10 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29382

YÖNETMELİK

Yaşar Üniversitesinden:

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2014 tarihli ve 28984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yaşar Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlgili akademik yılın en geç mayıs ayının ilk haftası içinde yaz öğretimi haftalık ders programı, ders görevlendirmeleri ve sınav tarihleri ilgili ana bilim dalı/bölüm/program başkanlığının teklifi ve fakülte/yüksekokul/enstitü kurulları tarafından belirlenerek öğrenci işleri müdürlüğünce duyurulur.”

“(5) Zorunlu hallerde, bu sayılar Üniversite Senatosu tarafından değerlendirilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yaz öğretiminde her öğrenci, Üniversite içinden ve dışından (YÖK’ün Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ile Türk Dili gibi zorunlu saydığı dersler ile açık ve uzaktan eğitim sistemi ile verilen zorunlu UFND dersleri dahil) toplam on beş AKTS kredisine kadar ders alabilir. Mezuniyet durumunda olan öğrenciler için bu sınır yirmi AKTS kredisidir. Bu Yönetmelik hükümlerine göre yaz öğretimi başlamadan önce, programın mezuniyet kredisinden (staj dersi hariç) en fazla yirmi AKTS ders kredi eksiği olan öğrenci mezuniyet durumunda sayılır.

(3) Bir dersin Üniversitede açılmaması durumunda öğrencinin dilekçeyle başvurusu ve ilgili fakülte/yüksekokul/enstitü kurulları tarafından eşdeğerliliği kabul edilmek şartıyla öğrenciler, bir başka üniversiteden en fazla on beş AKTS kredisi kadar ders alabilirler.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yaşar Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2014

28984