15 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29387

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/8/2006 tarihli ve 26268 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, sınav tarihi itibariyle aday memur olanları kapsamaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında komutana veya karargâh amirine (Kurmay Başkanı) karar vermede destek olan ve komutan namına karargâh faaliyetlerini yürüten ana karargâh birim amirini,

b) Görev tanım formu: Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personelin kadro görevi ile ilgili temel niteliklerin, yetki ve sorumluluğunun belirtildiği formunu,

c) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sayılan görevlere aynı veya başka hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

ç) Görevde Yükselme Sınavı: Şube müdürü ve bununla aynı düzeydeki kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer ünvanlı kadrolara görevde yükselme niteliğindeki atamalar için yapılan yazılı sınavı,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

e) İş günü: Ulusal bayramı ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,

f) Kadro: Kurumun bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görev yapan insan gücünün meydana getirdiği tabloyu,

g) Kurum: Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile Bağlı Birlik ve Kurumlarını,

ğ) Müstakil Daire Başkanı: Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında karargâh amirine (Kurmay Başkanı) hiyerarşik olarak doğrudan bağlı Daire Başkanlarını,

h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için, yapılan yazılı sınavı,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü, yazı işleri müdürü.

2) Şube müdür yardımcısı, yazı işleri müdür yardımcısı.

b) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman.

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, hesap sorumlusu, memur, güvenlik görevlisi, şoför, muhasebeci, matbaacı, zabıt katibi.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Teknisyen yardımcısı, aşçı, garson, kaloriferci, berber, bahçıvan, kuru temizlemeci, ütücü-kolacı, hademe, ambalaj memuru, ambarcı/depocu, fırıncı/hamurkar, hasta bakıcı, kasap, tahliye memuru, hizmetli, saraç, terzi.

(2) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Avukat, mimar, mühendis, matematikçi, istatistikçi, fizikçi, kimyager, fotoğrafçı, kameraman, arkeolog, çözümleyici-programlayıcı, psikolog, diyetisyen, biyolog, eczacı, laborant, hemşire, mütercim, öğretmen, tekniker, teknisyen,  teknik ressam, kütüphaneci, sosyolog.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalara ait kadrolarda aşağıdaki genel şartlar aranır.

a) Atanacak kadronun görev tanım formunda yazılı niteliklere ve kadro açıklamasına uygun olmak,

b) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda atanılacak kadro için belirlenen hizmet süresine sahip olmak, bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, bu sürenin hukuk müşavirliği kadrosu için en az 10 yılını, diğer kadrolar için en az altı ayını Jandarma Genel Komutanlığında geçirmiş olmak,

c) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe 6 ncı maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Görevde yükselme niteliğinde yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 6/A – (1) 5 inci maddede sayılan görev unvanlarına görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aşağıdaki özel şartlar aranır.

a) Hukuk Müşaviri kadroları için; Hukuk fakültesi mezunu olmak, kurumda asgari on yıl kamu hizmeti bulunmak ile birlikte bu hizmetin beş yılını avukatlık görevlerinde geçirmiş olmak,

b) Şube müdürü kadroları için; fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılını uzman veya şube müdür yardımcısı unvanında geçirmiş olmak,

c) Yazı işleri müdürü kadroları için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, asgari 8 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 6 yılını zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman veya yazı işleri müdür yardımcılığı unvanında geçirmiş olmak,

ç) Şube müdür yardımcısı kadroları için; fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılını uzman unvanında geçirmiş olmak,

d) Yazı işleri müdür yardımcısı kadroları için; fakülte veya en az 4 yıllık yüksek öğrenim veya Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak, asgari 6 yıl hizmet süresi bulunmak, bu hizmetin 4 yılını zabıt katipliği veya adli teşkillerde uzman unvanında geçirmiş olmak,

e) Uzman kadroları için; fakülte veya en az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak, asgari 4 yıl hizmet süresi bulunmak,

f) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni, daktilograf, hesap sorumlusu, memur, güvenlik görevlisi, şoför, zabıt katibi kadrolarına atanabilmek için en az orta öğretim mezunu olmak, muhasebeci ve matbaacı kadrolarına atanabilmek için; kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak, iki yıl kamu hizmeti bulunmak, müracaat edilen görev ile ilgili sertifika, kurs belgesi veya bonservisi bulunmak,

g) Şoför kadrosuna atanabilmek için ayrıca (B) sınıfı ehliyeti bulunmak,

ğ) Güvenlik görevlisi kadrosuna atanabilmek için ayrıca 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak

gerekir.

