18 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29390

YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Teftiş Kurulu Başkanı, mesleğe özel yarışma sınavı ile girmiş, üç yıllık müfettiş yardımcılığı süresi sonunda yapılan yeterlilik sınavı sonucunda müfettiş sıfatını kazanmış ve en az beş yıl Şirket Teftiş Kurulunda müfettişlik ve/veya başmüfettişlik yapmış, bilfiil 10 yıllık müfettişlik hizmeti bulunan Kurul Başmüfettişleri arasından Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla atanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.