10 Haziran 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29382

YÖNETMELİK

Pamukkale Üniversitesinden:

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 21/8/2013 tarihli ve 28742 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pamukkale Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Lisansüstü programlara öğrenim hakkı elde eden adaylar, kayıtlarını akademik takvimde belirtilen süre içinde Senato tarafından belirlenen esaslara göre yaptırırlar ve her yarıyıl başında ilgili mevzuatta açıklanan katkı payı/öğrenim ücretini ödeyerek, Senato tarafından kabul edilen koşullara göre kayıtlarını yenilerler.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Pamukkale Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

21/8/2013

28742

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/7/2014

29066