7 Haziran 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29379

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIBBİ VE CERRAHİ

DENEY HAYVANLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Eskişehir Osmangazi Üniversitesine bağlı olarak kurulan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Genelleme yapılabilecek bilgiyi geliştirmek ya da katkıda bulunmak için planlanarak deney hayvanları üzerinde yapılan bilimsel çalışmayı,

b) Araştırmacı: Bilimsel araştırma, kontrol, test ya da eğitim amacıyla deney hayvanları üzerinde her türlü işlem yapma yetkisine sahip, yürüttüğü çalışmalar ile ilgili tüm konularda deney hayvanı kullanan laboratuvarın ait olduğu kurum ya da kuruluşa karşı sorumlu kişiyi,

c) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

ç) Deney hayvanı: Bilimsel araştırma, eğitim, deney, kontrol ve test amacıyla kullanılan her türlü omurgalı hayvanı,

d) Deney Hayvanları Yerel Etik Kurulu (HADYEK): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulunu,

e) Deney materyali: Canlı omurgalı hayvanlar dışında kullanılacak hayvan kaynaklı her türlü organ, doku ve hücre materyalini,

f) Merkez (TICAM): Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

g) Müdür: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ğ) Müdür yardımcısı: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi ve Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısını,

h) Rektör: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörünü,

ı) Sorumlu Yönetici: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/12/2011 tarihli ve 28141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ş) bendinde tanımlanan veteriner hekimi,

i) Teknik personel: Merkezde teknik hizmetlerde görevlendirilecek laboratuvar elemanları ve biyologları,

j) Uygulama: Deney hayvanları üzerinde yapılacak eğitim ve araştırma amaçlı bilimsel girişimleri,

k) Üniversite: Eskişehir Osmangazi Üniversitesini,

l) Veteriner hekim: Tesiste görev yapan veteriner hekimlerini,

m) Veteriner sağlık teknikeri/teknisyeni: Merkezde çalışan veteriner sağlık teknikeri/teknisyenini,

n) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin tüm birimlerinde araştırma faaliyetlerinde ihtiyaç duyulan deney hayvanlarının uluslararası bilimsel metotlarla standartlara uygun olarak üretiminin ve bakımının yapılması, Hayvan Deneyleri Etik Kurulu denetiminden geçmiş, deney hayvanları kullanılarak gerçekleştirilecek, her türlü deneysel araştırma, eğitim, tez ve uygulamaların, bilimsel metotlara uygun olarak deneylerde kullanılması, yapılan işlemler sırasında hayvanların gereksiz acı ve ağrıya maruz bırakılmamaları, hayvanların yaşam koşullarının deneyin özüne zarar vermeyecek şekilde iyileştirilmesi ve hayvan deneylerinin sadece gerekli eğitimi almış araştırmacılar tarafından yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli alt yapının oluşturulması, deneysel araştırmalar için temel laboratuvar gereksinimleri ve teknik koşulların sağlanmasıdır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Deney hayvanlarının kullanıldığı her türlü bilimsel, teknik uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, desteklemek, bunlardan resmi ve özel kuruluşlar ile diğer ilgililerin yararlanmasını sağlamak, bu kuruluşların talebi üzerine kendi alanına giren konularda danışmanlık hizmeti sağlamak.

b) Araştırmacılara denek, teknik ekipman ve araştırma ortamları oluşturmak.

c) Üniversitede deney hayvanları üzerinde uygulama ve araştırma yapacak elemanların yetişmesini teşvik etmek, bu kişileri desteklemek, bu alanda yapılacak çalışmalarda gerekli koordinasyonu sağlamak.

