15 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29387

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 –16/10/2003 tarihli ve 25261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Alay veya tabur disiplin kurulu aynı zamanda ceza inceleme kurulu olarak görev yapar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kurula sevk edilen öğrencilerin ceza, ödül, disiplin ile eğitim öğretim durumunu, daha önce yüksek disiplin kuruluna çıkıp çıkmadığını, işlediği suçlar ve disiplinsizlikler arasındaki zaman fasılalarını, suç ve disiplinsizliklerin niteliğini, öğrenci hakkında sıralı disiplin amirleri ve alay disiplin kurulunca yapılan işlemleri, öğrencinin yüksek disiplin kuruluna çıkarılma nedenlerini ve delillerini inceler.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) ve (3) numaralı alt bentleri ile aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Astsubay meslek yüksek okulu öğrenci adaylarından, intibak süresi içinde astsubay meslek yüksek okulu öğrencisi olma niteliğini kazanamadıkları bölük ve tabur komutanlarının ve rehberlik uzmanının ortak kanaat raporu ile belgelenenler,”

“3) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez, yayım ve bu gibi çalışmalarda ikinci kez kopya yaptıkları eğitim ve öğretim yüksek kurulu kararıyla kesinleşenler; diğer ahlâka aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilenler; uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanan veya bulunduran, kullanılması maksadıyla başkalarına veren, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlayan veya kullanılmasını özendirenler yahut astsubay meslek yüksekokulu öğrencilerinin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları nitelikleri kaybettiklerine karar verilenler.”

“Yukarıdaki fıkra uyarınca okuldan çıkarılan öğrencilerle ilgili yüksek disiplin kurulu kararı, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının yahut yetki verecekleri makamların onayı ile kesinleşir. Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için onay makamı, Genelkurmay İkinci Başkanı yahut yetki vereceği makamdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Başarısızlık nedeniyle çıkarılma: Eğitim ve öğretimlerini sağlık nedenleri dışında üç yıl, sağlık nedenleri dahil toplam dört yıl süre içinde tamamlayamayanların veya bu sürelerde tamamlayamayacağı kesinleşenlerin, yüksek okul kurulu kararıyla okulla ilişkileri kesilir. Yüksek okul kurulunun bu maddedeki kararları, ilgili kuvvet komutanı, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanının yahut yetki verecekleri makamların onayı ile kesinleşir. Sağlık Astsubay meslek yüksek okulu için onay makamı Genelkurmay İkinci Başkanı yahut yetki vereceği makamdır.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Millî Eğitim Bakanı ve Sağlık Bakanı birlikte yürütür.