20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/46

Konu          :  Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi

                        52 ada 41 no.lu parsel İmar Planı Değişikliği

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 22/04/2015 tarih ve 2562 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki Düzce İli, Merkez İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 6.512,00 m² yüzölçümlü 52 ada 41 no.lu parsele “Ticaret Alanı (Emsal: 1.50; Yençok: 3 kat), Trafo Alanı ve Yol” kullanım kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, Kurulumuzun 29.12.2014 tarih ve 2014/131 sayılı Kararı ile onaylanan 29.01.2015 tarih ve 29251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde Düzce Belediye Başkanlığınca yapılan itirazın kabulüne,

Yapılan itiraz sonucu Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

Onaylanan imar planının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Düzce Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız