18 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29390

YÖNETMELİK

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumundan:

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE

KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (N) BENDİ KAPSAMINDA

ANADOLU AJANSI TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN YAPACAĞI

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK USUL

VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (n) bendi uyarınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (n) bendi uyarınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünün her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (n) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen,

a) Alım yapmaya yetkili ünite: Satın alma veya ihale işlemlerinin takibi ve sonuçlandırılması için görevlendirilen birim veya birimleri,

b) Genel Müdür: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürünü,

c) Hizmet: Kurumun her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden satın alacağı hizmetlerle, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını,

ç) İstemci ünite: Satın alma veya ihalenin yapılmasını isteyen, talep sahibi birim veya birimleri,

d) Kurum: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunu,

e) Mal: Kurumun her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden satın alacağı taşınır ve taşınmaz mal ve haklarını,

f) Merkez: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu merkez teşkilatını,

g) Taşra: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu taşra teşkilatını,

ğ) Ünite Amiri: İstemci ünite veya alım yapmaya yetkili ünite yetkililerini,

h) Yetki Limiti: Alıma yetkililerin alım yapma yetki sınırlarını belirleyen parasal değerleri,

ı) Yönetim Kurulu: Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte yer alan ancak madde kapsamında tarifi yapılmayan diğer terimler hususunda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde yer alan tanımlar ile ilgili Yönetmeliklerde yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İlkeler, Yaklaşık Maliyet ve Sözleşme Esasları

İlkeler

MADDE 5 – (1) Kurum, bu Yönetmeliğe göre yapılacak ihalelerde, yayın faaliyetlerinin gerektirdiği koşulları da gözetmek suretiyle, saydamlığı, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2) Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için alıma çıkılamaz.

Yaklaşık maliyet

MADDE 6 – (1) Kurumun, her türlü program, haber, yapım ve yayınlarla ilgili olarak Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden yapacağı mal ve hizmet alımlarında yaklaşık maliyet, istemci ünite tarafından fiyat üzerinden görüşmeler yapılarak KDV hariç olarak belirlenir.

Sözleşme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan alımlarda taraflarca imzalanan sözleşme hükümleri esas alınır. Sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Denetim, muayene ve kabul işlemleri

MADDE 8 – (1) Satın alınan mal ve/veya hizmetin tesliminin sözleşmeye uygun olup olmadığını denetleme, muayene ve kabulü istemci ünite ve söz konusu mal ve hizmetten yararlanan ünite veya ünitelerin yetki ve sorumluluğundadır. Ayrıca Kurum, ihtiyaç halinde Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketinden bu Yönetmelik kapsamında alacağı mal ve hizmet alımlarını niteliğinin tabi olduğu mevzuat hükümleri esas alınarak muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenleme yapabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirim ve tebligat esasları

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında istekli ve yüklenicilere yapılacak bildirim ve tebligatlar;

a) Faks ile,

b) Elektronik ortamda,

c) İmza karşılığı elden,

ç) İadeli taahhütlü mektupla

yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan alımlarda ilanda ve ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen usullerle tebligat yapmak esas olup, zorunlu hallerde iadeli taahhütlü mektup ile de tebligat yapılabilir.

(3) Faks veya elektronik ortamda yapılan bildirimlerde teyit tarihi, tebliğ tarihi sayılır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürü yürütür.