15 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29387

YÖNETMELİK

Karadeniz Teknik Üniversitesinden:

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TERATOJENİTE ARAŞTIRMA

VE UYGULAMA MERKEZİ  (TAUM) YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kalite güvence sorumlusu: Merkezin kalite güvence ile ilgili sorumluluklarını yerine getiren kişiyi,

b) Merkez: Karadeniz Teknik Üniversitesi Teratojenite Araştırma ve Uygulama Merkezi (TAUM)’ni,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları, Görevleri ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Anne adaylarına, sağlık çalışanlarına ve halka gebelik ve emzirme dönemi esnasında ilaca ve diğer etkenlere maruz kalım hakkında kanıta dayalı bilgi sunmak, danışmanlık hizmeti yapmak ve eğitim vermek.

b) Teratojen ilaç ve etkenler hakkında sağlık çalışanları ve halkı bilgilendirerek doğum defektlerinin önlenmesine katkıda bulunmak.

c) Gebelere, gebelik esnasında kullanılan ilacın veya karşılaşılan etkenlerin fetal risklerine dair en güncel ve doğru bilgiyi vermek ve gebeliklerin yanlış yüksek risk algısı nedeni ile gereksiz şekilde sonlandırılmasını önlemek.

ç) Gebelik ya da emzirme döneminde ilaç tedavisi alınması gereken durumlarda gebeye ve/veya hekimine alternatifler arasından mümkün olan en etkin ve güvenli ilaç tedavisinin belirlenmesi için kanıta dayalı bilgi sunmak.

d) Teratojenik ilaçlar ve kimyasallarla ilgili araştırma geliştirme faaliyetlerini koordine etmek ve bu alanda birbirinden bağımsız yapılan çalışmaları birleştirmek ve yürütmek.

e) Teratojenite konusunda her türlü temel ve klinik araştırmaları ilgili mevzuata göre yapmak ve konuya ilişkin her türlü hizmeti gerçekleştirmek.

Merkezin görevleri ve faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez amaçları yönünde aşağıdaki görev ve faaliyetleri yerine getirir:

a) Merkeze gebelik ya da emzirme döneminde ilaç kullanımına dair bilgi almak üzere başvuran gebe ya da sağlık çalışanlarına konu ile ilgili kanıta dayalı bilgi sağlamak.

b) Üniversitede teratojenite konusunda öğretim elemanı yetişmesini teşvik etmek, gerekli ortam ve imkânları hazırlamak.

c) Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilgili teratojenite kuruluşları ile işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak ve ortak projeler üretmek ve bunlar için finans kaynakları teminine çalışmak.

ç) Türkiye’nin ve Karadeniz Bölgesinin ihtiyaçlarına öncelik veren, faaliyet alanları ile ilgili araştırma projeleri hazırlamak.

d) Araştırma sonuçlarının uygulama alanı bulmasına yardımcı olmak, araştırma sonuçlarını ilaç endüstrisine ve kamuoyuna duyurmak.

e) Teratojenite konusunda bilimsel toplantılar düzenlemek, eğitim ve yayım yapmak, görgü ve bilgisini geliştirmek üzere yurt dışına eleman göndermek ya da yurt dışından bu amaçla eleman davet etmek.

f) Merkezin amacına, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Birimleri ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Kalite güvence sorumlusu.

ç) Sekreterya.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür,  tıp fakültesi mezunu, farmakolog  öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona erdiğinde aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdür kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin farmakoloji, toksikoloji, histoloji ve embriyoloji, tıbbi genetik, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk hastalıkları, aile hekimliği, epidemiyoloji ve radyoloji anabilim dallarından birinde görev yapan en fazla iki öğretim üye veya görevlisini müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda müdür yardımcılarından birisi kendisine vekâlet eder. Görevi başında bulunmama süresi altı ayı aştığı takdirde yeni Müdür görevlendirilir.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi, amaçları doğrultusunda yönetmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

b) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve çalışma programını uygulamak.

c) Merkez bünyesinde etkinlikler düzenlemek, yürütmek ve denetlemek.

ç) Yurt içi ve yurt dışı ilgili merkez ve kuruluşlarla işbirliği yaparak amaca uygun proje ve karşılıklı yardımlaşma için gerekli işlemleri yapmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

e) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanılması için gerekli girişimlerde bulunmak.

f) Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 9 – (1) Müdürün önerisiyle, iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Müdür yardımcıları görev süreleri sona erdiğinde tekrar görevlendirilebilir. Müdür yardımcılarının görev süresi, Müdürün görev süresinin bitmesi ya da görevden ayrılması durumunda kendiliğinden sona erer.

(2) Müdür yardımcısının görevleri şunlardır:

a) Müdürün üstlendiği tüm görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Müdüre yardımcı olmak.

b) Gerekli hallerde Müdüre vekâlet etmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, doğal üye olan Müdür ve müdür yardımcıları dahil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler Müdürün önereceği, farmakoloji, toksikoloji, histoloji ve embriyoloji, tıbbi genetik, kadın hastalıkları ve doğum/perinatoloji, çocuk hastalıkları/neonatoloji, aile hekimliği, epidemiyoloji/halk sağlığı ve radyoloji anabilim dallarının öğretim elemanları arasından, Rektör tarafından seçilerek üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yenileri görevlendirilir. Yönetim Kurulu Müdürün daveti ile ayda en az bir kez toplanır. Müdür veya en az üç Yönetim Kurulu üyesinin gündemi belirten yazılı başvurusu ile iki gün içinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmeliğe ve kuruluş amacına uygun olarak merkezin çalışma düzenini tespit etmek, personel ihtiyacını belirlemek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda Merkezin yönetim ve çalışmaları ile ilgili kararları almak, Merkezin bünyesinde kurulacak eğitim ve araştırma grupları ve bu gruplarda görevlendirilecek adaylar ile ilgili Müdürün önerilerini incelemek ve karara bağlamak.

c) Bilimsel eğitim programları, kongre, sempozyum, panel, kurs gibi faaliyetler düzenleme konusunda önerileri karara bağlamak, bu faaliyetler için Müdüre yetki vermek.

ç) Merkezin yılsonu faaliyet raporunu hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

d) Müdür tarafından hazırlanacak program ve bütçe önerilerini incelemek, karara bağlamak.

e) Mali ve idari işlerde müdüre yardımcı olacak kararları almak.

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu tartışıp karara bağlamak.

Kalite güvence sorumlusu

MADDE 11 – (1) Kalite güvence sorumlusu, sağlık alanında en az lisans mezunu, tercihen farmakoloji veya toksikoloji alanında en az 2 yıllık lisansüstü eğitimi olan personel arasından, Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Aynı usulle görev süresi sona erdiğinde yeniden görevlendirilebilir.

(2) Kalite güvence sorumlusu, Merkezin kalite güvencesinden, yürütülen tüm projelerin kalite güvence ile ilgili basamaklarının kontrolünden ve dokümantasyon hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

Sekreter

MADDE 12 – (1) Sekreter, tercihen sağlık alanında en az ön lisans mezunu olan personel arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Sekreter, gebenin Merkeze başvurusunun ve ilaç öyküsünün alınması, farmakoloğa danışarak randevu verilmesi, gebenin raporunu almaya geldiğinde karşılanması, gebenin tahmini doğum tarihinden sonraki 3 ay içinde aranarak gebe takip formunun doldurulması, gebe kayıt ve takip formundaki bilgilerin elektronik ortama kaydedilmesinden sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Senato kararları, 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.