9 Haziran 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29381

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLARDA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDEN ÇIKAN

EMİSYONLARLA İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2006/40/AT)’ NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2009 tarihli ve 27212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/AT)’nin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) 31/12/2016 tarihinden itibaren 150’nin üzerinde küresel ısıtma potansiyeline sahip florlu sera gazı içerecek şekilde tasarlanmış iklimlendirme sistemleri ile teçhiz edilmiş olan ve ilk defa tip onayı alacak bir araç tipine AT tip onayı veya ulusal tip onayı verilmez.”

“(5) 31/12/2017 tarihinden itibaren 150’nin üzerinde küresel ısıtma potansiyeline sahip florlu sera gazı içerecek şekilde tasarlanmış iklimlendirme sistemleri ile teçhiz edilmiş tip onayı mevcut yeni araçların;

a) Tip onayları geçerliliğini yitirir ve uygunluk belgeleri geçersiz kabul edilir,

b) Tip onayları 31/12/2017 tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeden ve uygunluk belgesi tarihi 31/12/2017 öncesi olan; tam araçlar 31/12/2017 tarihinden itibaren 12 ay içerisinde satılmalı ve tescil edilmeli, tamamlanmamış araçlar ise 31/12/2017 tarihinden itibaren 18 ay içerisinde satılmalı ve temel aracın tip onayı tarihinde geçerli olan hükümleri çerçevesinde tamamlanarak bu süre içerisinde tescil edilmelidir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/4/2009

27212

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/12/2012

28484

2-

5/10/2013

28786