu Math Citation Index (CMCI), ANBAR, ECONLIT ve Architectural Periodicals Index kapsamındaki uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler de bu kapsamda değerlendirilebilir. Yayın şartı aranmayacak doktora programlarının ve yayın şartı yerine geçecek olan koşulların belirlenmesi ana bilim dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile Senatoca belirlenir.

(2) Diploma tarihi, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenir, doktora diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü ana bilim dalı ve programının onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Sanatta Yeterlik Programı

Amaç ve kapsam

MADDE 45 – (1) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eseri ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında üstün bir uygulama ve yaratıcılığın yanı sıra, yeni sentezlere ulaşmak ve kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik sahibi olmak amacı ile açılır. Sanatta yeterlik programı YÖK tarafından belirlenen dallarda açılır.

(2) Bir sanat alanında sanatta yeterlik yapan öğrenci, sanatta yeterlik tezi veya sanatta yeterlik eseri ve sanatta yeterlik çalışması raporu hazırlar. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların;

a) Özgün bir sanat eseri oluşturma,

b) Özgün bir proje geliştirme,

c) Üstün uygulama ve yaratıcılık gerektiren bir konser ya da resital icra etme/yönetme, bir sahne eserini uygulama veya sergileme/yönetme

niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.

(3) Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 21 yerel kredi ve 60 AKTS krediden az olmamak koşulu ile en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için 45 yerel kredi ve 120 AKTS krediden az olmamak koşulu ile en az 15 adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur. Alınacak kredi ve ders sayısının asgari sayıdan fazla olması ana bilim dalı başkanlığı teklifi ile enstitü yönetim kurul kararı ile belirlenir. Sanatta yeterlik çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Sanatta yeterlik programı öğrencilerinin dönem başı iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere lisans derecesi ile kabul edilenlerin toplam 240 AKTS kredisi, yüksek lisans yapmış öğrencilerin bir dönemlik iş yükü 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 180 AKTS kredidir.

(4) Lisansüstü dersler, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden de seçilebilir.

(5) Sanatta yeterlik öğrencileri danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz.

Öğrenci kabulü

MADDE 46 – (1) Üniversitede sanatta yeterlik programı açılması için Yükseköğretim Kurulundan onay alındıktan sonra; programa öğrenci alınıp alınmayacağı, programa kabul edilecek öğrenci sayısının tespiti, fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinin ilgili ana bilim dalı başkanlığının teklifi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, başvuru ve sınav tarihleri ve varsa diğer koşullar Rektörlük tarafından ilan edilir ve 5 inci maddede belirtilen esaslara göre öğrenci kabul edilir.

(2) Sanatta yeterlik programına hangi lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği, Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Bu programlara ayrıca Senatoca belirlenen lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olan öğrenciler de kabul edilebilir.

(3) Üniversitede yüksek lisans yapmakta olan öğrencilerden ALES’ten alanında en az 55 puan alanlar, diğer koşulları taşımaları ve yazılı başvurmaları halinde sanatta yeterlik programlarına kabul edilerek intibakları yapılır.

Süre

MADDE 47 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için altı akademik yıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için dokuz akademik yıldır. Sanatta yeterlik programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere sanatta yeterlik programını beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler için en az iki yarıyılı sanatta yeterlik çalışması süresi olmak üzere yedi yarıyılda tamamlayabilir. Bu süreler içinde kredili derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlanmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Sanatta yeterlik programında yer alan dersleri tamamlama süreleri aşağıdaki gibidir.

a) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

b) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez veya sergi veya proje çalışmasını birinci fıkrada belirtildiği üzere altı yıl sonuna, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci için dokuz yıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen bir öğrenciye ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile tezini, sergi veya proje çalışmasını jüri önünde savunması için her seferinde en az altı ay olmak üzere ek süreler verilir.

c) Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlamayanlar ile tez, sergi veya proje çalışmasını tamamlayamayanlar, 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullara göre ilgili döneme ait öğrenim ücretlerini ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumda, ders ve sınavlara katılma ile tez hazırlama hariç, öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaksızın öğrencilik statüleri devam eder. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş olanlardan, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayan öğrencilerin talepleri halinde kendilerine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Danışman atanması

MADDE 48 – (1) Sanatta yeterlik programı enstitü ana sanat dalında görev yapan her öğretim üyesi, her yarıyılın başından en fazla bir ay önce sanatta yeterlik yaptırabileceği konuları ve bu konularla ilgili son beş yılda yaptığı yayınların ve sanatsal faaliyetlerin bir listesini program ana sanat dalı başkanlığına verir. Bu bilgiler enstitü müdürlüğüne gönderilir. Öğretim üyelerinin listesi ve yönetebileceği sanatta yeterlik çalışması konuları enstitü müdürlüğünce ilan edilir. Sanatta yeterlik öğrencisi, çalışmak istediği yeterlik çalışması konusunu ve danışmanını, bir dilekçe ile program ana sanat dalı başkanlığına bildirir. Bu başvurular program ana sanat dalı başkanlığınca değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda; sanatta yeterlik programındaki her öğrenci için ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere ana sanat dalı başkanlığının önerisi, enstitü yönetim kurulunun onayı ile en geç dördüncü yarıyılın sonuna kadar bir öğretim üyesi danışman olarak belirlenir ve atanır. Yüksek lisans ve doktorada öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı yükü 12’dir. Bu sayının %50 oranında arttırılması enstitü kurulunca belirlenir. Proje danışmanlıkları bunun dışındadır.

