19 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29391

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 8/6/2015

Karar No  : 2015/ÖİB-K-45

Konu         : Taşınmaz özelleştirilmesi

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 12/5/2015 tarih ve 9383 sayılı yazısına istinaden,

1. İdare’ce, 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden verilen satış yetkisi kapsamında, Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda, İhale Komisyonunca; “Kuruluşa ait; Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca Mahallesi, 214 ada, 18 no.lu parseldeki 338,00 m² yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) özelleştirilmesi ihalesinde; 268.000.- (ikiyüzaltmışsekizbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Kutlu Soner KAYALI’ya İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,  Kutlu Soner KAYALI’nın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 261.000.- (ikiyüzaltmışbirbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Abidin ÖZDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abidin ÖZDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına istinaden karar verilmiştir.