8 Haziran 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29380

YÖNETMELİK

Adnan Menderes Üniversitesinden:

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ OSMANLI KURUMLARI VE MEDENİYETİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin görevlerine, organlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Adnan Menderes Üniversitesi Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Osmanlı Devletinin Kurumları ve Medeniyetini iktisadî, siyasî, sosyal yönleriyle bilimsel olarak incelemek, bu konuda ulusal ve uluslararası sanatsal, kültürel, sosyal alanlarda bilgi ve görüş sağlamak, Osmanlı Kurumları ve Medeniyetinin dünya tarih ve medeniyetine katkılarına yönelik ulusal ve uluslararası alanlarda yapılan bilimsel çalışmaları değerlendirmek, gelişmeleri izlemek, bu konularda kongreler ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili her türlü konuya eğilmek, bu konularda çeşitli araştırma, inceleme, bilimsel toplantılar ve yayınlar yaparak konuyu bilimsel verilerle ortaya koymak, sorunların çözümü için öneriler üretmek,

b) Yurt içindeki veya yurt dışındaki üniversitelerde Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili çalışma yapan veya yapmak isteyen tarihçi ve sanat tarihçileri ile işbirliği yaparak bu konudaki çalışmaları takip etmek ve çalışmaların yayına dönüştürülme sürecini izlemek,

c) Üniversite bünyesinde bulunan tarih, sanat tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek ve desteklemek,

ç) Araştırmacıların istekleri ve Yönetim Kurulunun da uygun görmesi hâlinde konuyla ilgili araştırma sonuçlarının kitap, katalog veya ansiklopedi şeklinde basılmasını sağlamak,

d) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında kitap, tez, makale ve benzeri şekilde yapılan çalışmaları toplayarak bir arşiv-kütüphane oluşturmak,

e) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti ile ilgili yapılan araştırmaları ve kültürel miras değerlerini ülke genelinde ve uluslararası platformlarda tanıtmak, bu amaca yönelik periyodik olarak ulusal ve uluslararası sempozyumlar düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzeri amaçlarla kurulmuş merkezler, üniversiteler ve enstitülerle işbirliği yapmak, bilimsel toplantılar, kongre ve seminerler düzenlemek, ortak projeler geliştirmek ve yürütmek,

f) Merkez faaliyetleriyle ilgili çalışmalarda bulunan kişi veya grupların; ulusal ve uluslararası hakemli veya hakemsiz dergilerde konuya yönelik bilimsel makale ve kitap yayınlamalarını teşvik etmek, Merkezde inceleme yayınları serisi başlatarak bilimsel incelemelerin sistemli bir şekilde yayın organlarında yayına hazırlanmasını sağlamak,

g) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti uygulama ve araştırmaları konusunda bilimsel tetkikler yapan yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla, yabancı ülkelerde bulunan ulusal veya uluslararası nitelikteki araştırma, inceleme, eğitim merkezleri, enstitüler ve benzeri kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

ğ) Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti uygulama ve araştırma çalışmaları alanında araştırma, inceleme, proje ve benzeri çalışmaları gerçekleştirmek üzere gerektiğinde geçici ya da sürekli komisyonlar, çalışma grupları kurmak,

h) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Bunların Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür

b) Yönetim Kurulu

c) Danışma Kurulu

Müdür ve müdür yardımcısı

MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitenin kadrolu ve konu ile ilgili öğretim elemanları içerisinden Üniversite Yönetim Kurulunca önerilen adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan daha fazla süreyle görevi başında bulunamaması durumunda görevi sona erer. Süresi dolmadan görevinden ayrılan Müdürün yerine Rektör aynı yöntemle yeniden görevlendirme yapar.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından ve bunlardan beklenen sonuçların alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, öğretim elemanları arasından bir kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

(4) Müdür yardımcısının görev süresi en çok üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcısının da görevi sona erer. Görevinden ayrılan müdür yardımcısının yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi görevlendirilebilir.

(5) Müdürün katılmadığı toplantılara, müdür yardımcısı katılır ve Müdürlüğe altı aya kadar vekâlet edebilir.

Müdür ve müdür yardımcısının görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Sorumluluğu altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

ç) Yönetim Kurulunu ayda bir defadan az olmamak üzere toplantıya çağırmak, toplantının gündemini hazırlamak, toplantıya başkanlık etmek,

d) Çalışma programlarını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna önermek, Yönetim Kurulunca karara bağlanan çalışma programını yürütmek,

e) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları, diğer uygulama ve araştırma merkezleri ve Rektörlüğe bağlı bölümlerde uygulanan Merkeze ilişkin programlar ve faaliyetler ile ilgili koordinasyonu sağlamak,

f) Birimler ve araştırma grupları arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

g) Oluşturulan araştırma gruplarının çalışmaları ve sonuçlarıyla ilgili olarak Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,

ğ) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra raporu Rektöre sunmak,

h) Eğitim, kurs, seminer ve benzeri program, faaliyet ve projelerin düzenlenmesini, yürütülmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,

ı) Merkezin kadro ihtiyaçlarını tespit edip Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra bu husustaki raporunu Rektörlüğe sunmak.

(2) Müdür yardımcısının görevi Merkezin tüm çalışma ve faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmaktır.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, varsa müdür yardımcısı ve Müdürün Üniversite öğretim elemanları arasından önereceği adaylar arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilecek beş kişiden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa toplanır ve Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, işin gerektirdiği durumlarda Yönetim Kurulunu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin amaçlarının gerçekleşmesi ve yapacağı çalışmaların yürütülmesi için gerekli gördüğü hallerde görüşlerinden yararlanmak üzere danışma ve özel ihtisas komisyonları oluşturmak,

b) Merkeze bağlı inceleme, araştırma, uygulama birimleri kurmak, koordinatörlük ihdas etmek ve bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

c) Müdürün faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek; bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

ç) Gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini, programlarını ve faaliyetlerini karara bağlamak; bunların uygulanışını denetlemek, gerekli gördüğü durumlarda uzmanlık komisyonları kurarak çalışmaları yürütmek,

d) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek bu Yönetmelikte belirtilen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda karar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdür başkanlığında, müdür yardımcısı, Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve Sanat Tarihi bölümü öğretim üyeleri arasından fakülte kurullarınca seçilecek olan ikişer üye ile diğer bölümlerden Rektör tarafından görevlendirilecek üç üyeden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, kalan süreyi doldurmak üzere yenileri aynı yöntemle seçilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az iki defa toplanır.

(3) Danışma Kurulu, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetlerini değerlendirerek, faaliyet alanlarıyla ilgili konularda görüş ve tavsiyelerde bulunmak ve Merkezin faaliyet alanları ile ilgili alt komisyonlar oluşturmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idarî personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör yardımcılarından birine devredebilir.

Demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan ve/veya temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde; 2547 sayılı Kanun ile ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür.