8 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29380

YÖNETMELİK

Dicle Üniversitesinden:

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanları, organları ve organlarının çalışma şekli ile ilgili esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı ve faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Üniversite bünyesinde yer alan fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma ve uygulama merkezi, merkez araştırma laboratuvarı, yapım, bakım, onarım atölyesi, pilot tesisler gibi birimleri,

b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Merkez Yönetim Kurulu: Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ç) Merkez: Dicle Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezini,

d) Rektör: Dicle Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Dicle Üniversitesini

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı ve faaliyet alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:

a) Ulusal kalkınma hedeflerini ve dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutarak doğal florada bulunan tıbbi, aromatik ve kokulu bitki türlerini belirlemek, kaybolmaya yüz tutmuş ve endemik bitki türlerini koruma altına almak, üretim, herbaryum ve koleksiyon parselleri oluşturmak, bitki kaynaklarının korunmasına yönelik tohum bankaları oluşturmak.

b) Öncelikle ekonomik önemi olan tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin ekolojik variyabiltelerini araştırmak, kültüre alma çalışmaları yapmak, yetiştirmek, üretmek ve kullanıma sunmak.

c) Halk arasında çeşitli amaçlarla kullanılan bitkilerin kullanımları ile ilgili bilgileri derlemek ve ilaç olarak değerlendirme çalışmalarına temel olacak bilgileri tespit etmek.

ç) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkisel ürünler ile doğal gıda katkısı, ilaç ve kozmetik ürünlerin biyolojik, kimyasal, farmakolojik, teknolojik, biyoteknolojik ve endüstriyel açılardan incelenmesini sağlamak amacıyla gerekli laboratuvarları ve üretim tesislerini kurmak.

d) Doğal kaynaklı her türlü farmasötik, kozmetik ve diğer endüstriyel hammadde ve ürünlerin geliştirilmesi, formülasyonu, kalite kontrolleri; biyolojik, toksikolojik, farmakolojik ve klinik değerlendirmeleri ile biyo-yararlanım ve biyo-eşdeğerlilik çalışma ve araştırmaları yapmak ve yaptırmak.

e) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkilerin hastalıklara karşı potansiyel tedavi edici özelliklerini belirleme, etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak, etken maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımı ile ilgili AR-GE yapmak, elde edilen materyallerin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımı için özel sektör ile işbirliği yaparak katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.

f) Tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler konusunda yeni teknolojiler üretmek ve dünyada yeni geliştirilen teknolojileri takip etmek, transfer etmek, adaptasyon çalışmalarını yaparak elde edilen sonuçları Üniversiteler, diğer araştırma kurumları, ilgili kamu ve özel sektörün kullanabileceği şekle getirmek, Üniversite-sanayi işbirliği için yardımcı olmak.

g) Genelde tüm Türkiye’de özelde ise Diyarbakır İli ve çevre illerde, tıbbi, aromatik ve kokulu bitkiler tarımı, ticareti ve sanayisinin gelişmesine öncülük etmek.

ğ) Türkiye’de mevcut flora zenginliği ile biyolojik çeşitliliğin envanterinin çıkarılması, korunması ve verimli şekilde değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması konularında bilimsel araştırmalar yapmak, biyolojik çevrenin korunması bilincinin yerleşmesine katkı sağlamak.

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, çalıştaylar, sempozyumlar, tanıtımlar ve benzeri bilimsel toplantılar ile özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda sertifikalı/sertifikasız eğitim ve öğretim programları düzenlemek ve yürütmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

ı) Ulusal ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duydukları alanda inceleme ve araştırma yapmak, işbirliği yapmak, kamu ve özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan talep edilecek projeleri yapmak ve uygulamak.

i) Ekonomik ve endüstriyel öneme sahip bitkilerin araştırma, üretim, ara ürün üretimini yapmak, üretimlerinin yaygınlaştırılması için bitki tür ve çeşitlerinden tohum, fide ve fidan üretimi yaparak yetiştiricilere dağıtmak.

