20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI

İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/2)

MADDE 1 – 24/5/2006 tarihli ve 26177 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurtdışı pazarlarda tanıtılması amacıyla gerçekleştirecekleri Ek-1’de belirtilen tanıtım harcamaları, Ek-2’de belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri

a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 250.000 ABD Doları tutarında,

b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 100.000 ABD Doları tutarında,

desteklenir

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin dördüncü alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 28 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5)  Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılan inceleme neticesinde istenilecek eksik bilgi/belgelerin; şirkete/kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde otomasyon sisteminden yapılan başvuruyu müteakip Bakanlık/İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine ibraz edilmemesi halinde, söz konusu harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 35 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Birinci fıkrada belirtilen kusur harcama yetkisi verilen şirket tarafından gerçekleştirilmiş ve destek kapsamına alınan şirketin bu kusurun oluşmasında doğrudan bir rolünün olmadığı tespit edilmiş ise harcama yetkisi verilen şirketin yetkisi iptal edilir ve bu şirket aracılığıyla sağlanmış destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır.”

MADDE 6  – Aynı Tebliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 28 inci maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hakkında eksik belge işlemi gerçekleştirilmeyen harcama dosyaları için uygulanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında eksik belge işlemi gerçekleştirilmiş olan harcama dosyaları için, bu madde yürürlüğe girdikten sonra, harcama dosyasının değişiklik öncesi Tebliğ çerçevesinde kalan süresi içerisinde tamamlanmak üzere sadece bir kez eksik belge işlemi uygulanabilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 9 uncu maddenin birinci fıkrasında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılan değişiklikler, 27/8/2014 tarihinden sonra gerçekleştirilen harcamalar için uygulanır.”

MADDE 8  – Aynı Tebliğ eki Ek-2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“ EK-2

2006/4 Sayılı Tebliğ'in 10 uncu ve 11 inci Maddeleri Çerçevesinde Destek Kapsamında Değerlendirilen Danışmanlık Alanları

 

Yönetim Danışmanlığı

Ar-Ge ve Ürün Geliştirme

Bilgi Sistemleri Danışmanlığı

Bütçe ve Planlama

Değer Zinciri Yönetimi

Değişiklik Yönetimi Süreci

Depo Analiz

Fiyatlama ve Kârlılık Yönetimi

Gastronomi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Akış Yönetimi Sistemi

İş Ailesi ve Ücret Yönetimi

İş Geliştirme

İş Sürekliliği Yönetimi

İşletme Sermayesi Yönetimi

Kalite Kontrol Sistemi Oluşturulması

Kalite Geliştirme

Karar Destek Sistemlerinin Oluşturulması

Karbon Ayak İzi Çalışmaları

Kurumsal Sorumluluk Çalışmaları

Kriz Yönetimi

Kurumsal Kimlik Oluşturulması

Kurumsal Yönetişim

Mağaza Açılması ve İşletilmesi

Mağaza Yönetimi

Marka Kimliği

Marka Stratejisi

Marka Yönetimi

Operasyonel Strateji

Organizasyon ve Yeniden Yapılandırma

Pazara Giriş

Pazar Konumlandırma

Perakende Yönetimi

Proje Yönetimi

Risk Yönetimi

Satış ve Pazarlama Yönetimi

Sosyal Medya Yönetimi

Stratejik Pazarlama

Stratejik Planlama

Stratejik Şirket Yapılandırılması

Süreç Yönetimi

Şirket Kuruluşu

Şirket Satın Alınması

Tedarik Zinciri Yönetimi

Toplam Kalite Yönetimi

Üretim Performansının İyileştirilmesi

Üretim Yönetimi

 

Tasarım Danışmanlığı

Moda Tasarımı

Endüstriyel Ürün Tasarımı

Ambalaj Tasarımı

 

Hukuk Danışmanlığı

Yurt Dışı Pazarlara Yönelik Hukuk Danışmanlığı

 

 

Bilişim Danışmanlığı: Bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünlerinin lisansları ve bunların yıllık bakım-güncelleme bedelleri ile yazılımların devreye alınması, iyileştirilmesi ve idamesi için yapacakları danışmanlık, eğitim ve dış kaynak kullanımı harcamaları destek kapsamında değerlendirilir.

 

Araç Planlama Sistemleri

Bilgisayarlı Tasarım (CAD)

Doküman Yönetim Sistemleri (DMS)

Felaket Yönetimi

E-İş Yönetim Sistemi

İş Akış - Süreç Yönetim Sistemleri

İş Zekası Yönetim Sistemleri

Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP)

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal Sistem Entegrasyon Hizmetleri

Lojistik Yönetim ve Optimizasyonu Sistemleri

Mobil Satış Ekibi Yönetim Sistemleri

Mobil Satış ve Takip Sistemleri

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

Müşteri Şikayet veya Çağrı Merkezi Yönetim Sistemleri

Perakende Yönetimi

Promosyon Yönetim Sistemleri (TPM)

Talep Planlama Sistemleri (DMS)

Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM)

Üretim Optimizasyon Sistemleri

Yönetim Raporlama Sistemleri

Yönetişim, Risk ve Uyum Sistemleri (GRC)

”

 

MADDE 9 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.