(2) Danışman ilgili ana sanat dalı öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili ana sanat dalında yeterli sayıda öğretim üyesi yoksa doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilir.

Sanatta yeterlik çalışması önerisi savunması

MADDE 49 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci; en geç altı ay içinde, yapacağı çalışmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez/sergi/proje önerisini, 49 uncu maddede belirtilen izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci tez/sergi/proje önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) İzleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez/sergi/proje önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar ilgili ana sanat dalı başkanlığınca öneriyi izleyen üç gün içinde enstitü müdürlüğüne bildirilir.

(3) Tez/sergi/proje önerisi reddedilen öğrenci, enstitü yönetim kurulunca tespit edilen esaslar çerçevesinde yeni bir danışman ve tez/sergi/proje konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda yeni bir tez/sergi/proje izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışman ile devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve konu değiştiren bir öğrenci altı ay içinde tekrar tez/sergi/proje önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.

(4) Tez/sergi/proje önerisi kabul edilen öğrenci için, tez/sergi/proje izleme komitesi, ocak-haziran ve temmuz-aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez/sergi/proje çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrenciye, enstitü yönetim kurulu kararı ile eğitim-öğretime devam hakkı verilir ve yeni bir danışman atanır.

Sanatta yeterlik çalışması izleme komitesi

MADDE 50 – (1) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile tamamlayan öğrenci için ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile bir ay içinde tez/sergi/proje izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez/sergi/proje izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede danışmandan başka, ilgili ana sanat dalı içinden veya dışından ve kurum dışından birer üye yer alır. İkinci danışmanın bulunması durumunda ikinci danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3) Tez/sergi/proje izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili ana sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılması

MADDE 51 – (1) Tez hazırlayan bir öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan bir öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen sanatta yeterlik çalışması raporu yazım kılavuzuna uygun bir biçimde yazmak ve ayrıca tezini/sergisini/projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Sanatta yeterlik tezi/sergisi/projesi benzerlik programından geçirildikten sonra öğrencinin tezi/sergisi/projesi, savunmak üzere kabul edilir. Benzerlik oranı %15’ten fazla olamaz.

(2) Jüri, ilgili ana sanat dalı başkanlığı önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin danışmanı ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur.

(3) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi sınava alır. Sınav, sanatta yeterlik çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

(4) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir. Bu karar, enstitü ana sanat dalı başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir. Sanatta yeterlik çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini veya sergisini veya projesini aynı jüri önünde yeniden savunur. Sanatta yeterlik çalışması reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye yeni bir çalışma konusu verilir. Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına kabul edilmiş olanlardan tezde başarılı olamayan öğrencilere talepleri halinde 31 inci maddeye göre tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Sanatta yeterlik diploması

MADDE 52 – (1) Tez/sergi/proje sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydı ile 50 nci maddede belirtilen tez veya metnin Senatonun belirlediği sanatta yeterlik çalışması yazım kılavuzuna göre ciltlenmiş altı kopyasını, sanatta yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde enstitüye teslim eden ve çalışması şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, sanat dalının özelliğine göre verilecek unvanı belirleyen sanatta yeterlik diploması almaya hak kazanır.

(2) Öğrencinin mezun olabilmesi için, 44 üncü maddede belirtilen yayın şartı Senato kararına göre belirlenir.

(3) Sanatta yeterlik diplomasının üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu ana sanat dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Bu diploma enstitü müdürü ve Rektör tarafından imzalanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Değişimi ve Ortak Eğitim-Öğretim Programları

Öğrenci değişimi ve ortak eğitim-öğretim programları

MADDE 53 – (1) Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilerin, yurt içinde veya yurt dışında ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldıkları ders veya uygulamaların AKTS kredileri, ilgili ana bilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlü oldukları derslerin kredileri yerine sayılabilir.

(2) Bu öğrencilerin Üniversitedeki kayıtları, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında bulundukları süre içerisinde devam eder ve bu süre eğitim-öğretim süresinden sayılır.

(3) Öğrenciler, değişim dönemi içinde kendi programlarında almaları gereken dersler yerine, bu derslerin eşdeğeri olabilecek dersleri alabilirler. Tez aşamasında, değişim çerçevesinde diğer yükseköğretim kurumlarına gidip, dönem sonunda 30 AKTS kredilik iş yükünü başaramayan öğrenciler o dönemden başarısız sayılırlar.

(4) Öğrenci, diğer üniversitelerdeki programa gitmeden önce, danışmanının nezaretinde değişim döneminde alacağı 30 AKTS kredilik derslerin seçimini yapar. Seçilen dersler ilgili ana bilim/sanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile kesinleşir. Bu derslerden alınan notlar, 20 nci maddede öngörülen not sistemine çevrilerek öğrenci transkriptine işlenir ve akademik ortalamaya katılır.

(5) Öğrencinin almış olduğu bu derslerden başarısız olduğu dersler varsa, öğrenci onların yerine kendi programlarında almadığı dersler arasından, danışmanının uygun göreceği ve ana bilim/sanat dalı başkanının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca onaylanan ve eşdeğer kabul edilen dersleri alır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Disiplin

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 55 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Mütevelli Heyet, Senato ve ilgili Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 56 – (1) 13/11/2013 tarihli ve 28820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 57 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü yürütür.