ç) Araştırmalarda hayvan kullanımı ve bakımını evrensel etik ilkeler çerçevesinde yürütmek.

d) Deneysel uygulamalarla ilgili eğitim ve öğrenim olanaklarını sağlamak, Deney hayvanı kullanılacak araştırma, tez, test ve eğitim projelerinde görev alacak tüm elemanlara deney hayvanları üzerinde çalışabilme yetkinliğini kazandırmak amacıyla deney hayvanları üzerinde uygulama ve araştırmalarına ilişkin teorik ve pratik seminer, kurs ve konferanslar düzenlemek, sertifikalar vermek.

e) Yeni deneysel tıp yöntemlerini ulusal ve uluslararası işbirliği içerisinde takip etmek eğitimini vermek, uygulamak ve gerekirse yeni birimler oluşturup, altyapıyı hazırlamak.

f) Deney hayvanları üzerinde gerçekleştirilen deneylerden elde edilen verilerin bilim dünyasıyla paylaşılmasını teşvik etmek, desteklemek ve bu doğrultuda her türlü yazılı, basılı, görsel ve işitsel belge ve eserlerden oluşan arşiv, kitaplık, dokümantasyon ve enformasyon birimlerini oluşturmak.

g) Konuyla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer merkezlerle ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği yapmak ve kısa ya da uzun süreli yurt içi ve yurt dışına eleman göndermek ya da bu amaçla gönderileni kabul etmek.

ğ) Mevcut deneysel modellerin uygulanmasını, geliştirilmesini ve patent alınmasını desteklemek.

h) Merkez çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulu kararıyla Merkezin çalışma alanlarında Merkez birimleri kurmak. Merkez birimlerinin kuruluş ve çalışmalarını Yönetim Kurulunca belirlenen esaslar uyarınca yürütmek.

ı) Merkezin kuruluş amacına ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Müdür Yardımcısı,

c) Yönetim Kurulu,

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma sertifikası olan ve bu alanda deneysel araştırma yapmış Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından üç yıl süreyle Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdürün altı aydan fazla süre ile görev başında bulunmaması durumunda görevi sona erer. Müdürün görevinden ayrılması halinde yerine kalan süreyi tamamlamak üzere Rektör tarafından aynı yöntemle görevlendirme yapılır. Müdür gerektiğinde süresi dolmadan Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) Müdürün olmadığı hallerde müdür yardımcısı, müdür yardımcısı da bulunmazsa Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdürlüğe vekâlet eder.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesinden, gözetim ve denetimden ve gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumlu olup, görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek.

b) Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişi için gerekli bütün tedbirleri almak ve uygulamak.

c) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

ç) Merkezde çalışan personelin görev dağılımını ve çalışma esaslarını belirlemek ve denetlemek.

d) Merkezde yürütülen çalışmaların, merkezin işleyiş kurallarına, laboratuvar hayvanlarında yapılan işlemlerin etik kurallara uygunluğunu takip etmek, denetlemek ve çalışanları bu konuda yönlendirmek.

e) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek.

f) Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan projelerin başlatılması için onay vermek ve çalışma takvimini saptamak.

g) Merkezde, laboratuvar hayvanlarının sağlıklı olarak yetiştirilmeleri, bakılmaları ve uygun şekilde kullanılmalarına ilişkin gerekli önlemleri almak ve uyarılarda bulunmak.

ğ) Yurt içi ve yurt dışındaki konuyla ilgili merkezlerle işbirliği yaparak amaca uygun proje ve işbirliğini gerçekleştirmek, bunlara ulusal ve uluslararası alanda destek ve mali kaynak sağlanması için girişimlerde bulunmak.

h) Başka üniversiteler ile özel ve tüzel kişilerin hayvan satın alma isteklerini incelemek ve Merkezin olanakları ölçüsünde karşılamak.

