14 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29386

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİ İLE GREV OYLAMASI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde ve 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “yüzde üçünü” ibareleri “yüzde birini”; 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde üçünün” ibareleri “yüzde birinin”; 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde üçünden” ibareleri “yüzde birinden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) İşletmede birden çok sendikanın yüzde kırk veya daha fazla üyesinin olması durumunda, yetki tespiti başvurusu tarihinde en çok üyeye sahip sendika toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Başvuru tarihi itibariyle işletmede yetki şartlarını sağlayan birden fazla sendikanın üye sayılarının eşit olması halinde olumsuz yetki tespiti verilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi başlığı ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2013

28792