14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLERİ

ODASI SERBEST MÜŞAVİRLİK VE MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

UYGULAMA, BÜRO TESCİL VE MESLEKÎ DENETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/6/2007 tarihli ve 26559 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “zırhlama hesaplarını yapmak,” ibaresinden sonra gelmek üzere “zırhlama projeleri hazırlamak,” ibaresi eklenmiş ve (ğ) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Optik sistemler tasarımı, projelendirilmesi, yapılması ve mühendislik hizmetinin verilmesi”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yukarıda belirtilen koşulları taşıyan üyelerden aşağıdaki pozisyonlarda olanlar belirtilen belgeleri ekleyerek, diğer üyeler ise doğrudan, Oda genel merkezine veya çalışacağı ilin bağlı bulunduğu Oda şubesi veya temsilciliğine yazılı olarak başvurmaları gerekir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/6/2007

26559

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/1/2013

28540