20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

YÖNETMELİK

Kamu Denetçiliği Kurumundan:

KAMU DENETÇİLİĞİ UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/3/2013 tarihli ve 28601 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliğinin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “iki yılı geçmemek” ibaresi “altı aylık süreyi aşmamak” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 –  Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu Başdenetçisi yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/3/2013

28601 (Mükerrer)