16 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29388

YÖNETMELİK

İstanbul Arel Üniversitesinden:

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI STRATEJİK

ARAŞTIRMALAR UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik,  İstanbul Arel Üniversitesine bağlı olarak kurulan Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ARELUSAM): İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Arel Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Arel Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Türkiye’nin milli güvenliğini etkileyen küresel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri izlemek, incelemek, değerlendirmek ve sonuçlarını ilgili kurum, makam ve kişilerle paylaşmak maksadıyla, bilimsel araştırma ve toplantılar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, değerlendirmek, görüş ve önerileri ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak.

b) İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; Uluslararası İlişkiler İngilizce ve Türkçe bölümleri, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü öğretim üyelerinin ihtisasları doğrultusunda, Avrupa Birliği, Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar, Ortadoğu ve küresel ilişkiler konularında araştırmalar yapmak, kongre ve sempozyumlar düzenlemek.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı bilimsel yayınlardan ve açık haber kaynaklarından elde edilen bilgilerin analiz ve değerlendirilmelerini yapmak; üretilen bilgileri ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve yayınlarla ilgililere ve kamuoyuna aktarmak, ders materyallerinin güncelleştirilmesi ve benzeri amaçlar için kullanıma açmak; stratejik araştırmalar arşivinin geliştirilmesini sağlamak.

b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak proje gerçekleştirme ve ortak araştırma olanaklarını sağlamak.

c) Öncelikle İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü olmak üzere Üniversitenin diğer akademik birimleri ile disiplinler arası projeleri geliştirmek ve bu alanda yapılacak çalışmaları özendirmek.

ç) Talepte bulunan kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına danışmanlık hizmeti vermek.

d) Rektörün talep edeceği konularda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Çalışma ve proje grupları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür, tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin ihtiyaç ve faaliyetlerinin gerektirmesi halinde, Yönetim Kurulu üyelerinden birini Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür; görevinden kısa süreli ayrılmalarında, vekaleti, varsa yardımcısına veya iş programı uygun bir yönetim kurulu üyesine bırakır. Üç ayı aşan bir süre görevinden uzak kalacaksa, kalan süreyi tamamlamak üzere yerine yeni bir müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Üniversitenin kalite politikası çerçevesinde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının talepleri ve Merkezin amaçları doğrultusunda ölçülebilir hedefler belirlemek,

c) Üniversite birimlerinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla çalışmaları başlatmak, kaynaklardan elde edilecek bilgi akışı sistemini geliştirmek ve belgelendirmek,

ç) Yönetim Kurulu toplantılarını düzenlemek, toplantılara başkanlık etmek ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

d) Yönetim Kurulunun hazırlayacağı Merkezin çalışma raporunu her yılsonunda Rektöre sunmak,

e) Merkezin ve bağlı birimlerinin, yönetim açısından düzenli ve etkin işleyişi için gerekli önlemleri almak, gerekli yönlendirme denetlemeleri yapmak,

f) Merkezin ve ona bağlı alt birimlerin, çalışma programlarına ilişkin yıllık düzenlemeleri yapmak, üç aylık çalışma raporlarını oluşturarak Rektörün onayına sunup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ulaştırılmasını sağlamak,

g) Merkezin hedeflerine varış oranlarının analiz ve değerlendirmesini yapmak,

ğ) Yayımlanması veya Üniversite dışında sunulması istenen araştırma ve incelemeleri, Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Üniversitenin farklı birimlerinde görev yapmakta olan tam zamanlı öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ve Müdürden oluşur. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Müdür yürütür. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, ilk görevlendirme sırasında uygulanan esaslar çerçevesinde yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

b) Müdürün ve Yönetim Kurulu üyelerinin önerilerini görüşmek ve karara bağlamak,

c) Çalışma ve proje gruplarının oluşturulması, adlandırılması, çalışma kurallarının belirlenmesi ve çalışmalarının sona erdirilmesine ilişkin kararları almak ve örgütsel esasları hazırlamak,

ç) Ortak çalışmalar için ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliğinin ilke ve kurallarını saptamak ve hazırlanan protokolleri incelemek ve onaylamak,

d) Yıllık faaliyet programını incelemek, ilgililerin görüşlerini alarak yeni program düzenlemelerinin yapılmasını sağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Arel Üniversitesi Rektörü yürütür.