9 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29381

YÖNETMELİK

Mersin Üniversitesinden:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/11/2002 tarihli ve 24948 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mersin Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mersin Üniversitesi Rektörü yürütür.