(2) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda ise sınav şartı aranmaz.

(3) Hukuk müşavirliği kadroları için bu maddede belirtilen şartları taşıdığı tespit edilen personelin, Başkan veya Müstakil Daire Başkanı tarafından EK-1’de yer alan formla birlikte Personel Başkanlığına teklif edilmesi halinde, atamaya yetkili amir tarafından değerlendirmeye alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmak şartı aranır. Ayrıca;

a) Mühendis, mimar, matematikçi, istatistikçi, fizikçi, kimyager, arkeolog ve çözümleyici-programlayıcı, kütüphaneci, sosyolog kadrolarına atanabilmek için, atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık stajını yapmış olmak,

c) Öğretmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Pedagojik formasyon almış olmak,

ç) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) seviyesinde puan almış olmak,

d) Psikolog, diyetisyen, biyolog, eczacı kadrolarına atanabilmek için, atanacak unvana ilişkin en az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

e) Laborant ve hemşire kadrolarına atanabilmek için, kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

f) Tekniker, teknisyen, teknik ressam, fotoğrafçı ve kameraman kadrolarına atanabilmek için, kadro unvanının gerektirdiği mesleki eğitimi almış olmak,

gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı sıralamasına göre gerçekleştirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin “ÜÇÜNCÜ BÖLÜM”ünün başlığı “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Atama yapılacak kadroların birimi, unvanı ve adedi ile ilgili görev tanım formlarında açıklanan niteliklerine göre başvuru şartları Kurum tarafından yazılı sınav tarihinden iki ay önce Birlik ve Kurumlara duyurulur.

b) Yapılacak duyuru üzerine Karargâh, Birlik ve Kurum Amirliklerince ilan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyanların, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için yapacakları başvuruları, dilekçesiyle birlikte bir üst yazı ile birlikte duyurudan itibaren bir ay içinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel Başkanlığına gönderilir.

c) Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu izinleri kullanmakta olan kurum personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvurmaları mümkündür.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin “DÖRDÜNCÜ BÖLÜM”ünün başlığı “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme sınavı, kurumun kadro imkânları ve hizmet ihtiyaçları esas alınarak ihtiyaç duyulan zamanda, sınava ilişkin konu başlıklarının da yer aldığı yayımlanacak bir emirle belirtilen tarihte Jandarma Genel Komutanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığınca, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğünce veya yükseköğretim kurumlarından birine yazılı olarak yaptırılabilir. Unvan değişikliği sınavı ise; kurumca belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.

(2) Yazılı sınavlarda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı 60 olarak uygulanır.

(3) Sınavda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca bu kişiler hakkında idari işlem ve koşulları var ise adli işlem başlatılır.

(4) Sözlü sınav; Şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(5) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; bu Yönetmeliğin EK-2’sinde yer alan Sözlü Sınav Değerlendirme Formu esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin (Personel Temin Merkezi Komutanı) başkanlığında, Adli Müşavir veya görevlendireceği Şube Müdürü, Plan ve Koordinasyon Şube Müdürü, Sivil Memur ve İşçi Şube Müdürü ile Personel Yönetim Şube Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

(2)  Sınav kurulu üye tam sayısıyla toplanır. Kurullar oy çokluğu ile karar verirler. Oylamada çekimser kalınamaz.

(3)  Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavda görev alamazlar. Bu durumda olanların yerine yedek üye görevlendirilir.

(4)  Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5)  Kurulun sekretarya hizmetleri kurumun Sivil Memur ve İşçi Şube Müdürlüğünce yürütülür.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 16 – (1) Sınav kurulunun görevleri şunlardır;

a) Atanılacak görevin niteliğine göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav konularının başlıklarını tespit etmek ve yayımlanacak emirde duyurulmasını sağlamak,

b) Atama yapılacak kadroları, yazılı sınav tarihinden iki ay önce Birlik ve Kurumlara duyurmak,

c) Yazılı sınav sonuçlarının kendisine intikal ettiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde ilan ederek ilgililere duyurmak,

ç) Yazılı sınav sonuçlarına itirazların incelenerek karara bağlanmasını müteakip on beş iş günü içerisinde sözlü sınavı yapmak ve sonuçların ilgililere duyurulmasını sağlamak,

d) Yazılı sınav sonuçlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak ve ilgililere bildirmek,

e) Yazılı sınavın uygulanması ve sonuçlandırılmasına ilişkin diğer işlemleri yürütmek.”

