8 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29380

YÖNETMELİK

İstanbul Medeniyet Üniversitesinden:

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ OTİZM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları ve çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Medeniyet Üniversitesi Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyetleri, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (İSOTAM): Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: İstanbul Medeniyet Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Otizm Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyetleri

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Otizm spektrum bozukluğunda erken tanı, tedavi, eğitim hizmetleri ve araştırma faaliyetlerini yürütmek.

b) Otizm spektrum bozukluğu alanında referans tanı ve tedavi merkezi olmak.

c) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve/veya eğitim ünitesi kurmak ve işletmek.

ç) Otizmle ilişkili tüm alanlarda eğitim vermek.

d) Otizmin nörobiyolojik, gelişimsel ve genetik temellerini araştırmak; yeni tanı ve tedavi olanakları geliştirmek üzere araştırma laboratuvarları kurmak.

e) Otizm spektrum bozukluğu ile ilişkili eğitici eğitimi programları düzenlemek.

f) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili araştırma ve uygulamalar için kamu ve/veya özel kuruluşlarla işbirliği yapmak.

g) Proje ve kaynak oluşturma çalıştayları düzenlemek.

ğ) Tıp bilimleri ile eğitim ve mühendislik bilimleri arasında işbirliği ortamları oluşturmak ve ortak çalışmalar yürütmek.

h) Ulusal ve uluslararası kamu ve/veya özel kurum ve kuruluşlarıyla ortak ülke içinde veya ülke dışında araştırma geliştirme, bilimsel etkinliklerde bulunma, yayın faaliyetleri ve benzeri faaliyetler yürütmek veya yürütülen faaliyetlere katılmak.

Merkezin faaliyetleri

MADDE 6 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Tanı ve tedavi hizmetleri:

1) Erken tanı ve tedavi hizmeti için servis, poliklinik ve kapsamlı tanı ve tedavi ekibi oluşturmak; tanı tedavi ekibi içerisinde öncelikle pediatrik nöroloji, pediatrik nöroradyoloji, pediatrik beyin cerrahı, pediatrik ortopedist, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı, genetik uzmanı, metabolizma uzmanı, çocuk psikiyatristi, KBB uzmanı, odiyolog, fizyoterapist, uzman hemşire, diyetisyen, EEG teknisyeni, çocuk gelişimi uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, dil terapisti, engelli eğitimi uzmanı yetişmesine katkı sağlamak veya Üniversite kadrosu içinde yer alan öğretim üyesi, uzman, teknisyen, hemşire veya diğer ihtiyaç duyulan elemanları çalıştırmak veya çalışmalarına destek olmak.

2) Merkezin amaçları doğrultusunda her türlü tanı ve tedavi hizmetlerini yürütmek.

3) Merkez bünyesinde hasta ve ailelerin erken dönem eğitimlerini yürütmek, devam edecek eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri için kamu ve özel kurum ve kuruluşlarla işbirlikleri oluşturmak ve yürütmek.

4) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili klinik ve laboratuvar araştırmalarını yürütmek veya ilgili birimlerce yürütülen araştırmaları desteklemek.

5) Gerektiğinde diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile ortak (afiliye) sağlık ve eğitim hizmeti yürütmek.

b) Eğitim hizmetleri:

1) Eğitim faaliyetlerini gerektiğinde çocuk ve ergen ruh sağlığı anabilim dalı, çocuk nörolojisi birimi, gelişimsel pediatri birimi veya eğitim ve sağlık bilimleri fakültelerinin ilgili birimleriyle birlikte yürütmek.

2) Eğitim birimi aracılığıyla ebeveyn eğitimi, bakıcı eğitimi, öğretmen ve yetkili personel uzmanlaşmasını sağlamak, basın yayın uygulamaları ve benzeri hizmetleri sunmak.

3) Ülkenin ihtiyaçlarına uygun, otizm konusunda donanımlı, nitelikli doktor, hemşire, psikolog, hasta bakıcı ve benzeri elemanların yetkinliklerine katkıda bulunmak.

4) Otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.

5) İleri yaş otizmli hastaların kabiliyetlerine uygun meslekî eğitim imkânı sağlamak, meslek kazandırma ve benzeri konularda bilimin ve teknolojinin gelişmesine paralel olarak eğitim programları düzenlemek ve Üniversitenin kamu ve özel sektörle, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunarak otizmli hastaların toplumla bütünleşmesini sağlamak.

6) Otistik spektrum bozukluğu olan bireylerin tanı, tedavi, rehabilitasyon ve eğitimiyle ilgili eğitici eğitimi faaliyetleri yürütmek.

