11 Haziran 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29383

TEBLİĞ

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

LED IŞIK KAYNAKLI YOL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarına ilişkin teknik kriterleri belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/2011 tarihli ve 28097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Teknik şartname

MADDE 3 – (1) Genel veya açık alan aydınlatma kapsamına giren yol, cadde, sokak, alt ve üst geçit ve meydan aydınlatmalarına ilişkin teknik kriterleri, bu Tebliğ ekinde yer alan “LED Işık Kaynaklı Yol Aydınlatma Armatürleri Teknik Şartnamesi”nde belirlenmiştir. Uygulamada bu teknik şartnameye uyulması zorunludur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

 

Ekler için tıklayınız