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Sınav kurulu tarafından yapılan sınavı değerlendirme sonuçlarına göre, en yüksek nottan başlamak üzere düzenlenecek başarı listesi, sınav kurulu başkanı ve üyeler tarafından imzalanarak atamaya yetkili amire sunulmak üzere ilgili birime teslim edilir.

(2) Yazılı sınav sonuçları, sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren on beş iş günü içerisinde ilan edilir ve ilgililere yazı ile bildirilir.

(3) Sözlü sınav, yazılı sınav sonuçlarına yapılan itirazların incelenerek karara bağlanmasını müteakip on beş iş günü içerisinde kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve ilgililere yazı ile bildirilir.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 18 – (1) Yazılı sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde bir dilekçe ile çalışılan Birlik veya Kuruma yapılır. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından itiraz dilekçesinin alındığı tarihten itibaren en geç on beş iş günü içinde değerlendirilir ve sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazananların atanması

MADDE 19 – (1) Atamalar, sınav sonuçlarının kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar yapılır. Aynı usulle yedekler belirlenir.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavı sonucunda atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(3) Tercih alınması durumunda başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(4) Başarı puanı, şube müdürü, müdür ve bunlarla aynı düzeydeki diğer kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(5) Yazılı veya sözlü sınav sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.

(6) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde başlanılamaması ya da atama hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, kurumca belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(7) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Engellilerin sınavları

MADDE 20 – (1) Kurum, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ile alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.”

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin mülga EK-1’i ekte yer alan EK-1 Hukuk Müşaviri Kadrolarına Yapılacak Atama Teklif Formu şeklinde yeniden düzenlenmiş ve aynı yönetmeliğin ekine ekte yer alan EK-2 Sözlü Sınav Değerlendirme Formu eklenmiştir.

MADDE 25 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/8/2006

26268

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

21/10/2008

27031

2-

3/6/2010

27600

3-

8/4/2011

27899

 

“EK-1

 

HUKUK MÜŞAVİRİ KADROLARINA YAPILACAK ATAMA TEKLİF FORMU

 

DAİRE/ŞUBESİ

:

ADI VE SOYADI

:

UNVANI

:

SİCİL NUMARASI

:

T.C.KİMLİK NUMARASI

:

TAHSİL VE SÜRESİ

:

YABANCI DİL BİLGİSİ

:

HİZMET SÜRESİ

:

BRANŞINDA HİZMET SÜRESİ

:

GÖREV TANIM FORMUNDAKİ ŞARTLARA  UYGUNLUĞU

:

 

 

Yukarıda kimliği yazılı ………………….’in nitelikleri itibariyle.........................................................TMK kadrosuna, Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen kriterlere göre atandırılması arz ve teklif olunur.

 

 

 

Başkan veya Müstakil Daire Başkanı

 

 

 

 

 

 

NOT : EK-1 Formu “Gizli” Gizlilik Derecesi ile tanzim edilir. ”

 

“EK-2

SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU

 

ADI SOYADI        :                                                                                                   YAZILI SINAV NOTU     :

GÖREVİ                 :                                                                                                   BAŞARI SIRALAMASI   :

SİCİLİ                     :

 

 

S.NU.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

 

KRİTER PUANI

DEĞERLENDİRME PUANI

1.

Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi.

10

 

2.

Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü.

20

 

3.

Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu.

20

 

4.

Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı.

15

 

5.

Genel kültürü ve genel yeteneği.

15

 

6.

Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

20

 

TOPLAM

100

 

 

 

                                                                                                                                            SINAV KURULU ÜYESİNİN

                                                                                                                                            (İMZA)

                                                                                                                                            ADI SOYADI     :

                                                                                                                                            RÜTBESİ            :

                                                                                                                                            UNVANI             :