14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

YÖNETMELİK

Canik Başarı Üniversitesinden:

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI

DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/1/2014 tarihli ve 28895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canik Başarı Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversiteye yeni kaydolan öğrencilerden yabancı dil hazırlık okumaları zorunlu olanlar ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık okumak isteyenler Yüksekokul yönetim kurulunun belirlediği tarih aralığında talepleri halinde düzey belirleme sınavına ve/veya YDYS’ye tabi tutulurlar. Düzey belirleme sınavından aldıkları puana göre A1, A2, B1, B2 veya C1 kurlarından kendileri için uygun olana yerleştirilirler.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (e) bentleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) YDS sınavından en az 70 (İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce eğitim yapan bölümler için 75) puan alan öğrenciler hazırlık eğitiminden muaf sayılırlar.”

“e) Yurt içi veya yurtdışındaki bir üniversitenin İngilizce hazırlık sınıfını başarı ile tamamlamış olan öğrenciler Türkçe eğitim yapan bölümlerde eğitimlerine başlarlar. İngilizce eğitim verilen programlarda ise, öğrencinin bölüme geçebilmesi için hazırlık geçme puanının 70 olması şartı aranır.”

“(4)  Muafiyet için eşdeğer kabul edilecek belgelerin, Yüksekokul sekreterliğine teslim edilmesi ve eşdeğerliğinin Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“b) KSP; ilgili kura ait SDP’nin yüzde 60’ı ile kur sonu sınavında alınan notun yüzde 40’ı toplanarak bulunur. Öğrencinin bir kuru başarı ile bitirebilmesi için KSP puanının İngilizce öğretmenliği ve İngilizce eğitim yapan bölümler için en az 70, diğer bölümler için en az 65 olması gerekmektedir.

c) YSP; birinci KSP’nin yüzde 40’ı, ikinci KSP’nin yüzde 60’ı alınarak hesaplanır ve İngilizce öğretmenliği ve İngilizce eğitim yapan bölümler için yüz üzerinden en az 70, diğer bölümler için yüz üzerinden en az 65 olması istenir.

ç) YDYP; YDYS’nin İngilizce öğretmenliği ve İngilizce eğitim yapan bölümler için 100 üzerinden en az 75, diğer bölümler için yüz üzerinden en az 70 olması gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Sınava katılamayan öğrenciler her dönem için en fazla bir defa mazeret dilekçesi veya heyet raporunu Yüksekokul Kuruluna sunabilirler. Bir ayı geçen mazeret izni ve/veya heyet raporu bulunan öğrenciler mazeretlerinin bitiminden sonraki tarihte bulunduğu kuru tekrar ederler.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Canik Başarı Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/1/2014

28895