8 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29380

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİMİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerinin diğer yükseköğretim kurumlarından, diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerinin Adnan Menderes Üniversitesi programlarından özel öğrenci olarak ders almasına birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Özel öğrencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.

(3) En az lise mezunu olmak koşuluyla, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenci statüsünde olmayanların misafir öğrenci olarak ders almasına, birimin ilgili kurulunun kararı ile izin verilebilir. Misafir öğrencilerle ilgili işlemler, Adnan Menderes Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi hükümlerine göre yürütülür.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Birimlere yeni kaydolacak öğrencilerin ders kayıtları akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Katkı payı veya öğrenim ücreti yatırma tarihleri içinde katkı payı veya öğrenim ücretini ödemeyenler ve mazeretleri birimin ilgili kurulunca kabul edilmeyenler, ders seçimi yapmış olsalar dahi, o yarıyıl için kayıt yenilememiş sayılır ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç), (d) ve (e) bentleri eklenmiştir.

“ç) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamaması.

d) Azami süreler sonunda öğrenimi tamamlayamaması.

e) Dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle ilgili birim yönetim kurulu önerisi, Üniversite yönetim kurulu kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişiğinin kesilmesine karar verilmesi.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“(3) Azami süresi içinde veya dışında öğrenimini tamamlamış ancak, sadece zorunlu stajı kalmış öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık eğitimi süresi azami iki yıldır. Bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim programı süresine dahil değildir. Üniversitemizde öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfı eğitiminin ikinci yılında bulunan öğrencilerden, bahar yarıyılı veya yaz okulu sonunda yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavından başarılı olamayanların kayıtlı oldukları programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen söz konusu öğrenciler, Üniversitemizde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, Üniversitemizde eşdeğer program bulunmaması hâlinde talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadıklarına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.

(2) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrenciler hakkında yapılacak işlemler şunlardır:

a) Bu süreler sonunda, programına hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için sınava girme hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

b) Azami öğrenim süresi sonunda, bu fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan öğrencilere, azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları halinde, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları bütün dersler için ders sayısına bakılmadan iki ek sınav hakkı verilir.

c) İki ek sınav hakkı; azami öğrenim sürelerinin dolduğu bütünleme sınavlarının sona ermesini takip eden otuz gün içinde kullandırılır. Sınav tarihi, yer ve saati birimlerin ilgili birim yönetim kurulunca belirlenir. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler, ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

ç) İki ek sınav sonunda, hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere, başarısız ders sayısını beş derse indiren öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler. Başarısız ders sayısını beş derse indiremeyen öğrencinin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.

d) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavları almadan mezun olması için başarması gereken ders sayısını, programına hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dahil olmak üzere beş veya daha aza indiren öğrencilere dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan birimlerde iki öğretim yılı) ek süre verilir. Söz konusu öğrenciler, verilen bu ek süre içerisinde açılacak ara sınav ve dönem sonu ile bütünleme sınavlarına girerler.

e) Azami öğrenim süresi sonunda veya ek sınavlar sonunda bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Söz konusu öğrenciler, dönem sonu, bütünleme ve tek ders sınavlarına girebilirler. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmadan başarılı sayılır.

f) İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde GANO’sunun 2’nin altında kalması sebebiyle mezun olamayıp ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda son sınıf) öğrencilerine, not ortalamalarını yükseltmek üzere, diledikleri derslerden birim yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde açılan sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

g) Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini yerine getiremedikleri için ilişiği kesilen hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı, not ortalamasını tutturamadıkları için hazırlık sınıfı dâhil ara sınıflarda da sene kaybeden öğrencilere diledikleri üç dersten bir sınav hakkı verilir.

(4) Sınav hakkı verilenler, yıl içi veya yıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın ilgili birime başvurmaları hâlinde eğitim-öğretim yılı başında açılacak sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Bu sınavlara katılan öğrenciler öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamazlar. Bu sınavlarda ilgili birimin ders geçme notunu alan öğrenciler başarılı sayılır.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/8/2013

28732

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

24/2/2014

28923

2-

14/5/2014

29000

3-

7/7/2014

29053

4-

1/9/2014

29106