j) İnsan sağlığı için dünyada kullanılmakta olan doğal ilaç ve gıda katkı maddelerini taramak, bunların bileşimine giren doğal ürünleri belirlemek ve Türkiye'de bulunanların analizini yaparak bunlardan ilaç hammaddesi elde etme imkanlarını araştırmak, ürün geliştirme ve pilot ölçekte üretme ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek.

k) Doğal kaynaklı preparatların üretimi, standartlaştırılması ve kalite kontrolüyle ilgili çalışmalar yapmak.

l) İlaç, kozmetik, uçucu yağ, gıda, boya, koku ve tat endüstrileri ile kimya sektörünün gereksinim duyduğu doğal hammadde, ara madde ve ürünlerin üretiminde dış ülkelere bağımlılığı en aza indirecek araştırmalar yapmak, bilimsel önerilerde bulunmak, teknoloji seçimi ve üretimi konularında danışmanlık yapmak.

m) Merkezin kuruluş amacına, Yükseköğretim Kanunu’nun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

n) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Merkez Yönetim Kurulu.

Merkez Müdürü

MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Merkez Müdürünün yerine yenisi görevlendirilir.

Merkez Müdürünün görevleri

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü, Merkezin, amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden birinci dereceden sorumlu kişidir. Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek ve bu hususta bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak.

c) Merkezce yapılan çalışmaların yürüyüş ve işleyişini izlemek ve denetlemek.

ç) Merkeze bağlı/tahsisli, araştırma ve geliştirme birimlerindeki tüm olanakların maksimum verimle kullanımı ile sağlıklı işleyiş ve çalışması yönünden her türlü tedbiri almak ve uygulamak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun ortak kararıyla Rektöre sunmak.

e) Merkez kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

f) Merkez ve çalışmaları ile ilgili strateji, plan, proje ve program hazırlamak, çalışma programlarının yürütülmesini sağlamak, programların yıllık gerçekleşme raporlarını hazırlamak.

g) Merkezde görev alacak akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlayarak ve Yönetim Kurulunun görüşünü de alarak Rektörün onayına sunmak.

ğ) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

Müdür yardımcıları

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün önerisiyle Rektör tarafından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Merkez Müdürünün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Merkez Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ve müdür yardımcılarıyla birlikte yedi kişiden oluşur. Merkez Yönetim Kurulunun dört üyesi Üniversite öğretim elemanları arasından ve Merkezden yararlanan akademik birimlerin temsili de dikkate alınarak Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altı aydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Müdürün önerisi üzerine gerektiğinde Üniversite içinden veya dışından konu ile ilgili bilgi, beceri ve deneyim sahibi kişiler de görüş bildirmek amacı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. Ancak bu kişiler oy kullanamaz.

Merkez Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Merkez Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, teknik ve idari faaliyetlerini planlamak. Çalışma düzenini, Merkezde çalışacak personelin niteliklerini belirlemek. Merkezin yönetimi ve çalışması ile ilgili kararlar almak.

b) Gerekli düzenleyici işlemlere ait taslakları hazırlayarak Senatonun onayına sunmak.

c) Merkeze bağlı olarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

ç) Merkez çalışma prensipleri, işleyişi ve sorumlularına ilişkin konularda gerekli kararları almak.

d) Merkez Müdürlüğünce hazırlanacak yıl sonu faaliyet raporlarını, program ve önerileri inceleyerek karara bağlamak.

e) Merkezin çalışma alanıyla ilgili kişi kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek.

f) Merkezce yürütülen üretim, araştırma ve uygulamalarla ilgili araştırıcı ve patent haklarına ait esasları, gelirlerin dağılış ve kullanış şekillerini ilgili mevzuata göre tespit etmek.

g) Merkez Müdürünün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin fiziksel yapısı

MADDE 12 – (1) Merkez; temel ve uygulamalı ve sosyal bilimler alanında araştırma ve geliştirme çalışmalarının yapıldığı Merkez laboratuvarı, AR-GE birimleri ve pilot tesisler ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur. AR-GE biriminin Başkanı, birimdeki iş akışını düzenleyip uygular ve Merkez Müdürü ile ilişkileri sağlar. AR-GE biriminin Başkanı, Merkez Müdürünün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.