20 Haziran 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29392

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih          :  29/5/2015

Karar No    :  2015/42

Konu          :  Adana İli, Sarıçam İlçesi, Dağcı Köyü (314 no’lu parsel)

                        İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 23/03/2015 tarih ve 1725 sayılı yazısına istinaden;

1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Adana İli, Sarıçam İlçesi, Dağcı Köyü sınırları içerisinde yer alan 261.250,00 m2 yüzölçümlü 314 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı (Ayrık Nizam 2 Kat, Ön Bahçe Mesafesi 5 metre, Yan Bahçe Mesafesi 3 metre, TAKS:0.30, KAKS:0.60)”, “Ticaret Alanı (E:1.00, Yençok:3 Kat)”, “Sanayi Alanı (E:1.00, Max. TAKS:0.70, Yençok:Serbest)”, “Akaryakıt, Şarj ve Servis İstasyonu Alanı (E:0.40, Yençok:6.50)”, “Eğitim Tesisi Alanı (Max. TAKS:0.40, Yençok:Serbest)”, “Dini Tesis Alanı (Max. TAKS:0.40, Yençok:Serbest)”, “Kültürel Tesis Alanı (Max. TAKS:0.40, Yençok:Serbest)”, “Trafo Alanı”, “Park” ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sarıçam Belediye Başkanlığına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

Ekler için tıklayınız