12 Haziran 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29384

YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumundan:

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/2/2011 tarihli ve 27857 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK020.4/EKAP sayılı Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi standart formunun son paragrafından önce gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Bu kararın bildiriminden itibaren ….. gün içinde [boş bırakılan yere 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde ‘beş’,  diğer hallerde ‘on’ yazılacaktır] idaremize yazılı şikayet başvurusunda bulunabilmeniz mümkündür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-1’de yer alan KİK020.5/EKAP İhale İptal Kararının Bildirilmesi Formu ile KİK020.7/EKAP sayılı Bütün Tekliflerin Reddedilmesi Sebebiyle İhalenin İptali Kararının Bildirilmesi Formunun  son cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümle ile buna bağlı (1), (2), (3), (4) ve (5) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

“Bu kararın bildiriminden itibaren ……..1 gün içinde [idaremize şikayet başvurusunda bulunulabilir2/Kamu İhale Kurumuna itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir3/ ……4 İdare Mahkemelerinde dava açılabilir]5. 

1 İdare tarafından ilgisine göre 4734 sayılı Kanunun 55 inci ve 56 ncı maddeleri ile İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte belirtilen süreler veya 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda yer alan dava açma süresi dikkate alınarak yazılacaktır.

2 İhalede geçerli teklif kalmaması nedeniyle ya da ihalede geçerli teklif olmakla birlikte bazı tekliflerin değerlendirme dışı bırakılması nedeniyle ihalede rekabetin oluşmadığı ve/veya kaynakların etkin kullanımının gerçekleşmediği gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği durumlarda bu seçenek yazılacaktır.

Ancak aktarılan gerekçe ile ihalenin iptal edildiği durumlarda, iptal işleminden önce herhangi bir şikayet başvurusunun olması halinde, başvuru veya teklifi değerlendirme dışı bırakılan aday veya isteklinin, teklifinin geçerli olduğuna ve bu nedenle ihalenin iptal edilmemesi gerektiğine yönelik olarak 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen beş günlük süre içerisinde doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunması da mümkün olduğundan, madde metninin her iki seçeneği ve her iki seçeneğe ilişkin (1) numaralı dipnotta belirtilen süreleri içerecek şekilde yazılması gerekmektedir.

3 İhalenin iptali kararının herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu sonrasında alınması durumunda bu seçenek yazılacaktır.

4 İhalenin iptali kararı öncesinde herhangi bir şikayet veya itirazen şikayet başvurusu bulunmaması durumunda bu seçenek ve yetkili İdare Mahkemesi yazılacaktır.

5 Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurul tarafından başvuru sahibinin teklifinin geçerli olduğuna dair düzeltici işlem kararının verildiği ancak idarenin ihalenin iptali kararını geri alarak düzeltici işlem kararının gereğini yerine getirmediği hallerde, ihalenin iptali kararına karşı yapılacak başvurular ile (2) ve (3) numaralı dipnotlarda belirtilen hallerin gerçekleşmediği durumlarda verilen ihalenin iptali kararlarına karşı yapılacak başvuruların doğrudan idari yargı mercilerine yapılması gerektiği belirtilecektir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-2’de yer alan Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alınacağı Mal Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 7.1 inci maddesinin (h) bendine “yeminli mali müşavir” ibaresinden önce gelmek üzere “serbest muhasebeci,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/2/2011

27857

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

20/3/2011

27880

2-

14/11/2012

28467

3-

7/6/2014

29023