16 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29388

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1– 8/10/2010 tarihli ve 27723 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında açılan bütün dersleri almak zorundadır. Bir öğrencinin, üçüncü yarıyılından itibaren her dönemde alacağı normal AKTS kredi yükü, öğrencinin kayıtlı olduğu programında belirtilen yüktür. Genel not ortalaması 1.79’un altında olan öğrenciler üst yarıyıldan yeni ders alamazlar ancak başarısız oldukları alt yarıyıl derslerini tekrar ederler. Öğrencilerin genel not ortalaması;

a) 1.80 ile 1.99 arasında ise normal dönemdeki AKTS kredi yükü kadar derse,

b) 2.00 ile 2.49 arasında ise normal dönemdeki ders kredi yükünün %20 fazlası,

c) 2.50 ile 2.99 arasında ise normal dönemdeki ders kredi yükünün %30 fazlası,

ç) 3.00 ile 3.49 arasında ise normal dönemdeki ders kredi yükünün %40 fazlası,

d) 3.50’nin üzerinde ise normal dönemdeki ders kredi yükünün %50 fazlası,

kadar derse kayıt yaptırabilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“MADDE 28 – (1) Azami süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları derslerin her biri için iki adet ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl, bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavlarına girme hakkı tanınır.

(2) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2.00 GNO’yu sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

(3) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdikleri ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Açık öğretim hariç olmak üzere bir başka yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olduğu belirlenen öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2) Kendi isteği ile Üniversiteden ayrılacak olanlar öğrenim gördükleri ilgili birime yazılı olarak başvurur. Üniversiteden ayrılan öğrencilerin tüm öğrencilik hakkı sona erer.

(3) Öğrencinin öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması halinde ilgili yönetim kurulu kararı ile kaydı silinir.

(4) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi nedeniyle kaydın yenilenmemesinden dolayı, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilebilir.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/10/2010

27723

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

7/7/2011

27987

2-

27/6/2012

28336

3-

27/6/2013

28690

4-

16/10/2014

29147