7) Toplumda otizmle ilgili farkındalığı artırmak, yanlış ve eksik anlayışları düzeltmek amacıyla, basın-yayın ve görsel ve sosyal medya ortamları dâhil her türlü bilgilendirme, eğitimini yürütmek.

c) Araştırma hizmetleri:

1) Merkezin amaçlarına uygun her türlü temel, klinik; bireysel veya multidisipliner; akademik, bilimsel araştırma faaliyetinde bulunmak.

2) Ulusal ve uluslararası araştırma geliştirme projeleri hazırlamak ve yürütmek.

3) Araştırmalar için özel ve/veya kamu temelli mali destek temin faaliyetleri yürütmek.

4) Araştırma faaliyetlerini merkez imkânlarıyla desteklemek.

5) Otizm spektrum bozukluğu ile ilgili deneysel modeller oluşturmak ve deney hayvanı çalışmalarını yürütmek.

6) Proje çalıştayları düzenlemek.

(2) Diğer faaliyetler:

a) Bağış ve destek toplama faaliyetlerinde bulunmak.

b) Merkez amaçlarına uygun her türlü yayın faaliyetinde bulunmak.

c) Ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel değişimi; misafir ulusal veya uluslararası öğretim üyesi, öğrenci veya yardımcı personel faaliyetleri için uygun altyapı ve hizmet ortamlarını oluşturmak ve bu kişileri eğitim ve/veya mali açılardan desteklemek.

ç) Ulusal ve uluslararası toplantı ve organizasyonlar düzenlemek.

d) Merkezin amaçlarına uygun konularda Üniversite içinde, ulusal veya uluslararası yarışmalar düzenlemek ve/veya ödüller vermek.

e) Etik ve bilimsel altyapı eğitimlerini yapmak veya yaptırmak.

f) Otizm spektrum bozukluğu olan bireylerin engellilik derecesini belirlemek üzere sağlık kurulu heyeti oluşturmak ve ilgili mevzuata uygun sağlık kurulu raporu hazırlamak için hastanelerle işbirliği içinde çalışmak.

g) Araştırmacı, eğitici, öğretim elemanı, idareci ve destekçilere maddi ve manevi ödüller vermek.

ğ) Otizm konusunda bilirkişilik ve danışmanlık hizmeti vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, tercihen otizm spektrum bozukluğu ile ilgili alanlarda çalışan profesör veya doçent unvanlı tıp fakültesi veya eğitim fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Müdür, öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak üç yıl süre ile görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdürün gözetim ve denetimi altında Müdürün verdiği görevleri yerine getirir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı durumlarda Müdür tarafından belirlenen müdür yardımcılarından biri, müdür yardımcıları da bulunmadığı durumda Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder.

(4) Müdürün görev süresinin dolması, altı aydan daha uzun süre için Üniversite dışında tam zamanlı olarak görevlendirilmesi veya herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Aynı usulle yeni Müdür görevlendirilinceye kadar Rektör tarafından Yönetim Kurulu üyelerinden biri vekâleten Müdür olarak görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür veya müdür yardımcıları aynı usulle yeniden atanabilirler.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantılara başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, gelir ve giderlere ilişkin tasarrufta bulunmak, bütçe tekliflerini Rektörlüğe sunmak.

d) Merkez faaliyetlerine ilişkin kaynak sağlamaya yönelik girişimlerde bulunmak.

e) Merkezin faaliyetleriyle ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak, Merkez organlarında belirlenen faaliyetlerin projelendirilmesi ve bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

f) Yıllık faaliyet programları ve faaliyet raporlarını hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak ve Yönetim Kurulunca değerlendirilen faaliyet programlarını her takvim yılının başlangıcından bir ay önce ve faaliyet raporlarını her takvim yılının sonunu takiben iki ay içinde Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ile Rektör tarafından otizm alanında, yoksa otizmle ilişkili alanlardan görevlendirilen dört öğretim üyesi olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri üç yıllık süreyle görevlendirilirler. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, en az üç ayda bir kez, Müdürün daveti üzerine, Müdür tarafından belirlenen gündemle üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu gerekli hallerde aynı usulle olağanüstü toplanabilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarına uygun faaliyetlere ilişkin kararlar almak.

b) Merkezin faaliyet plan ve programını belirlemek.

c) Merkezin yıllık program ve bütçe tasarısını hazırlamak.

ç) Merkez tarafından verilecek hizmetlere ilişkin çalışma esaslarını belirlemek.

d) Müdürün gündeme getireceği diğer konularda kararlar almak.

e) Rektöre sunulacak yıllık faaliyet programları ve raporlarını hazırlamak, değerlendirmek ve onaylamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle karşılanır. Ayrıca, personel istihdamı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile işbirliği yapılabilir.

Demirbaş ve ekipmanlar

MADDE 13 – (1) Merkez tarafından desteklenen hizmet ve araştırmalar kapsamında satın alınan her türlü malzeme, alet, ekipman, demirbaş ve araçlar Merkezin veya Tıp Fakültesinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü yürütür.