16 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29388

YÖNETMELİK

Yalova Üniversitesinden:

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yalova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Doktora programında ders verecek öğretim üyelerinin en az dört yarıyıl boyunca bir lisans programında ya da iki yarıyıl boyunca bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması; yüksek lisans programında ders verecek öğretim üyelerinin ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Bahar yarıyılı sonunda teslim edilemeyen tez, Ağustos ayının son haftası içinde teslim edilebilir. Ağustos ayının son haftası içinde teslim edilen tez, güz veya bahar yarıyılları sonunda teslim edilenlere benzer şekilde değerlendirilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),(b),(c),(d) bentleri ile ikinci fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki (ı) bendi eklenmiştir.

“a) Tez savunma jürisi, ilgili EABD/EASD Başkanlığının önerisi ve EYK’nın onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere doktor unvanlı en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman yer alabilir.

b) Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile biri tez danışmanı olmak üzere kurum içinden üç, başka bir yükseköğretim kurumundan iki olmak üzere toplam beş öğretim üyesinin ismini önerir. Üç kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride görev alamaz.

c) Beş kişiden oluşan jürilerde, jüriyi belirlemek üzere, ilgili EABD/EASD başkanlığı enstitüye, tez teslim formu ile biri tez danışmanı olmak üzere EABD/EASD içinden dört, başka bir yükseköğretim kurumundan üç olmak üzere toplam yedi öğretim üyesinin ismini önerir. Beş kişiden oluşan jürilerde ortak danışman jüride yer alabilir.”

“d) Enstitülere tez savunma jürisinin önerilmesi için, tez yazım kılavuzuna uygun yazılmış tezin jüri öneri formu ile birlikte enstitüye teslim edilmiş olması ve danışman tarafından intihal programı kullanılarak tezde bilimsel atıf ve alıntı kurallarına uyulduğunun onaylanması gerekir. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan, intihal programı raporu sunulmayan veya danışman tarafından incelenerek onaylanmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.”

“g) Savunma sınavı sonrasında, tezi hakkında yazım kılavuzu veya imla hataları açısından düzeltme kararı verilen öğrenciye, gerekli düzeltmeleri yapması için en fazla bir ay süre tanınır. Öğrenci verilen süre içinde gereğini yaparak, tezi jüri üyelerine (en az danışmanı ve bir jüri üyesine) onaylatır ve jüri üyelerinin imzaladığı onay formunu Enstitü Müdürlüğüne teslim eder.”

“ı) Tezi reddedilen veya düzeltme sonrası savunmada reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek programla ilişkisi sona erdirilir.  Bu talepte bulunan öğrenci tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükünü tamamlamış ve not ortalaması şartını sağlıyor ise proje savunma sınavına alınır ve bu sınavdan başarılı olması halinde kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Talepte bulunan öğrenci tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükünü tamamlamamış ise talebi kabul edilmez, sonraki dönemlerde ilave dersleri alarak kredi yükünü tamamlayan öğrencilerin talepleri tekrar değerlendirmeye alınabilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “üçüncü” ibaresi “ikinci” şeklinde, “üç” ibaresi de “iki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyıl sonunda proje savunma sınavına alınır.

b) Tezsiz yüksek lisans programında, proje çalışmasında elde edilen sonuçlar, Senato tarafından belirlenen proje yazım kılavuzuna uygun olarak hazırlanır. Proje savunma sınavına girecek öğrenci, güz ve bahar yarıyılı sonunda akademik takvimde belirtilen tarihler arasında projesini yazım kılavuzunda belirtilen esaslara göre ve enstitü tarafından istenen adette hazırlayarak, proje jürisi öneri formu ile birlikte Enstitü Müdürlüğüne teslim etmek zorundadır. Bahar yarıyılı sonunda teslim edilemeyen dönem projesi, Ağustos ayının son haftası içinde teslim edilebilir. Ağustos ayının son haftası içinde teslim edilen dönem projesi, güz veya bahar yarıyılları sonunda teslim edilenlere benzer şekilde değerlendirilir.

c) Tezsiz yüksek lisans proje savunma sınavı, ilgili EABD/EASD başkanlığının teklifi ile biri öğrencinin danışmanı olmak üzere EYK tarafından oluşturulacak üç kişilik jüri huzurunda yapılır. Öğrencinin proje konusu ile uyumlu öğretim üyesi bulunması halinde, jüri üyelerinden birisinin yükseköğretim kurumu içindeki başka bir EABD’dan seçilmesi tercih edilir. Proje savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri proje hakkında salt çoğunlukla başarılı veya başarısız kararı verir. Bu karar EABD/EASD başkanlığınca sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesindeki “EABD veya” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı cümledeki “olmak kaydıyla” ibaresinden sonra gelmek üzere “danışman dahil” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesinde geçen “biri” ibaresi “ikisi” şeklinde ve aynı fıkranın üçüncü cümlesinde geçen “üçü” ibaresi “üç” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendine aşağıdaki iki cümle eklenmiştir.

“Enstitülere tez savunma jürisinin önerilmesi için, tez yazım kılavuzuna uygun yazılmış tezin jüri öneri formu ile birlikte enstitüye teslim edilmiş olması ve danışman tarafından intihal programı kullanılarak tezde bilimsel atıf ve alıntı kurallarına uyulduğunun onaylanması gerekir. Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan, intihal programı raporu sunulmayan veya danışman tarafından incelenerek onaylanmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yalova Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

9/8/2012

28379

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2013

28552