12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, GENELKURMAY BAŞKANLIĞI VE KUVVET

KOMUTANLIKLARINDA GÖREVLİ DEVLET MEMURLARININ YER

DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/2/2010 tarihli ve 27505 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kurum: Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından her birini,”

“ç) Yer değiştirme suretiyle atama: Aynı kurumda çalışan memurların, 657 sayılı Kanunun 72 nci ve 76 ncı maddelerindeki esaslar çerçevesinde atanmasını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların atanma istekleri; birinci hizmet bölgesinde altı yıl, ikinci hizmet bölgesinde beş yıl, üçüncü hizmet bölgesinde dört yıl, dördüncü hizmet bölgesinde üç yıl, beşinci hizmet bölgesinde ise iki yıllık zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan dikkate alınmaz.”

“(3) Bulunduğu hizmet alanında görev yapan personel en az iki yıl fiilen çalışmadan başka bir yere atama talebinde bulunamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Yer değiştirme suretiyle atamalar 9, 10 ve 11 inci maddelerde yer verilen nedenler hariç olmak üzere karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma dâhil, her yıl Haziran - Eylül aylarını kapsayan dönemde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları atama dönemlerinde, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirin uygun bulmasına bağlıdır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari bir soruşturma sonucuna göre o yerde kalmalarında sakınca görülenlerin, hizmet bölgelerindeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma sürelerine bakılmaksızın, hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atamaları yapılabilir. Bu şekilde atanan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanında tamamlattırılır. Memurun görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde diğer hizmet bölgelerine de ataması yapılabilir. Bu şekilde ataması yapılan memurun ayrıldığı hizmet bölgesindeki eksik hizmetleri daha sonra tamamlattırılır. Bu fıkra uyarınca başka bir hizmet bölgesi veya hizmet alanına atanan memurlar, ayrıldığı hizmet alanına yeniden atanamaz.

(2) İdari teşkilatlanmadaki değişikliklere bağlı olarak kadroların iptali durumunda kazanılmış hak aylığı derecesiyle öncelikle aynı il içerisindeki benzer bir kadroya, bunun mümkün olmaması halinde öncelikle aynı hizmet bölgesinde bulunan diğer illerdeki benzer kadrolara atanma yapılır. Bu şekilde yapılacak yer değiştirme suretiyle atamalarda, durumuna uygun boş kadro bulunması halinde personelin isteği dikkate alınır.

(3) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silâhlı Kuvvetlerine mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile hâkim ve savcıların görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere bu Yönetmelik kapsamında memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

(4) Diğer personel kanunlarına göre zorunlu atamaya tabi olan eşin ilgili mevzuatı uyarınca aile götürülmesinde sakınca bulunan yerlere atanması halinde, memurun, eşinin atandığı yerden başka bir yere atanmayı talep etmesi mümkündür. Bu durumda atama talep edilen yerde norm kadro sayıları ve zorunlu çalışma sürelerine ilişkin kısıtlayıcı hükümler uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 11 – (1) Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağını ya da tam teşekküllü hastane bulunan bir yerde oturma zorunluluğu bulunduğunu, eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden başvuru tarihinden geriye doğru son altı ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi gerekir. Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen memur; aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, bu şekilde mazeretin karşılanamaması halinde başka bir hizmet bölgesinde ihtiyaç duyulan ve mazeretinin karşılanacağı bir hizmet alanına atanabilir.

(2) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de aynı kurumda çalışıyor olması halinde, kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı olduğu yere,

c) Eşlerin farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde son iki yıl içerisinde geriye dönük 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen sigortalı olarak çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere, 

atanması suretiyle yapılabilir.

(3) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin son iki yıl içerisinde geriye dönük 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen sigortalı olarak çalıştığına ya da ikinci fıkranın (d) bendinde sayılan görevlerde bulunduğuna ilişkin belgeyi kurumuna ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(4) Memurun can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağının adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirmesi veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınması gerekir. Bu mazeret dolayısıyla atama isteyen memur; aynı hizmet bölgesi içinde başka bir hizmet alanına, görev yaptığı hizmet bölgesinde ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer hizmet bölgelerine; öncelikle bağlı bulunduğu birlik veya kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı  Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına atanabilir.

(5) İlk defa Devlet memurluğuna atananlardan kuruma son başvuru tarihinden sonra veya görevde yükselme ve unvan değişikliği ile atananlardan yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden sonra sağlık, aile birliği veya can güvenliği mazereti ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde münhal kadro bulunması kaydıyla, durumlarına uygun yere atanabilirler. Başvuru ya da tercihlerini eşinin görev yaptığı garnizon dışındaki bir yer için yaparak aile bütünlüğünü kendi isteğiyle bozanların atanma istekleri değerlendirmeye alınmaz. Ancak memurun atamasının yapıldığı sırada veya yapıldıktan sonra eşinin görev yaptığı garnizonun değişmesi durumunda, atanma istekleri değerlendirmeye alınır.

(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına yapılabilir.

(8) Bu maddede belirtilen nedenlerden ötürü atama talebinde bulunan memurların ataması, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yapılabilir. Ancak, zorunlu çalışma süresini sağlık veya aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olan memur, mazeretinin sona ermesi durumunda zorunlu hizmet süresinin eksik kalan kısmını tamamlamak zorundadır.        

(9) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 13 – (1) Memurun kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

c) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların, 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler ile başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekaleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 14 – (1) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Kuvvet komutanlıklarında; Kuvvet Personel Başkanına,”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 

“Tebliğ süresi

MADDE 16/A – (1) Atama emrinde başka bir açıklama yapılmadıkça yer değiştirme suretiyle atanan personelin atama onayının alınmasını müteakip (kanuni izinlerin veya geçici görevin veya raporun bitiminden itibaren) en geç otuz gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

“Engellilik durumuna bağlı yer değişikliği         

 EK MADDE 1 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar, engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilemez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte zorunlu hizmet süresi değişen personel, bulunduğu hizmet bölgesi veya hizmet süresi değişmeden önceki kaldığı süre eski hizmet bölgesinde kalması gereken sürenin yarısı veya daha fazlası ise önceki zorunlu hizmet süresine, yarısından daha az ise hizmet bölgesinin yeni zorunlu hizmet süresine dâhil olur.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Cetveli ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 14 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

26/2/2010

27505

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

18/3/2011

27878

2-

2/7/2011

27982

3-

24/2/2012

28214

4-

3/8/2012

28373

5-

27/3/2013

28600

6-

2/10/2013

28783

7-

21/12/2013

28858

 

Eki için tıklayınız