ı) Merkezde yürütülmesi planlanan projeleri, Merkezin olanakları açısından değerlendirmek ve onay vermek.

i) Merkezin HADYEK ile işbirliğini yürütmek.

j) Tesiste acil durum eylem planı hazırlamak ve personeli bu konuda eğitmek.

k) Merkezin eğitim, uygulama ve araştırma faaliyetleri hakkında her takvim yılının bitimini izleyen iki ay içinde bir rapor hazırlayarak bu faaliyet raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcısı

MADDE 10 – (1) Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak ve Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, deney hayvanları üzerinde deneysel araştırma sertifikası olan ve bu alanda deneysel araştırma yapmış Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından, en fazla iki kişi Müdür tarafından önerilerek Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birisi Müdüre vekâlet eder.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümleri olan Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölümlerinden birer üye ve biri Diş Hekimliği Fakültesi biri de Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri arasından olmak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen beş üye ile Müdür, müdür yardımcıları ve HADYEK Başkanından oluşur. Yönetim Kurulu üye seçiminde hayvan deneyleri konusunda deneyimli öğretim üyeleri tercih edilir. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar görevlendilirebileceği gibi, görev süresi dolmadan da görevden alınabilir. Üyelik süresi üç yıldır. Müdürün görevi sona erdiğinde Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri de sona erer.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine, her eğitim öğretim yarıyılında en az bir defa olağan ve Müdürün talebi doğrultusunda olağanüstü olarak toplanabilir. Geçerli mazereti olmaksızın üç kez üst üste Yönetim Kurulu toplantısına katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği son bulur. Boşalan üyelik için Rektör aynı usul ile bir ay içinde yeni üye görevlendirir.

(3) Yönetim Kurulunda tüm kararlar oy çokluğu ile alınır, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği halinde, Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdür tarafından hazırlanan gündemi görüşmek.

b) Kuruluş amaçları doğrultusunda, Merkezin genel çalışma düzeni ve işleyişine ilişkin ilkeleri belirlemek, gerektiğinde yürütülen çalışmaları denetlemek, merkezi ilgilendiren konularda, yetkili organlarda görüşülmek üzere Rektörlüğe önerilerde bulunmak.

c) Etik kurallar çerçevesinde, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.

ç) Merkezde uygulanacak olan hayvan deneyleri ile ilgili formları hazırlamak.

d) Bilimsel içeriği, proje destekleyen kurullarca değerlendirilmemiş olan projeleri bilimsel içerik yönünden incelemek.

e) Merkezin amaçları doğrultusunda bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

f) Araştırmacılarca talep edilen deney hayvanlarının, bakımı ve beslenmesi kapsamındaki hizmetlerin, hayvan deneylerinde kullanılacak her türlü donanım ve sarf malzemelerinin, araştırmacıların eğitimi ve sertifikalandırılmasına yönelik olarak düzenlenecek kurs ve benzeri eğitim programları hizmetlerine ilişkin esasları belirlemek ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

g) Yönetim Kuruluna sunulan yıl sonu faaliyet raporunu değerlendirmek ve Rektörlüğe sunmak.

ğ) Merkezin işleyişini düzenlemek ve geliştirmek amacıyla gerekli çalışma esaslarını belirlemek. Merkez olarak sunulacak her türlü hizmetin bedelini tespit etmek, gelir ve gider dağılımı ve kullanım şekillerini ilgili mevzuata uygun olarak belirlemek.

h) Müdür tarafından belirlenen diğer konuları görüşerek karara bağlamak ve ilgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu; Rektörün veya Rektörün görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında, Tıp Fakültesi Dekanı, Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri ve Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanları, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı, HADYEK Başkanı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Tıp Fakültesi öğretim üye/üyeleri ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi veya görevlendireceği bir öğretim üyesi ile Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine toplanır. Müdür gerektiğinde Danışma Kurulu üyelerini, düşünce ve deneyimlerinden yararlanmak, görüşlerini almak ve Merkezin faaliyetleri hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmadan davet edebilir.

Danışma Kurulunun görevi

MADDE 14 – (1) Danışma Kurulunun görevi, Merkezin faaliyetlerine yönelik tavsiye niteliğinde görüş ve öneride bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik, genel idari hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfındaki elemanları, Rektörlükçe görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18 – (1) 24/2/1997 tarihli ve 22915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Tıbbi ve Cerrahi Deneysel Araştırma Merkezi (“TICAM”) Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.